Regeling doorberekening kosten ACM

Geraadpleegd op 03-07-2022.
Geldend van 30-04-2022 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 december 2014, nr. WJZ / 14185449, houdende regels inzake het door de ACM ten laste brengen van kosten aan marktorganisaties (Regeling doorberekening kosten ACM)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 6a, zevende lid, en 8 van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt, de artikelen 4, tweede lid, 10, derde lid, 12, derde en vijfde lid, en 12a, vierde en negende lid, van het Besluit doorberekening kosten ACM, artikel 2.13, tweede lid, van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen, de artikelen 2, derde lid, en 4, eerste lid, van het Besluit kostenverhaal energie en de artikelen 3, tweede lid, 4, derde lid, 5, 5a, eerste lid, 5b, derde lid, en 7 van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet, artikel 65, eerste lid, van de Postwet 2009 en artikel 14 van het Postbesluit 2009;

Besluit:

§ 2. Bedragen die ter vergoeding van de kosten van beschikkingen worden doorberekend aan de marktorganisatie aan wie de beschikking is gericht of die de aanvraag heeft gedaan

Artikel 2

§ 3. Doorberekening door middel van toerekening

Artikel 3

Artikel 5

  • 1 De in artikel 12, vijfde lid, van het besluit bedoelde correctie voor het saldo van in- en uitgeporteerde nummers vindt uitsluitend plaats indien met de correctie een bedrag van ten minste € 1.000 gemoeid is en het één van de volgende nummerreeksen uit het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten betreft:

    • a. nummers met een geografische bestemming;

    • b. nummers bestemd voor mobiele telefonie;

    • c. nummers bestemd voor elektronische communicatiediensten voor geautomatiseerde toepassingen.

  • 2 De correctie vindt plaats per nummer, tenzij het gaat om een nummer als bedoeld in de subcategorieën, genoemd in artikel 3, onderdelen b, e of f. Alsdan wordt gecorrigeerd per het aantal nummers, genoemd in het desbetreffende onderdeel.

Artikel 7

Als gegevens en bescheiden, bedoeld in artikel 12a, negende lid, van het besluit worden aangewezen:

Artikel 7a

  • 1 De bedragen ter vergoeding van de kosten die met toepassing van hoofdstuk 3 van het besluit door middel van toerekening worden doorberekend, zijn de in bijlage 3 bedoelde bedragen.

  • 2 In afwijking van het eerste lid bevat bijlage 1 de bedragen ter vergoeding van de kosten van het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Telecommunicatiewet bepaalde inzake van het gebruik van nummers.

§ 5. Slotbepalingen

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 december 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Bijlage 1. Behorende bij de artikelen 2, eerste lid, en 7a, tweede lid, van de Regeling doorbereking kosten ACM

A

Subcategorie (differentiatie naar soort en aantal)

Per aantal nummers

Bedrag voor toekenning

Bedrag ter vergoeding van het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Telecommunicatiewet bepaalde inzake het gebruik van nummers in 2022

A

1

€ 939,00

€ 176,00

B

1.000

€ 30,00

€ 8,66

C

1

€ 115,00

€ 44,00

D

1

€ 59,00

€ 22,00

E

100

€ 66,00

€ 8,66

F

1.000

€ 0,64

€ 0,16

B

Indeling in soorten nummers

Omschrijving

Subcategorie

Nummers als bedoeld in bijlage 1 van het ‘Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten’ beginnend met de cijfers

   

01 (m.u.v. 014)

02

03

04 (m.u.v. 044)

05

07

Geografisch

B

014 (uitgezonderd 01400 voor zover dit nummer wordt verstrekt ten behoeve van het routeren van oproepen naar nummers in de 14-reeks

Netwerktechnische netwerkinterne diensten en routeringsdiensten

E

044

Europese telefoonnummerruimte

A

061

062

063

064

065

068

Mobiele telefonie

B

066

Semafonie

B

067

Toegang tot datanetwerken

A

0800 kort (8 cijfers)

Gratis informatie kort

C

0800 lang (11 cijfers)

Gratis informatie lang

D

082

Virtual Private Network (VPN)

A

084

087

Persoonlijke assistentdienst

B

085

Elektronische communicatie algemeen

B

088

Bedrijfsnummers

E

090 kort (8 cijfers)

Gratis of betaalde informatie kort

C

090 lang (11 cijfers)

Gratis of betaalde informatie lang

D

091

Elektronische communicatie algemeen

B

0970

1. Elektronische communicatiediensten voor geautomatiseerde toepassingen

2. Overige elektronische communicatiediensten

F

10

11

16

18

Bijzondere korte nummers

A

12

13

14

Bijzondere korte nummers

C

Overige, hierboven niet genoemde nummers van het Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten (uitgezonderd 01400)

Overig

A

Overige nummerplannen

   

Nummers als bedoeld in de bijlage van het Nummerplan internationale signaleringspuntcodes

ISPC (internationale signaleringspuntcode)

A

Nummers als bedoeld in de bijlage van het Nummerplan transitnetwerk signaleringspuntcodes

TSPC (transitnetwerk signaleringspuntcode)

A, per octet

Nummers als bedoeld in het Nummerplan voor identiteitsnummers ten behoeve van internationale mobiliteit (IMSI-nummers)

MNC (mobiele netwerkcode)

A

Nummers als bedoeld in het Nummerplan telexdiensten

Telex

B

Nummers als bedoeld in het Nummerplan pakket- en circuitgeschakelde datadiensten

DNIC (datanetwerk identificatiecode)

A, per 1/10 DNIC

C

Opgeslagen ingeval van

Opslagbedrag

Spoedbehandeling van een nummeraanvraag (afhandeling binnen 24 uur)

€ 556,00

Kopie beschikking

€ 30,00

Entreegeld loting

€ 400,00

Entreegeld veiling

€ 400,00

Bijlage 3. behorende bij artikel 7a, eerste lid, van de Regeling doorberekening kosten ACM

Categorie (eventueel opgesplitst in subcategorieën)

Bedrag ter vergoeding van de ACM dat met toepassing van hoofdstuk 3 van het besluit door middel van toerekeningen worden doorberekend in 2022

Regionaal netbeheer elektriciteit

0,07589% van de relevante omzet

Regionaal netbeheer gas

0,15314% van de relevante omzet

Landelijk netbeheer elektriciteit

€ 3.447.192

Landelijk netbeheer gas

€ 1.770.138

Warmtelevering

0,29206% van de relevante omzet

Universele postdienst

€ 92.514

Niet-universele postdienst

0,04659% van de relevante omzet

Verplichtingen op grond van Verordening (EU) nr. 2018/644 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 betreffende grensoverschrijdende pakketdiensten (PbEU 2018, L 112) met betrekking tot de universele postdienst

€ 1.596

Verplichtingen op grond van Verordening (EU) nr. 2018/644 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 betreffende grensoverschrijdende pakketdiensten (PbEU 2018, L 112) met betrekking tot de niet-universele postdienst

0,00066% van de relevante omzet

Openbare elektronische communicatiediensten, openbare elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten

0,03648% van de relevante omzet

Loodswezen

€ 68.548

Luchtvaart

€ 425.371

Financieel betalingsverkeer

€ 444,52 per 50.000.000 binnenlandse betaaltransacties

Naar boven