Regeling vaststelling subsidieplafonds 2015

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2017.]
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Regeling van het Stimuleringsfonds voor de journalistiek van 23 december 2014, nr. 24654 tot vaststelling van subsidieplafonds voor het jaar 2015

Het Stimuleringsfonds voor de journalistiek,

Gelet op artikel 8.10, eerste lid en artikel 22 van de Mediaregeling 2008,

Besluit:

Artikel 1. Subsidieverlening op grond van artikelen 8.10 tot en met 8.15 van de Mediawet 2008

 • 1 Voor subsidieverstrekking voor de activiteiten ten behoeve van persorganen en onderzoek bedoeld in deze artikelen is in 2015 een bedrag van ten hoogste € 1.417.500 beschikbaar;

 • 2 Subsidie voor de in artikel 1 genoemde activiteiten is alleen beschikbaar indien:

  • a. de aanvrager aannemelijk heeft gemaakt dat de start of voortzetting van de activiteiten de versterking of vernieuwing van de Nederlandse journalistieke infrastructuur zeer ten goede komt; of

  • b. de start of voortzetting van de activiteiten de pluriformiteit van de pers zeer ten goede komt;

  • c. de aanvrager tenminste de helft van de totale kosten van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd voor zijn rekening neemt dan wel door derden laat meefinancieren.

 • 3 Subsidie voor de in artikel 1 genoemde activiteiten ten behoeve van persorganen is alleen beschikbaar indien:

  • a. de start of voortzetting van de bij de aanvraag betrokken persorganen zonder subsidie niet mogelijk is en gestaakt moet worden;

  • b. de aanvrager aannemelijk maakt alles in het werk te hebben gesteld om de activiteiten te starten of voort te zetten.

Artikel 2. Subsidieverlening op grond van artikel 8.15a van de Mediawet 2008

 • 2 De aanvraagvereisten voor de in lid 1 genoemde regelingen worden afzonderlijk bekendgemaakt en met toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Artikel 3. Begrotingsvoorbehoud

Subsidies ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld worden verleend onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en niet eerder dan 1 januari 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De voorzitter van het Stimuleringsfonds voor de pers,

V.P. Kouwenhoven

Terug naar begin van de pagina