Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017.]
Geraadpleegd op 24-06-2024.
Geldend van 01-10-2016 t/m 31-12-2016

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 18 december 2014, nr. WJZ/14203476, houdende regels inzake de verlening van mandaat, volmacht en machtiging voor het Ministerie van Economische Zaken 2015 (Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015)

§ 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. de secretaris-generaal: de secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken;

 • c. de plaatsvervangend secretaris-generaal: de plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken;

 • d. de hoofden van dienst:

  • 1°. de directeur-generaal van Agro en Natuur;

  • 2°. de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie;

  • 3°. de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging;

  • 4°. de directeur Algemene Economische Politiek;

  • 5°. de directeur Bedrijfsvoering;

  • 6°. de directeur Bureau Bestuursraad;

  • 7°. de directeur Communicatie;

  • 8°. de directeur Europese en Internationale Zaken;

  • 9°. de directeur Financieel-Economische Zaken;

  • 10°. de directeur Wetgeving en Juridische Zaken;

  • 11°. de Nationaal Coördinator Groningen;

  • 12°. de directeur van PIANOo;

  • 13°. de directeur van het Centraal Planbureau;

  • 14°. de algemeen directeur van de Dienst ICT Uitvoering;

  • 15°. de inspecteur-generaal der mijnen;

  • 16°. de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

  • 17°. de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

  • 18°. de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom;

 • e. de P&O-aangelegenheden: de aangelegenheden op het gebied van personeel, organisatie en formatie en het daarmee samenhangende budget;

 • f. BBRA: Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;

 • g. het ARAR: het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

De organisatie van het Ministerie van Economische Zaken wordt vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

Het in dit besluit ten aanzien van de minister bepaalde is van overeenkomstige toepassing voor de Staatssecretaris van Economische Zaken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1 Mandaat, volmacht en machtiging in de zin van dit besluit heeft geen betrekking op:

  • a. bevoegdheden, privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling met betrekking waartoe een wettelijk voorschrift zich tegen verlening van mandaat, volmacht of machtiging verzet;

  • b. bevoegdheden, privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling waarvan de aard zich tegen verlening van mandaat, volmacht of machtiging verzet.

 • 2 Aangelegenheden waarvan de aard zich tegen verlening van mandaat, volmacht of machtiging verzet zijn in ieder geval:

  • a. beslissingen omtrent politieke beleidswijzigingen en omtrent de uitbreiding of beperking van de bemoeienissen van de minister;

  • b. het vaststellen van ministeriële regelingen en beleidsregels, met uitzondering van ministeriële regelingen als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel b, artikel 7, derde lid, en beleidsregels als bedoeld in artikel 7, vierde lid;

  • c. delegatie van bevoegdheden;

  • d. het beslissen op een bezwaarschrift tegen een besluit dat door de minister of namens de minister door de secretaris-generaal is genomen;

  • e. aangelegenheden met betrekking tot de secretaris-generaal.

 • 3 Mandaat, volmacht en machtiging in de zin van dit besluit heeft voorts geen betrekking op het afdoen van stukken bestemd voor:

  • a. de Koning en het Kabinet van de Koning;

  • b. de raad van ministers of de daaruit gevormde vaste colleges;

  • c. een minister of een staatssecretaris;

  • d. de voorzitter van de Eerste of de Tweede Kamer der Staten-Generaal of de voorzitter van een uit een van die kamers gevormde commissie;

  • e. de Raad van State, behoudens voor zover het betreft bestuursrechtelijke procedures of het aanbieden van documenten van louter informatieve aard;

  • f. de Algemene Rekenkamer behoudens voor zover het betreft gevraagde inlichtingen of gedane verzoeken of het aanbieden van documenten van louter informatieve aard;

  • g. een adviescollege in de zin van de Kaderwet adviescolleges, met uitzondering van Actal;

  • h. autoriteiten in binnen- of buitenland, in rang gelijk aan of hoger dan een minister of staatssecretaris.

§ 2. Mandaat, volmacht en machtiging

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1 Aan de secretaris-generaal wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. aangelegenheden op het gebied van de ambtelijke leiding van al hetgeen het ministerie betreft, zoals nader omschreven in de toelichting bij het koninklijk besluit van 18 oktober 1988, houdende regeling van de functie en verantwoordelijkheid van de secretaris-generaal (Stb. 1988, 499);

  • b. het vaststellen van ministeriële regelingen als bedoeld in de artikel 31a van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, artikel 5.2 van de Wet dieren en het nemen van besluiten die noodzakelijk zijn ter uitvoering van Europese verordeningen op het gebied van het Europese Visserijbeleid;

  • c. het vaststellen van circulaires, met uitzondering van circulaires die naar het oordeel van de secretaris-generaal door een hoofd van dienst of de plaatsvervangend secretaris-generaal moeten worden vastgesteld;

  • d. het vaststellen van de werkterreinen van de hoofden van dienst;

  • e. aangelegenheden op het werkterrein van de hoofden van dienst:

   • 1°. ten aanzien waarvan de secretaris-generaal in een incidenteel geval aan een hoofd van dienst mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld of

   • 2°. die door een hoofd van dienst aan de secretaris-generaal ter afhandeling worden voorgelegd, tenzij zij naar het oordeel van de secretaris-generaal door een ander hoofd van dienst of de plaatsvervangend secretaris-generaal moeten worden behandeld;

  • f. aangelegenheden op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften, voor zover niet behorend tot het werkterrein van een hoofd van dienst;

  • g. het uitoefenen van de bevoegdheden van de minister inzake benoeming, goedkeuring van benoemingen, schorsing, ontslag en vergoeding van ambtenaren en andere personen in organen van rechtspersonen en colleges, voor zover daarvoor geen mandaat, volmacht en machtiging is verleend aan een hoofd van dienst;

  • h. aangelegenheden op het gebied van personeel, financiën, organisatie en bedrijfsvoering, voor zover niet vallend onder het werkterrein van een hoofd van dienst;

  • i. aangelegenheden op het gebied van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften;

  • j. aangelegenheden op het gebied van de Wet hergebruik van overheidsinformatie, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften, voor zover niet behorend tot het werkterrein van een hoofd van dienst.

 • 2 Tot de aangelegenheden, bedoeld in het eerste lid, onderdeel h, behoren in ieder geval:

  • a. het vaststellen van de organisatie en formatie van de diensten, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, subonderdelen 1° tot en met 12°;

  • b. het vaststellen van de apparaatskosten van de diensten;

  • c. het vaststellen van interne circulaires;

  • d. beslissingen op bezwaarschriften inzake personeelsaangelegenheden voor zover daarvoor geen mandaat, volmacht en machtiging is verleend aan de directeur Bedrijfsvoering;

  • e. personeelsaangelegenheden met betrekking tot de hoofden van dienst;

  • f. het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van medewerkers voor wie salarisschaal 15 of hoger van bijlage B van het BBRA geldt, respectievelijk kandidaten voor functies waarvoor die salarisschalen gelden, betreffende:

   • 1°. het aanstellen in vaste of tijdelijke dienst en het beëindigen van vaste of tijdelijke aanstellingen;

   • 2°. het bevorderen naar een hogere salarisschaal;

   • 3°. het verlenen van buitengewoon verlof ten behoeve van het vervullen van een functie bij een internationale volkenrechtelijke organisatie op grond van artikel 34 van het ARAR;

   • 4°. het opdragen van een andere functie op basis van artikel 57 van het ARAR;

   • 5°. het opdragen van tijdelijke andere werkzaamheden op basis van artikel 58 van het ARAR;

   • 6°. het toekennen van een terugkeergarantie, al dan niet op grond van sociaal flankerend beleid;

   • 7°. het toekennen van financiële tegemoetkomingen op grond van sociaal flankerend beleid;

   • 8°. het toekennen van schadeloosstellingen boven een bedrag van € 10.000 op grond van artikel 69 van het ARAR;

   • 9°. het opleggen van disciplinaire straffen op grond van artikel 81 van het ARAR;

   • 10°. het schorsen op grond van artikel 91 van het ARAR;

   • 11°. het verminderen van bezoldiging tijdens schorsing op basis van artikel 92 van het ARAR.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

Aan de plaatsvervangend secretaris-generaal wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

 • a. het sturing geven aan de organisatie en bedrijfsvoeringsaspecten van het Ministerie van Economische Zaken waaronder het vaststellen van de begroting op de apparaatskosten en personeelsbudgetten;

 • b. het beslissen over gemeenschappelijke en generieke ICT-vraagstukken van het ministerie;

 • c. het sturing geven aan en bewaken van de uitvoering van departementale taakstellingen;

 • d. het begeleiden van transitie- en organisatietrajecten die voortvloeien uit wijzigingen binnen de organisatie;

 • e. het vervangen van de secretaris-generaal in overleggen met de medezeggenschap en centrales van verenigingen van ambtenaren;

 • f. het optreden als Chief Information Officer (CIO) van het Ministerie van Economische Zaken door onder meer het voorzitten van de EZ CIO-raad en het binnen het ministerie beheren van het portfolio op het gebied van informatievoorziening en sturen op de naleving van (inter)departementale kaders;

 • g. het voorzitten van het Bedrijfsvoeringoverleg van het Ministerie van Economische Zaken;

 • h. het invulling geven aan de eigenaarsrol van de Minister van Economische Zaken richting alle agentschappen, met uitzondering van de toezichtstaken van de rijksinspecties;

 • i. het invulling geven aan de bedrijfsmatige relatie met de aan de Minister van Economische Zaken gelieerde organisaties met publieke taken;

 • j. sturing geven aan inbreng in projecten die voortvloeien uit het overleg tussen secretarissen-generaal;

 • k. het vertegenwoordigen van het ministerie in interdepartementale gremia, waaronder de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst en de Interdepartementale Commissie Chief Information Officers;

 • l. het vorderen van opgaven en inlichtingen op grond van artikel 5.3 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), het handhaven, bedoeld in de artikelen 5.4, 5.5. en 5.6 van de WNT, ten aanzien van de in artikel 1 van die wet bedoelde rechtspersonen, instellingen en topfunctionarissen en de invordering van verbeurde dwangsommen en van gemaakte kosten voor bestuursdwang als bedoeld in artikel 5:25 van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover deze verband houden met de voorgaande bevoegdheid;

 • m. aangelegenheden op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur, voor zover niet behorend tot het werkterrein van een hoofd van dienst;

 • n. aangelegenheden op het gebied van de Wet hergebruik van overheidsinformatie, voor zover niet behorend tot het werkterrein van een hoofd van dienst.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1 Aan de hoofden van dienst wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein, als bedoeld in de bijlage van dit besluit, waaronder begrepen de P&O-aangelegenheden van zijn dienst, met uitzondering van aangelegenheden waarvoor mandaat, volmacht en machtiging is verleend aan de secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal of aan een ander hoofd van dienst.

 • 2 Aan de hoofden van dienst wordt voorts, ieder voor zijn werkterrein, mandaat en machtiging verleend voor aangelegenheden inzake de benoeming, ontslag en vergoeding van leden van adviescommissies ter zake van subsidieverlening.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

Aan de directeur-generaal van Agro en Natuur wordt mandaat en machtiging verleend inzake de benoeming, schorsing, ontslag en vergoeding van de leden en de secretaris van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

Aan de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie wordt mandaat en machtiging verleend inzake:

 • a. benoeming, ontslag en vergoeding van de leden van de Gemeenschappelijke Raadgevende Commissie;

 • b. benoeming, ontslag en vergoeding van de leden van de Adviesraad programmaonderzoek MKB en ondernemerschap;

 • c. benoeming, schorsing en ontslag van de voorzitter van het Strategisch Beraad en van de voorzitter van het Tactisch Beraad alsmede benoeming en ontslag van de afgevaardigden van de deelnemers, dienstverleners en de gebruikers van het Strategisch Beraad;

 • d. benoeming, ontslag en vergoeding van de leden van topteams als genoemd in het Instellingsbesluit topteams in de implementatiefase topsectorenbeleid.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

Aan de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en verrichten van overige handelingen die verband houden met:

 • a. de Mijnbouwwet, het Mijnbouwbesluit en de Mijnbouwregeling, met uitzondering van het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen waarvoor in artikel 14, onderdelen a tot en met c, mandaat, volmacht en machtiging wordt verleend aan de inspecteur-generaal der mijnen;

 • b. benoeming, schorsing, ontslag en vergoeding van de leden van de Mijnraad;

 • c. benoeming, schorsing, ontslag en vergoeding van de leden van de Technische commissie bodembeweging;

 • d. benoeming en ontslag van de leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland;

 • e. benoeming en ontslag van de bestuursleden van de stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieprodukten.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

Aan de directeur Bedrijfsvoering wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van medewerkers voor wie salarisschaal 1 tot en met 14 van bijlage B van het BBRA geldt, betreffende:

 • a. beslissingen op bezwaarschriften inzake personeelsaangelegenheden met uitzondering van de beslissingen op bezwaarschriften tegen besluiten die in mandaat zijn genomen door hem of door hem aangewezen ambtenaren;

 • b. het verlenen van buitengewoon verlof ten behoeve van het vervullen van een functie bij een internationale volkenrechtelijke organisatie op grond van artikel 34 van het ARAR;

 • c. het toekennen van een terugkeergarantie op grond van sociaal flankerend beleid;

 • d. het toekennen van financiële tegemoetkomingen op grond van sociaal flankerend beleid;

 • e. het toekennen van schadeloosstellingen boven een bedrag van € 10.000 op grond van artikel 69 van het ARAR;

 • f. het opleggen van disciplinaire straffen op grond van artikel 81 van het ARAR;

 • g. het verminderen van bezoldiging tijdens schorsing op basis van artikel 92 van het ARAR;

 • h. het verlenen van ontslag op grond van artikel 99 van het ARAR en het verlenen van ontslag in combinatie met een financiële regeling.

Artikel 11a

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

Aan de Nationaal Coördinator Groningen wordt mandaat en machtiging verleend inzake:

 • a. benoeming, schorsing, ontslag en vergoeding van de leden van de Raad van Arbiters Aardbevingsschade;

 • b. benoeming, schorsing, ontslag en vergoeding van de leden van de Commissie bijzondere situaties.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1 Aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het behandelen van verzoeken van de Nationale ombudsman en bezwaar- en beroepschriften, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep, met uitzondering van:

  • a. bezwaar- en beroepschriften inzake personeelsaangelegenheden;

  • b. bezwaar- en beroepschriften tegen besluiten die in mandaat zijn genomen of behandeld door een functionaris of door die functionaris aangewezen medewerkers die mandaat, volmacht en machtiging heeft verkregen voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften tegen die besluiten.

 • 2 Aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken wordt voorts volmacht en machtiging verleend voor het aangaan van verplichtingen inzake het verlenen van opdrachten aan externe juridische dienstverleners, met uitzondering van verplichtingen op het werkterrein van de hoofden van dienst, genoemd in artikel 1, onderdeel d, subonderdelen 16°, 17° en 18°.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1 Aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en aan de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het behandelen van niet op personeelsaangelegenheden betrekking hebbende bezwaar- en beroepschriften, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep, tegen besluiten die in mandaat zijn genomen of behandeld door hem of door onder hem ressorterende medewerkers.

 • 2 Aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt tevens mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep tegen besluiten op het terrein van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Dit mandaat, volmacht en machtiging voor het behandelen van bezwaar en beroepszaken tegen besluiten op Wob-verzoeken is beperkt tot besluiten die zijn genomen of behandeld door een hoofd van dienst of door hem aangewezen medewerkers als genoemd in artikel 1, onderdeel d, subonderdelen 14°, 16° en 17°.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

Aan de inspecteur-generaal der mijnen wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met:

§ 3. Instructies

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

Artikel 15

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

Mandaat en volmacht worden uitgeoefend met inachtneming van:

 • a. ter zake geldende algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Aanwijzingen voor de rijksdienst en andere van toepassing zijnde regelingen, circulaires en instructies;

 • b. de in de beschrijving van de administratieve organisatie voorgeschreven medeparaafprocedures alsmede andere afspraken omtrent afstemming en coördinatie;

 • c. artikel 2, tweede lid, van het Besluit Taak FEZ.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

Het krachtens mandaat, volmacht of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

§ 4. Ondermandaat

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

Artikel 17

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1 De secretaris-generaal kan aan een hoofd van dienst binnen diens werkterrein ondermandaat en machtiging verlenen voor benoeming en ontslag van ambtenaren en andere personen in organen van rechtspersonen en colleges.

 • 2 De secretaris-generaal kan aan een hoofd van dienst ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen voor P&O-aangelegenheden van zijn dienst, waarvoor de secretaris-generaal of de directeur Bedrijfsvoering krachtens dit besluit mandaat, volmacht en machtiging heeft verkregen.

 • 3 De secretaris-generaal kan voorts aan de plaatsvervangend secretaris-generaal ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen voor de aangelegenheden op zijn werkterrein, waaronder voor P&O-aangelegenheden.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1 De hoofden van dienst kunnen, ieder voor zijn werkterrein, voor aangelegenheden als bedoeld in de artikelen 7, eerste lid, en 8 tot en met 14, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan hun plaatsvervangers, en wat het werkterrein van ondergeschikte organisatieonderdelen of functionarissen betreft, aan de hoofden van die onderdelen of aan die functionarissen en aan hun plaatsvervangers.

 • 2 Voor P&O-aangelegenheden geldt, in afwijking van het eerste lid, dat geen ondermandaat, volmacht en machtiging mag worden verleend voor de volgende aangelegenheden:

 • 3 De secretaris-generaal kan aan hoofden van dienst schriftelijk toestemming geven voor het, in afwijking van het tweede lid, verlenen van ondermandaat, volmacht en machtiging.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1 Het verlenen van ondermandaat en volmacht alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken.

 • 2 Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat, volmacht en machtiging als bedoeld in de artikelen 17 en 18 wordt gezonden aan de secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal, de directeur Wetgeving en Juridische Zaken, de directeur Financieel-Economische Zaken, de directeur Bedrijfsvoering, de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer.

§ 5. Vervanging

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

Artikel 20

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1 De uit dit besluit voor de secretaris-generaal voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op de plaatsvervangend secretaris-generaal. Bij afwezigheid van zowel de secretaris-generaal als de plaatsvervangend secretaris-generaal gaan de uit dit besluit voortvloeiende bevoegdheden over op een door de secretaris-generaal aangewezen directeur-generaal.

 • 2 De uit dit besluit voor de hoofden van dienst voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op hun plaatsvervanger, met uitzondering van de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat, volmacht en machtiging.

§ 6. Ondertekening bij afwezigheid minister

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

Artikel 21

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1 Indien afwezigheid of ontstentenis van de minister eraan in de weg staat dat een door de minister genomen besluit door hem wordt ondertekend, kan, tenzij een wettelijk voorschrift of de aard van de bevoegdheid zich ertegen verzet, een besluit namens de minister worden ondertekend door de secretaris-generaal.

 • 2 In het geval bedoeld in het eerste lid geschiedt het ondertekenen als volgt:

  De Minister van Economische Zaken,

  namens deze,

  overeenkomstig het door de minister genomen besluit:

  (handtekening)

  (naam)

  secretaris-generaal

§ 7. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

Artikel 23

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal, de hoofden van dienst en de Algemene Rekenkamer.

Artikel 24

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 25

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015.

Dit besluit zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Bijlage : Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

I. Hoofdstructuur van de organisatie

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. Het Ministerie van Economische Zaken bestaat uit het kernministerie en de buitendiensten.

 • 2. Het kernministerie bestaat uit:

  • a. de algemene leiding;

  • b. de beleidsonderdelen:

   • 1°. het directoraat-generaal voor Agro en Natuur;

   • 2°. het directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie;

   • 3°. het directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Mededinging;

  • c. de stafdirecties:

   • 1°. de directie Algemene Economische Politiek;

   • 2°. de directie Bedrijfsvoering;

   • 3°. de directie Bureau Bestuursraad;

   • 4°. de directie Communicatie;

   • 5°. de directie Europese en Internationale Zaken;

   • 6°. de directie Financieel-Economische Zaken;

   • 7°. de directie Wetgeving en Juridische Zaken;

  • d. de overige onderdelen:

   • 1°. de Overheidsdienst Groningen;

   • 2°. PIANOo.

 • 3. Onder het Ministerie van Economische Zaken ressorteren de volgende buitendiensten:

  • a. het Centraal Planbureau (CPB);

  • b. de Dienst ICT Uitvoering (DICTU);

  • c. het Staatstoezicht op de Mijnen;

  • d. de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

  • e. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

  • f. Agentschap Telecom.

II. Algemene leiding

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. De algemene leiding staat onder leiding van de secretaris-generaal.

 • 2. De secretaris-generaal heeft tot taak de aangelegenheden, genoemd in artikel 5 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015.

 • 3. Onder de secretaris-generaal ressorteert de plaatsvervangend secretaris-generaal.

 • 4. De plaatsvervangend secretaris-generaal heeft tot taak de aangelegenheden, genoemd in artikel 6 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015.

III. Het directoraat-generaal voor Agro en Natuur

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

A. Algemeen

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. Het directoraat-generaal voor Agro en Natuur staat onder leiding van een directeur-generaal.

 • 2. Het directoraat-generaal heeft tot taak:

  • a. het versterken van de positie van de Nederlandse agrarische en visserijketen;

  • b. het zorg dragen voor hoogwaardig groen onderwijs en onderzoek;

  • c. het voeren van adequaat fytosanitair beleid en het zeker stellen van goede gewasbescherming;

  • d. het stimuleren van een duurzame veehouderij en visserij;

  • e. het borgen van diergezondheid en dierenwelzijn;

  • f. het zeker stellen van een adequate en duurzame voedselvoorziening en voedselzekerheid op nationaal, Europees en mondiaal niveau;

  • g. het vormgeven en bewaken van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en gemeenschappelijk visserijbeleid;

  • h. het bewaken en coördineren van een eenduidige en EU-conforme uitvoering van het gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid;

  • i. het stimuleren van de economische topsectoren Agro-Food, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen;

  • j. het zorg dragen dat Nederland aan haar internationale verplichtingen op het gebied van behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit voldoet en soorten en habitats beschermt;

  • k. het zorg dragen voor een natuur-inclusieve samenleving waarin natuur in de kern van de economie en het hart van mensen komt en daarmee automatisch een rol speelt bij afwegingen die in het economisch en maatschappelijk proces worden gemaakt;

  • l. het zorgen voor een doelmatige decentralisatie van natuur- en plattelandsbeleid, onder meer op basis van een herijkt NatuurNetwerk Nederland;

  • m. het zorgen dat een vitale natuur de economie ondersteunt zodat Nederland een interessante vestigingsplaats is voor bedrijven en kenniswerkers;

  • n. het zorg dragen dat rijksbelangen tijdig in regionale netwerken en gebiedsgerichte agenda’s, projecten of programma’s op het gebied van natuur en economie worden ingebracht;

  • o. het invullen en uitvoeren van de eigen inhoudelijke verantwoordelijkheid die het directoraat-generaal voor Agro en Natuur heeft op de beleidsterreinen natuur en landbouw in Caribisch Nederland;

  • p. het zorg dragen voor een goede crisisweerbaarheid van het directoraat-generaal voor Agro en Natuur.

 • 3. Het directoraat-generaal bestaat uit:

  • a. de directie Agro- en Natuurkennis;

  • b. de directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn;

  • c. de directie Natuur en Biodiversiteit;

  • d. de directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit;

  • e. de directie Europees Landbouw- en Visserijbeleid en Voedselzekerheid.

B. De directie Agro- en Natuurkennis

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. De directie Agro- en Natuurkennis staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het zorg dragen voor kennismanagement binnen de groene kennis- en onderzoeksketen;

  • b. het zorg dragen voor de programmering van kennismiddelen en borgen kennisinstrumentarium;

  • c. het bevorderen van kennisverspreiding en kennisbenutting bij de relevante kennisvragers;

  • d. het bevorderen van de werking van het groen kennisstelsel op grond van stelselverantwoordelijkheid van de minister waaronder de vakdepartementale ontwikkeling van het groen onderwijs binnen de context van het algemeen onderwijsbeleid en de institutionele aansturing en toezicht op onder andere de Wageningen Universiteit, het Hogere Agrarisch Onderwijs, de Agrarisch Onderwijs Centra;

  • e. het zorg dragen voor implementatie van de agenda’s van de topsectoren tuinbouw en uitgangsmateriaal en Agro-Food;

  • f. coördinatie op het gebied van nieuwe technologieën, waaronder biotechnologie;

  • g. coördinatie van strategische functie binnen het directoraat-generaal voor Agro en Natuur;

  • h. inhoudelijke programmering en opdrachtgeverschap van DLO en RIVM en relevante planbureaus en adviesraden voor het Agro- en Natuurdomein.

C. De directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. De directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het zorg dragen voor de bewaking en verbetering van het welzijn van productie- en gezelschapsdieren;

  • b. het zorg dragen voor preventie en bestrijding van (bestrijdingsplichtige) dierziekten;

  • c. de bewaking, monitoring en early warning van veterinaire veiligheid;

  • d. het zorg dragen voor en bevorderen van een gelijk speelveld op het gebied van handelsafspraken met betrekking tot veterinaire producten;

  • e. het wegnemen van veterinaire handelsbelemmeringen;

  • f. de regulering van de beroepen in de diergezondheidszorg, waaronder de dierenarts;

  • g. het bevorderen van een duurzame ontwikkeling van de veehouderijketen;

  • h. zorg dragen voor de vormgeving van een duurzame visserij op de kust- en binnenwateren, waarbij inbegrepen een duurzame aquacultuur;

  • i. verantwoordelijk voor het dierproevenbeleid (implementatie Europese verordening en het ontwikkelen van alternatieven voor dierproeven);

  • j. het zorg dragen voor een goede crisisweerbaarheid van het directoraat-generaal voor Agro en Natuur op het gebied van dierziekten.

D. De directie Natuur en Biodiversiteit

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. De directie Natuur en Biodiversiteit staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. de systeemverantwoordelijkheid van en het vormgeven aan internationale biodiversiteitsdoelen;

  • b. het zorg dragen voor een natuur-inclusieve samenleving waarin natuur in de kern van de economie en het hart van mensen komt en daarmee automatisch een rol speelt bij afwegingen die in het economisch en maatschappelijk proces worden gemaakt;

  • c. het borgen van Nederlandse internationale verantwoordelijkheden op het terrein van biodiversiteit, het behoud van natuurlijke hulpbronnen en Natura 2000;

  • d. het invullen van de nationale systeemverantwoordelijkheid na decentralisatie van natuurbeleid;

  • e. het zorg dragen voor natuurwet- en regelgeving en handhaving;

  • f. het stimuleren dat de natuur een rol speelt bij afwegingen in het economisch en maatschappelijk proces (verbinden groen en groei);

  • g. het zorg dragen voor een toekomstbestendige natuur in de grote wateren van Nederland;

  • h. het zorg dragen voor vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 en inwerkingtreding van de gewijzigde wet Natuurbescherming 2014;

  • i. het invullen en uitvoeren van de eigen inhoudelijke verantwoordelijkheid die het directoraat-generaal voor Agro en Natuur heeft op de beleidsterreinen natuur en landbouw in Caribisch Nederland;

  • j. het leiding geven aan de uitvoering van de Natuurvisie;

  • k. het zorg dragen voor het haalbaar, betaalbaar en maatschappelijk gedragen implementeren van Europese verplichtingen rond Natura 2000;

  • l. het zorg dragen voor aanwijzingsbesluiten voor 166 gebieden;

  • m. het ontwikkelen van kennis van het Natura 2000-systeem;

  • n. het opstellen en overdragen van beheerplannen naar de provincies;

  • o. het zorgen voor een programmatische aanpak van stikstof (PAS).

E. De directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. De directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het mede vormgeven aan, implementeren en handhaven van Europese regelgeving voor de veiligheid van diervoeders en voedingsmiddelen van plantaardige en dierlijke oorsprong, diergeneesmiddelen en dierlijke bijproducten;

  • b. het bevorderen van transparantie en informatievoorziening over diverse kwaliteitsaspecten van voedsel, zoals duurzaamheid;

  • c. het bevorderen van inzicht in en het voorkomen van voedselverspilling en het benutten van reststromen, stimuleren van duurzame keteninnovaties;

  • d. het zorg dragen voor beleid voor plantaardig (uitgangs)-materiaal van hoogwaardige kwaliteit en een hoog plantgezondheidsniveau ter bevordering van de Nederlandse concurrentiekracht;

  • e. het zorg dragen voor een duurzame gewasbescherming van de plantaardige productie en afzet;

  • f. het aansturen van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb);

  • g. het zorg dragen voor integratie van de thema's rondom de plantaardige productieketen om te komen tot concurrerende en duurzaam opererende sectoren die samenwerken in de keten;

  • h. het zorg dragen voor en bevorderen van een gelijk speelveld op het gebied van handelsafspraken met betrekking tot plantaardige producten en het bevorderen van een gunstige Nederlandse handelspositie;

  • i. het zorg dragen voor totstandkoming en realisatie van Europees en nationaal beleid met betrekking tot de productie, transport, opslag en gebruik van meststoffen;

  • j. het zorg dragen voor en bevorderen van de concurrentiepositie door verduurzaming van de productieketen en het aanpassen aan klimaatverandering in de agrosectoren;

  • k. het bewaken van broeikasemissie afspraken agrosectoren met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;

  • l. het zorg dragen voor de beleidsontwikkeling op het gebied van nieuwe technologieën ten behoeve van veilig en goed voedsel en het inzicht verkrijgen in mogelijke consequenties voor ons leefsysteem in samenhang met maatschappelijke acceptatie;

  • m. het zorg dragen voor een goede crisisweerbaarheid van het directoraat-generaal voor Agro en Natuur op het gebied van plantenziekten en voedselveiligheid.

F. de directie Europees Landbouw- en Visserijbeleid en Voedselzekerheid

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. de directie Europees Landbouw- en Visserijbeleid en Voedselzekerheid staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. de nationale, Europese en mondiale beleidsvorming rondom voedselzekerheid en agrogrondstoffen;

  • b. analyse en beleidsvorming rondom agro-economie, agroketens en de (inter)nationale agribusiness;

  • c. de beleidsvorming rondom het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), inclusief de onderhandelingen rondom het vernieuwde GLB 2014-2020 en de bijbehorende implementatiekeuzes in Nederland;

  • d. de beleidsvorming rondom het gemeenschappelijk Visserijbeleid en de bijbehorende implementatiekeuzes in Nederland;

  • e. de inhoudelijke voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad, het Speciale Landbouwcomité en bijbehorende parlementaire verantwoording;

  • f. het borgen van een EU-conforme uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouw- en Visserijbeleid met het oog op het voorkomen dan wel het beperken van door de Europese Commissie opgelegde financiële correcties;

  • g. het invulling geven aan het coördinerend opdrachtgeverschap EZ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP);

  • h. het onderhouden van een adequaat nationaal, Europees en mondiaal netwerk om bovengenoemde taken uit te kunnen oefenen;

  • i. het invulling geven aan het coördinerend opdrachtgeverschap EZ van het netwerk van landbouwattachés en-raden;

  • j. het optreden als managementautoriteit voor het Europees Visserijfonds en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.

IV. Het directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

A. Algemeen

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. Het directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie staat onder leiding van een directeur-generaal.

 • 2. Het directoraat-generaal heeft tot taak:

  • a. het stimuleren van de topsectoren;

  • b. het optreden als accountmanager van bedrijfssectoren en belangrijke bedrijvendossiers;

  • c. het inhoud en richting geven aan beleid voor de ‘biobased economy’ en het Groene Groeibeleid;

  • d. het versterken van het innovatievermogen en de kennisbasis van de Nederlandse economie onder meer door de regie en coördinatie van het innovatiebeleid en door het vormgeven van de beleidsagenda voor de kennisinfrastructuur;

  • e. het realiseren van een uitmuntend ondernemingsklimaat en het stimuleren van (innovatief) ondernemerschap;

  • f. het verlichten van regeldruk voor bedrijven en het verbeteren van de (digitale) dienstverlening van de overheid;

  • g. het zorg dragen voor de Digitale Agenda.nl;

  • h. het ondersteunen van het externe en onafhankelijke Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) bij het uitvoeren van zijn taken;

  • i. het versterken en faciliteren van gebiedsgerichte clusters van bedrijvigheid binnen de aanpak voor topsectoren;

  • j. het zorg dragen dat rijksbelangen tijdig in regionale netwerken en gebiedsgerichte agenda’s, projecten of programma’s worden ingebracht en het vertegenwoordigen van het Ministerie van Economische Zaken in de regio op bestuurlijk niveau;

  • k. het zorgen voor het bestuurlijke coördinatiepunt van het Ministerie van Economische Zaken in de regio tijdens een crisis;

  • l. de algemene coördinatie van de belangen, het beleid en de activiteiten van het Ministerie van Economische Zaken inzake Caribisch Nederland.

 • 3. Het directoraat-generaal bestaat uit:

  • a. de directie Innovatie & Kennis;

  • b. de directie Ondernemerschap;

  • c. de directie Regeldruk & ICT beleid;

  • d. de directie Regio;

  • e. de directie Topsectoren & Industriebeleid;

  • f. de programmadirectie Groene Groei en Biobased Economy;

  • g. het secretariaat Actal.

B. De directie Innovatie & Kennis

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. De directie Innovatie en Kennis staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. de ontwikkeling van de algemene kaders van het innovatie- en kennisbeleid voor alle beleidsdomeinen van het Ministerie van Economische Zaken zoals de coördinatie, de procesregie en de aansturing van de governance (inclusief horizontale thema’s) van de zes TO2-instituten en de aansturing van NWO/KNAW en het onderhouden van relevante netwerken in de kenniswereld (universiteiten, 3TU, VSNU, Raad voor Hogescholen), waarbij de uitvoering van deze taken in intensief overleg met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap plaatsvindt;

  • b. de nadere uitwerking en uitvoering van de algemene kaders van het innovatie- en kennisbeleid voor alle topsectoren en in het bijzonder de topsectoren die zijn belegd bij het directoraat-generaal Voor Bedrijfsleven en Innovatie, zoals high tech systemen & materialen, chemie;

  • c. het versterken van kennisbenutting en innovatievermogen in de hele keten door privaat publieke samenwerking en het faciliteren van de economisch relevante uitwerking van maatschappelijke vragen, in Nederland en in de verbinding met de EU en in de bilaterale -kennisintensieve- relaties;

  • d. het zorg dragen voor de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) die een hoofdrol hebben in het stimuleren van (privaat-publieke) samenwerking in de topsectoren;

  • e. het zorg dragen voor het Nederlandse lucht- en ruimtevaartbeleid en deelname in intergouvernementele organisatie ESA;

  • f. het voeren van het penvoerderschap voor de TO2 instituten inclusief een integraal management van de bijbehorende budgetten die op de diverse begrotingsartikelen zijn opgenomen;

  • g. het verantwoordelijk zijn voor het Nederlandse intellectuele eigendomsbeleid (m.n. octrooien, merken en modellen) dat grotendeels Europees en internationaal wordt gemaakt en de verhouding tot andere intellectuele eigendomsrechten waarvoor anderen verantwoordelijk zijn (auteursrecht, kwekersrecht, geografische indicaties);

  • h. het actief bevorderen van bilaterale innovatiesamenwerking in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Innovatie-Attachees;

  • i. verantwoordelijk zijn voor het generieke innovatiebeleid en het bijbehorende instrumentarium – bestaand uit fiscale instrumenten zoals de WBSO en RDA, de innovatiebox, de TKI-toeslag, de regeling MKB Innovatie Topsectoren (MIT) en het EU (MKB) instrumentarium, Eureka en Eurostars;

  • j. de ontwikkeling en het (juridische) beheer van het financiële instrumentarium (Kaderbesluit EZ-subsidies);

  • k. zorg dragen voor de betrokkenheid van het Ministerie van Economische Zaken bij de inzet van programmamiddelen voor kennis en innovatie, met de nadruk op topsectoren, van andere ministeries;

  • l. zorg dragen voor de verbinding tussen topsectoren en maatschappelijke uitdagingen, inclusief optimale aansluiting bij het Europese innovatiebeleid in termen van implementatie en verankering Horizon2020;

  • m. de verantwoordelijkheid voor structuurfondsen gelet op de aansluiting met EU en de beheersmatige taken die deze fondsen kennen;

  • n. het onderhouden van contacten met diverse instituten op strategisch en onderzoeksmatig terrein en betrokkenheid bij analyses en adviezen die daar worden opgesteld. Dit zijn o.a.: de OESO, de EU, het Centraal Planbureau (CPB), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) en Rathenau;

  • o. het leveren van een bijdrage aan evaluaties waar de directie voor verantwoordelijk is, alsmede aan monitoring en (lange termijn) effectmeting van het bedrijvenbeleid.

C. De directie Ondernemerschap

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. De directie Ondernemerschap staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het coördineren van het MKB- en ondernemerschapsbeleid in den brede, zowel nationaal als Europees (onder meer SME envoy, Small Business Act);

  • b. het zorg dragen voor afdoende bedrijfsfinanciering (zowel ondernemings- als project financiering, en bancaire kredieten als risicokapitaal). Hierbij horen microfinanciering/Qredits, BMKB, Groeifaciliteit, GO, Seed Capital regeling, het beleid ten aanzien van business angels en informal investors, de financieringsfunctie en het opdrachtgeverschap van de ROM’s, de medeverantwoordelijkheid voor het Innovatiefonds MKB+ evenals de aandeelhoudersrol bij de ROM’s, EBN en Gasterra;

  • c. het dragen van verantwoordelijkheid als wetgever en toezichthouder voor de Kamers van Koophandel, inclusief de vorming van ondernemerspleinen, de verantwoordelijkheid voor het Handelsregister en de plaats daarvan binnen het stelsel van basisregisters;

  • d. het stimuleren van succesvol ambitieus ondernemerschap, inclusief kennisvalorisatie. Brede keten van ondernemerschap in onderwijs, start, groei tot bedrijfsbeëindiging en overdracht;

  • e. het stimuleren van innovatiegericht inkopen bij overheden om overheidsvragen beter op te lossen en de innovatiekracht en daarmee het exportpotentieel van vooral MKB te versterken;

  • f. het stimuleren van ondernemerschap in het algemeen, met oog voor verschillende specifieke doelgroepen, zoals ZZP-ers, studentstarters, evenals specifieke thema’s zoals wettelijke kaders o.g.v. BedrijfsInvesteringsZones, franchise en sociale innovatie;

  • g. het vanuit de nationale verantwoordelijkheid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen bijdragen aan de kabinetsbrede verantwoordelijkheid o.g.v. maatschappelijk verantwoord ondernemen in de sectorrisico-aanpak in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

  • h. het zorg dragen voor adequate juridische structuren die ondernemerschap faciliteren zoals faillissementsrecht, corporate governance en ondernemingsrecht;

  • i. het stimuleren van menselijk kapitaal door onder meer het bevorderen van een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, het tekort aan technisch personeel terugbrengen (Techniekpact) en het gericht inzetten op kennismigratie;

  • j. de fiscale expertise voor het directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie in nauwe samenwerking met de fiscale coördinator van het Ministerie van Economische Zaken van de directie Algemene Economische Politiek.

D. De directie Regeldruk & ICT beleid

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. De directie Regeldruk & ICT beleid staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het signaleren en zowel interdepartementaal als Europees agenderen van regeldruk verminderende maatregelen;

  • b. het beheersen van regeldruk door monitoring van de verschillende regeldrukkosten per departement en de voortgang van specifieke projecten op het gebied van regeldruk;

  • c. het beheersen van regeldruk door verbetering van dienstverlening voor bedrijven en door vroegtijdige identificatie en maximale beperking van substantiële onnodige regeldruk;

  • d. het ontwikkelen van een strategie omtrent toekomst aanpak regeldruk;

  • e. het aanpakken van administratieve lasten/regeldruk op het domein van het Ministerie van Economische Zaken;

  • f. het ontwikkelen en laten uitvoeren van beleidsprogramma’s om die innovatie en groei bevorderen voor ondernemers door ze meer ruimte te geven om slim te werken met ICT met specifieke aandacht voor MKB en topsectoren;

  • g. het ontwikkelen en laten uitvoeren van beleidsprogramma’s om zodat er voldoende ICT-kennis wordt ontwikkeld om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen van (over)morgen;

  • h. het ontwikkelen en laten uitvoeren van beleidsprogramma’s zodat burgers en bedrijven in 2017 alle zaken met de overheid digitaal kunnen doen. Het Ministerie van Economische Zaken draagt daarbij de rijksverantwoordelijkheid voor het realiseren van deze doelstelling bij bedrijven;

  • i. het beheren van Digitale Agenda.nl met oog voor verbintenis met Digital Agenda.eu en Digitale Stedelijke Agenda’s.

E. De directie Regio

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. De directie Regio staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het vertegenwoordigen van het gehele ministerie op bestuurlijk niveau in de regio, met name via de regioambassadeurs die bij de directie Regio zijn ondergebracht en het fungeren als bestuurlijke schakel tussen de bewindslieden/ambtelijke top en de regionale en lokale bestuurders, bedrijfsleven en maatschappelijke actoren;

  • b. het onderhouden van een relevant regionaal netwerk en kennis van de regio’s ten behoeve van het gehele departement (horizontale regionale functie) alsmede het inbrengen van dit netwerk en deze kennis in landelijke beleidstrajecten van de directoraten-generaal van het Ministerie van Economische Zaken;

  • c. het signaleren van ontwikkelingen en stemmingen in de regio die de realisering van het beleid van het Ministerie van Economische Zaken kunnen versnellen dan wel frustreren en het acteren naar aanleiding van deze signalen zoals het agenderen, het interveniëren, het initiëren, het analyseren, het leggen van verbindingen en het formuleren van beleidsconsequenties;

  • d. het vervullen van de bestuurlijk contactfunctie voor het Ministerie van Economische Zaken met regionale sleutelfiguren in geval van het uitbreken van een crisis;

  • e. de algemene coördinatie van de belangen, het beleid en de activiteiten van het Ministerie van Economische Zaken inzake Caribisch Nederland, inclusief algemeen-bestuurlijke zaken.

F. De directie Topsectoren & Industriebeleid

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. De directie Topsectoren en Industriebeleid staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. als toegankelijke netwerkpartner signalen van het bedrijfsleven te vertalen in beleid en handelen van de overheid ten behoeve van het verdienvermogen van Nederland;

  • b. het uitrollen en implementeren van het topsectoren- en breder het industriebeleid van het kabinet;

  • c. het optreden als accountmanager van sectoren en belangrijke bedrijvendossiers;

  • d. het stimuleren van een geliberaliseerde defensiemarkt en het creëren van markttoegang voor de Nederlandse Defensie- en Veiligheidsindustrie (DVI);

  • e. het uitvoeren van beleid rond tariefschorsingen en aantal sectorspecifieke dossiers, zoals de gastvrijheidseconomie en de detailhandel;

  • f. het zorg dragen voor de Nederlandse inbreng bij de ontwikkeling en uitvoering van het Europese industriebeleid;

  • g. de beleidsmatige verantwoordelijkheid voor een aantal regionale clusters, zoals de twee mainports, brainport Zuid-Oost Nederland en Greenport;

  • h. de strategieontwikkeling voor het bedrijven en industriebeleid (inclusief ruimtelijke dimensie).

G. De programmadirectie Groene Groei en Biobased Economy

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. De programmadirectie Groene Groei en Biobased Economy staat onder leiding van een programmadirecteur.

 • 2. De programmadirectie heeft tot taak:

  • a. de maatschappelijke beweging richting duurzaam produceren te stimuleren, te versterken en te versnellen;

  • b. de coördinatie, inhoud, vorm en het richting geven aan het beleid voor ‘Biobased Economy’, zowel binnen het departement als interdepartementaal, met daarbij als speciale aandacht voor de uitrol van Biobased Economy als dwarsdoorsnijdend thema in de topsectoren aanpak;

  • c. de coördinatie, vorm, inhoud en richting geven aan het Groene Groeibeleid, zowel binnen het departement als interdepartementaal;

  • d. de coördinatie, vorm, inhoud en richting geven aan Green Deals als interdepartementaal instrument van overheidsbeleid;

  • e. de coördinatie, vorm, inhoud en richting geven aan het grondstoffenbeleid.

H. Het secretariaat Actal

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. Het secretariaat Actal staat onder leiding van een secretaris.

 • 2. Het secretariaat Actal heeft tot taak het ondersteunen van het onafhankelijke adviescollege toetsing regeldruk bij de uitoefening van zijn taken.

V. Het directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Mededinging

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

A. Algemeen

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. Het directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Mededinging staat onder leiding van een directeur-generaal.

 • 2. Het directoraat-generaal heeft tot taak:

  • a. de optimale ordening en werking van de markten van energie, telecom en post;

  • b. de handhaving van het niveau van voorzieningszekerheid op korte en lange termijn en het bevorderen van de internationale voorzieningszekerheid;

  • c. het bevorderen van de Nederlandse positie op het gebied van kernenergie, nucleair onderzoek, de isotopenproductie en uraniumverrijking, met inbegrip van de taken die hierover zijn opgenomen in de verdragen van Almelo, Washington, Cardiff en Parijs;

  • d. het bevorderen van duurzaamheid en vernieuwingen in energiehuishouding;

  • e. het bevorderen van een hoogwaardige, veilige en betrouwbare (mobiele) communicatie-infrastructuur tegen betaalbare prijzen;

  • f. het zorg dragen voor een adequate omroepdistributie en veiling van schaars frequentiespectrum;

  • g. het bijdragen aan optimale ordening van markten en het bevorderen van mededinging in algemene zin;

  • h. het ontwikkelen van consumentenbeleid en het toezicht daarop;

  • i. het zorg dragen dat de Nederlandse bodemschatten optimaal worden benut;

  • j. het bijdragen aan het internationale oliecrisisbeleid.

 • 3. Het directoraat-generaal bestaat uit:

  • a. de directie Energie en Omgeving;

  • b. de directie Energiemarkt en Innovatie;

  • c. de programmadirectie Energie-Uitdagingen 2020;

  • d. de directie Mededinging en Consumenten;

  • e. de directie Telecommarkt.

B. De directie Energie en Omgeving

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. De directie Energie en Omgeving staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het zorg dragen voor een goed mijnbouwklimaat;

  • b. het uitvoeren van de mijnbouwwetgeving;

  • c. het waarborgen van een veilige delfstoffenwinning;

  • d. het uitvoeren van de rijkscoördinatieregeling voor energieprojecten;

  • e. het zorg dragen voor maatschappelijke betrokkenheid bij energieprojecten;

  • f. het faciliteren van concrete energieprojecten door middel van onder andere green deals.

C. De directie Energiemarkt en Innovatie

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. De directie Energiemarkt en Innovatie staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het stimuleren van duurzame energieproductie, energiebesparing en energie-innovatie;

  • b. het zorg dragen voor een goede nucleaire (kennis)infrastructuur;

  • c. het bevorderen van de leverings- en voorzieningszekerheid van energie;

  • d. het zorg dragen voor goed werkende energiemarkten;

  • e. het monitoren van de energiemarkten.

D. De programmadirectie Energie-uitdagingen 2020

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. De directie Energie-uitdagingen 2020 staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het zorg dragen voor een goede uitvoering van de afspraken uit het Energieakkoord;

  • b. het zorg dragen voor de realisatie van de doelen voor hernieuwbare energie in 2020 en 2023;

  • c. het implementeren van de warmtevisie en het herzien van de Warmtewet;

  • d. het versnellen van de energiebesparing, in het bijzonder in de industrie;

  • e. het zorg dragen voor een versnelde uitrol van windenergie op zee.

E. De directie Mededinging en Consumenten

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. De directie Mededinging en Consumenten staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het zorg dragen voor het mededingingsbeleid en het toezicht daarop;

  • b. het zorg dragen voor het aanbestedingsbeleid en de relatie met PIANOo;

  • c. het zorg dragen voor het consumentenbeleid en het toezicht daarop;

  • d. het zorg dragen voor het metrologiebeleid, accreditatie, normalisatie en de relatie met de daarop opererende instituten;

  • e. het zorg dragen voor een optimale marktordening door onder meer de Winkeltijdenwet, de Dienstenwet en de Postwet 2009.

F. De directie Telecommarkt

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. De directie Telecommarkt staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het zorg dragen voor visievorming en beleid ten aanzien van de convergentie van telecommunicatie, media en internet;

  • b. het zorg dragen voor marktwerkingsbeleid;

  • c. het zorg dragen voor elektronische communicatieregelgeving (inclusief nummers, toezicht en uitvoering);

  • d. het zorg dragen voor frequentie- en antennebeleid;

  • e. het zorg dragen voor internet governance beleid;

  • f. het zorg dragen voor omroepdistributiebeleid en mobiele toepassingen;

  • g. het zorg dragen voor beleid voor betrouwbaarheid (continuïteit, integriteit, e-privacy) van de telecomnetwerken en internet;

  • h. het zorg dragen voor beleid voor het borgen van gebruikersbelangen.

Va. De directie Algemene Economische Politiek

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. De directie Algemene Economische Politiek staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak het versterken van het duurzaam economisch groeivermogen van Nederland en het scheppen van voorwaarden voor een goed functioneren economie en markten door middel van:

  • a. het analyseren van, adviseren over en waar nodig interveniëren op het gebied van macro-economische ontwikkelingen, arbeidsmarkt en sociale zekerheid, collectieve sector, overheidsfinanciën en ordening voor zover de algemeen-economische of budgettaire aspecten leidend zijn;

  • b. het analyseren van en adviseren over algemeen-economische aspecten van EU-beleid, waaronder macro economische beleidscoördinatie in EU-verband, EU 2020 en Ecofin, inclusief deelname aan het directeurenoverleg Ecofin;

  • c. het begeleiden en waar nodig initiëren van activiteiten in het kader van het beleid gericht op structurele hervorming van de Nederlandse economie;

  • d. het verkennen, het agenderen, het aanjagen en het adviseren van ontwikkelingen en vraagstukken in de breedte van het beleidsterrein van het Ministerie van Economische Zaken;

  • e. het versterken van het strategisch vermogen van het Ministerie van Economische Zaken;

  • f. het coördineren van het fiscale beleid binnen het Ministerie van Economische Zaken.

VI. De directie Bedrijfsvoering

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. De directie Bedrijfsvoering staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het ontwikkelen van beleid en adviseren van de departementsleiding en het management en het leveren van een bijdrage aan interdepartementale beleidsontwikkeling, op het gebied van de facilitaire diensten, personeel en organisatie, inkoop, ICT-toepassingen, informatievoorziening, huisvesting en ondersteuning van het management bij directoraten-generaal en stafdirecties;

  • b. het adviseren van de departementsleiding en het management over en het implementeren van beleid op het gebied van management development, mobiliteit (Transforce), werving, opleiding en de personeelscyclus;

  • c. het ondersteunen en adviseren van de departementsleiding en het management inzake medezeggenschap, P-advies en sociaal-juridische zaken;

  • d. het uitvoeren van taken rond personeels- en salarisadministratie voor zover die niet bij P-Direkt zijn ondergebracht en met betrekking tot de personeelsstichting;

  • e. het beschikbaar stellen en houden van ICT-toepassingen, ondersteuning bij het gebruik van toepassingen en het functioneel beheer van concernapplicaties en gegevensbeheer voor Identity Management;

  • f. het geven van sturing aan de DICTU;

  • g. het uitvoeren van de post- en archieffunctie van het kerndepartement;

  • h. het voorzien in informatiecentra, interne nieuwsvoorziening en intranet;

  • i. het adviseren over en het ontwikkelen van nieuwe informatieproducten, informatiekanalen, toepassingen en functionaliteiten;

  • j. het coördineren van de inkoop van het ministerie;

  • k. het aangaan van overeenkomsten op het terrein van roerende goederen en dienstverlening, alsmede het materiele beheer van roerende goederen;

  • l. het voeren van EZ brede regie op het gebied van kantoorhuisvesting, zoals opgenomen in de masterplannen Rijkshuisvesting en op de pied-à-terres van de politieke top, waaronder begrepen het bepalen van de huisvestingsbehoefte en het sturen op regionale vestiging en volume op het gebied van huisvesting en huur van vastgoed;

  • m. het voorzien in overige facilitaire zaken, waaronder begrepen personenvervoer, vertaaldiensten, telefooncentrale en uitvoering van evenementen;

  • n. het voorzien in de secretariële ondersteuning bij directoraten-generaal en stafdirecties en het standaardiseren van bijbehorende werkprocessen;

  • o. het adviseren van het management bij directoraten-generaal en stafdirecties op bedrijfsvoeringsterreinen en het doorgeleiden van wensen naar het juiste onderdeel binnen de directie Bedrijfsvoering;

  • p. het ondersteunen van concern en bestuur bij organisatieontwikkeling en verandertrajecten door middel van advisering, teamcoaching en procesbegeleiding;

  • q. voorbereiden van (inter)departementaal overleg op het terrein van organisatie en bedrijfsvoering en het zorg dragen voor een integrale afweging;

  • r. het voortouw nemen op bedrijfsvoeringsbrede thema's zoals het nieuwe werken, (informatie)beveiliging, integriteit en programmatisch werken;

  • s. het voorzien in expertise en capaciteit op het terrein van beleid (projectenpool), bedrijfsvoering en interim-management;

  • t. het leveren van diensten en voorzieningen voor een vlot verloop van het dagelijkse werk voor de individuele medewerker van het kerndepartement, waaronder begrepen het reserveren van vergaderzalen met catering, het voorzien in toegangspassen en het afhandelen van vragen en storingsmeldingen;

  • u. het behandelen van verzoeken tot het organiseren van evenementen en verzoeken tot interne verhuizingen;

  • v. het verzorgen van de communicatie binnen het kerndepartement inzake bedrijfsvoeringsonderwerpen en het beheer van de huisstijl;

  • w. het leveren van managementinformatie ten behoeve van de departementsleiding en dienstonderdelen op het gebied van bedrijfsvoering;

  • x. de controle op de personele budgetten, processen en formatie van het kerndepartement;

  • y. de financiële controle op materiele budgetten en het bewaken van de kwaliteit van werkprocessen van de directie;

  • z. het in opdracht van een hoofd van dienst autoriseren van medewerkers van de onderdelen van het ministerie genoemd in paragraaf I, tweede lid, onderdeel b, c en d, en in het derde lid, onderdelen a en c, voor het afnemen van digitale overheidsdiensten door middel van het inkopen, uitgeven en beheren van digitale authenticatiemiddelen.

VII. De directie Bureau Bestuursraad

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. De directie Bureau Bestuursraad staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het bedienen van bewindslieden en ambtelijke top opdat zij hun politieke, inhoudelijke en bedrijfsmatige eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van het Ministerie van Economische Zaken ten volle waar kunnen maken;

  • b. het coördineren van contacten met het parlement en de voorbereiding voor de ministerraad;

  • c. het stimuleren en het coördineren van samenwerking tussen de dienstonderdelen waaronder de samenwerking tussen beleid en uitvoering;

  • d. het adviseren over alle stukken die naar de politiek-ambtelijke top en naar buiten gaan, waaronder alle Kamerstukken;

  • e. het voeren van het secretariaat van de bewindspersonenstaf en de bestuursraad;

  • f. het bieden van ondersteuning aan de leden van de Bestuursraad voor hun portefeuilletaken en aangelegenheden die het gehele Ministerie van Economische Zaken betreffen;

  • g. het behandelen van protocollaire aangelegenheden en het coördineren van evenementen die het gehele Ministerie van Economische Zaken betreffen;

  • h. het voeren van toezicht vanuit de Wet bescherming Persoonsgegevens en het toezicht op het beleid ten aanzien van financiële belangen (compliance);

  • i. de coördinatie van de departementale crisisbeheersing.

VIII. De directie Communicatie

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. De directie Communicatie staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het dagelijks anticiperen en reageren op de actualiteit door middel van woordvoering, het schrijven van persberichten en het organiseren van persbijeenkomsten;

  • b. het ontwikkelen, vormgeven en uitvoeren van strategisch communicatieadvies rond de communicatieprioriteiten;

  • c. het schrijven van speeches voor de bewindslieden;

  • d. het verzamelen, initiëren en coördineren van communicatieonderzoek;

  • e. het volgen, strategisch inzetten en innoveren van online media in de externe en interne communicatie;

  • f. het strategisch inzetten van externe optredens, zowel reactief als proactief;

  • g. het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van het (corporate) communicatiebeleid;

  • h. het realiseren van samenhang in en het bevorderen van kwaliteit van de in- en externe communicatie, zowel in woord als in beeld (beeldregie);

  • i. het bijdragen aan de interdepartementale beleidsvorming en samenwerking op communicatiegebied, onder andere met betrekking tot de kabinetsbrede communicatie.

IX. De directie Europese en Internationale Zaken

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. De directie Europese en Internationale Zaken staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het bevorderen van het functioneren van de Europese interne markt en het toezicht daarop en het verzorgen van het beleid en advies op dit gebied;

  • b. het zorg dragen voor coherente EU beleidskaders voor (nationaal) economisch beleid, dat bestaat uit onderdelen als de Europa 2020 strategie voor groei en banen, het uitbreidingsdossier, de versterking van het Europese concurrentievermogen, klimaat, schaarste van grondstoffen en institutionele EU-ontwikkelingen;

  • c. het coördineren, zorg dragen voor en ontwikkelen van coherent en voor Nederland optimaal beleid in de Raad voor Concurrentievermogen;

  • d. het coördineren van en het zorg dragen voor een coherente en daadkrachtige inbreng op Europese dossiers in nationaal en EU-kader waaronder in de Coördinatie Commissie, de BNC, de Hoog ambtelijke en Ministeriële Commissie EU, de Energie Raad, de Telecom Raad, de Landbouw- en Visserijraad en de Milieuraad;

  • e. verantwoordelijkheid voor de EZ inbreng vanuit de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU en in de interdepartementale gremia zoals de Interdepartementale Raad voor Handelspolitiek voor communautaire handelspolitieke zaken en voor de invulling en uitvoering van het Benelux-verdrag;

  • f. het onderhouden van contacten met relevante (kabinetten van) EU-Commissarissen, het EU-voorzitterschap en collega-bewindspersonen uit de Lid-Staten van de EU en andere relevante belanghebbenden, waaronder het bedrijfsleven;

  • g. het coördineren zowel qua inhoud als proces van de EU begroting en de Financiële Perspectieven EU;

  • h. het door vertalen van de kerntaken van de directie en de relevante EU-thema’s naar mondiale overlegstructuren;

  • i. het voeren van het voorzitterschap en secretariaat van de Detacheringswerkgroep betreffende buitenlandplaatsingen van EZ-medewerkers, verantwoordelijk voor beleid rond- en uitvoering van het concordaat met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het functioneren als thuisbasis voor END-ers en concordaters;

  • j. advisering over dossiers op buitenlands beleid aan EZ-bewindspersonen, en het coördineren van en zorg dragen voor een coherente en daadkrachtige EZ inbreng op de internationale dossiers in de interdepartementale Coördinatie Commissie Internationale Aangelegenheden en de Ministerraad alsmede verantwoordelijk voor het dossier Internationaal Verantwoord Ondernemen (IMVO);

  • k. de verantwoordelijkheid voor de beleidsmatige invulling van de integrale internationale functies van EZ, en in het bijzonder de beleidsinhoudelijke advisering over de algemene bilaterale relaties met betrekking tot de EU-lidstaten en China, VS en Rusland en de strategische advisering over de reisagenda van de EZ bewindspersonen.

X. De directie Financieel-Economische Zaken

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. De directie Financieel-Economische Zaken staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het samenstellen van de jaarlijkse begrotingen en de daarmee samenhangende suppletoire begrotingen van het Ministerie van Economische Zaken;

  • b. het opstellen van het jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken en van het Dier Gezondheids Fonds;

  • c. het uitbrengen van adviezen over begrotingsvraagstukken en financieel-economische beleidsadviezen;

  • d. het beoordelen van financieel-economische en budgettaire gevolgen van het beleid;

  • e. het uitoefenen van toezicht op de uitvoering van de begroting;

  • f. het coördineren van de evaluatiecyclus van het Ministerie van Economische Zaken;

  • g. het opstellen van adviezen in het kader van de managementcyclus en het ontwikkelen van de EZ sturingsmethodiek;

  • h. het inrichten van en toezicht houden op de totale administratie van het Ministerie van Economische Zaken;

  • i. het geven van nadere voorschriften voor het inrichten en bijhouden van de administratie van het Ministerie van Economische Zaken en van de daaronder ressorterende buitendiensten;

  • j. het optreden als bevoegde autoriteit voor het Europees Landbouwgarantiefonds en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

XI. De directie Wetgeving en Juridische Zaken

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. De directie Wetgeving en Juridische Zaken staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het vervaardigen van wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen;

  • b. het verstrekken van juridische adviezen (inclusief zorg voor registratie van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, de departementale staatssteuncoördinatie binnen het Ministerie van Economische Zaken, de inhoudelijke toetsing van steunmaatregelen aan de staatssteunkaders en het afwikkelen van steundossiers zoals het opstellen en verzenden van meldingen of andere mededelingen aan de Europese Commissie);

  • c. het behandelen van bezwaar- en beroepszaken;

  • d. de interdepartementale staatssteuncoördinatie, inclusief het voorzitterschap en secretariaat van het Interdepartementaal Steun Overleg.

XII. De Overheidsdienst Groningen

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

A. Algemeen

 • 1. De Overheidsdienst Groningen staat onder leiding van de National Coördinator Groningen.

 • 2. De Overheidsdienst Groningen heeft tot taak:

  • a. het jaarlijks doen van een voorstel voor het Programma Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen aan de betrokken ministers;

  • b. het adviseren van de betrokken bestuursorganen over de uitvoering van het Programma Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen, waaronder het doen van voorstellen aan de betrokken bestuursorganen om hun bevoegdheden in te zetten;

  • c. het doen van voorstellen voor de agenda van de betrokken onderraad van de Ministerraad, Gedeputeerde Staten van Groningen of de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de betrokken gemeenten en het op verzoek bijstaan van betrokken bestuurders in het parlement, Provinciale Staten van de provincie Groningen respectievelijk de gemeenteraad van de betrokken gemeenten en in andere gremia;

  • d. het coördineren en faciliteren van en het bijdragen aan de uitvoering van het Programma Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen;

  • e. het bewaken van de voortgang van de uitvoering van het Programma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen en het rapporteren daarover aan de betrokken bestuursorganen;

  • f. het bevorderen en voeren van overleg tussen en met bestuurders;

  • g. het bevorderen van maatschappelijk, politiek en bestuurlijk draagvlak voor het Programma Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen en van maatschappelijke participatie in de uitvoering daarvan en het bijdragen aan herstel van vertrouwen, waarbij de Nationaal Coördinator Groningen de Dialoogtafel betrekt;

  • h. het bevorderen van de communicatie over het Programma Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen.

 • 3. De Overheidsdienst Groningen bestaat uit:

  • a. de directie Groningen;

  • b. de directie Den Haag.

B. De directie Groningen

 • 1. De directie Groningen staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie Groningen heeft tot taak:

  • a. het zorg dragen voor een samenhangend voorstel voor het Programma Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen, zowel inhoudelijk als procesmatig;

  • b. het aansturen van kennisontwikkeling en het faciliteren van gebiedsteams met kennis en methoden;

  • c. het vaststellen van kaders en het stroomlijnen, ontwikkelen en het initiëren van aanpassingen van procedures en regelingen voor de uitvoering van het Programma Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen;

  • d. het uitvoeren van voorwaardenscheppende projecten op regionaal niveau;

  • e. het faciliteren van het beslechten van geschillen die ten gevolge van aardbevingen in Groningen zijn ontstaan;

  • f. het faciliteren van het inbrengen van ruimtelijke kwaliteit in de gebiedsteams en de uitvoering.

C. De directie Den Haag

 • 1. De directie Den Haag staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie Den Haag heeft tot taak:

  • a. de beleidsmatige coördinatie van Rijksinbreng in het Programma Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen;

  • b. het vanuit het rijksbeleid faciliteren van (beleids)uitvoering van het jaarlijks Programma Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen waaronder het oplossen van knelpunten en dilemma’s gerelateerd aan of door middel van rijksbeleid of -instrumenten;

  • c. de politiek-bestuurlijke advisering van de betrokken ministers inclusief de coördinerende Minister van Economische Zaken bij het Programma Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen;

  • d. het zorg dragen voor financiële regelingen en de inzet van middelen voor de bekostiging van het jaarlijkse integrale Programma Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen;

  • e. de beleidsmatige coördinatie van (juridische) vragen, waar nodig het laten opstellen of aanpassen van rijksbrede kaders en het adviseren over het toepassen van bestaande rijksbrede kaders.

XIII. Pianoo

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. PIANOo staat onder leiding van een directeur.

 • 2. PIANOo heeft tot taak de professionaliteit van het aanbesteden en de naleving van de aanbestedingsregels in Nederland te verbeteren.

XIV. Het Centraal Planbureau (CPB)

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. Het Centraal Planbureau (CPB) staat onder leiding van een directeur.

 • 2. Het Centraal Planbureau (CPB) is een onderzoeksinstituut dat economische beleidsanalyses maakt op eigen initiatief, of op verzoek van de regering, het parlement, de Kamerleden, de vakbonden en de werkgeversorganisaties.

 • 3. Het Centraal Planbureau (CPB) bestaat uit:

  • a. sector 1: Publieke Financiën;

  • b. sector 2: Macro-economische analyse;

  • c. sector 3: Arbeid en Onderwijs;

  • d. sector 4: Marktordening;

  • e. sector 5: Fysieke Omgeving;

  • f. afdeling Informatietechnologie en Onderzoeksondersteuning;

  • g. afdeling Interne Zaken en Beheer.

XV. De dienst ICT Uitvoering

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. De Dienst ICT Uitvoering staat onder leiding van een algemeen directeur.

 • 2. De Dienst ICT Uitvoering heeft tot taak:

  • a. het zorg dragen voor betrouwbare, gestandaardiseerde en kosten efficiënte ICT-services die de bedrijfsprocessen van het Ministerie van Economische Zaken en andere onderdelen van het Rijk ondersteunen;

  • b. het zorg dragen voor de bewaking van het gebruik van digitale authenticatiemiddelen voor het Ministerie van Economische Zaken;

  • c. het in opdracht van een hoofd van dienst autoriseren van medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken voor het afnemen van digitale overheidsdiensten door middel van het inkopen, uitgeven en beheren van digitale authenticatiemiddelen.

 • 3. De Dienst ICT Uitvoering bestaat uit:

  • a. Divisie Inspecties;

  • b. Divisie Subsidies;

  • c. Divisie Generieke Toepassingen;

  • d. Divisie End User Automation & Service Desk;

  • e. Divisie Infrastructuur;

  • f. Afdeling Strategie, Innovatie, Kwaliteitsborging & Security;

  • g. Afdeling Financiën en Inkoop;

  • h. Afdeling Bestuurszaken;

  • i. Afdeling Business Support.

XVI. Het Staatstoezicht op de mijnen

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. Het Staatstoezicht op de mijnen staat onder leiding van de inspecteur-generaal der mijnen.

 • 2. Het Staatstoezicht op de mijnen heeft tot taak:

  • a. het toezien op de naleving van het bij het krachtens de Mijnbouwwet en overige wetten bepaalde ten aanzien van de veiligheid, de gezondheid, het milieu, de bodembewegingen, de doelmatige winning van delfstoffen bij verkenningsonderzoeken in het kader van een planmatig beheer, het opsporen en winnen van delfstoffen en aardwarmte en het opslaan van stoffen;

  • b. het toezien op de naleving van het bij het krachtens de Gaswet bepaalde ten aanzien van de veiligheid van gastransportnetten;

  • c. het toezien op de naleving van het bij of krachtens de Wet windenergie op zee bepaalde;

  • d. het doen van aanbevelingen en het geven van onafhankelijke adviezen aan de minister die de inspecteur-generaal wenselijk acht met het oog op een doelmatige en voortdurende uitvoering in de toekomst van de in onderdelen a en b genoemde activiteiten;

  • e. het geven van onafhankelijk advies over voorgenomen beleid ten aanzien van de handhaafbaarheid, de uitvoerbaarheid en de fraudegevoeligheid;

  • f. het informeren van de bewindspersonen en van het bij de mijnbouw- en gasregelgeving betrokken beleidsonderdeel over de waargenomen effecten van bestaand beleid en over relevante ontwikkelingen in het buitenland, waaronder de Europese Unie, die invloed kunnen hebben op dit beleid;

  • g. het bijdragen aan beleidsevaluaties op basis van bevindingen opgedaan bij het toezicht;

  • h. het informeren van het algemene publiek over zijn adviezen en bevindingen.

 • 3. Het Staatstoezicht op de mijnen bestaat uit:

  • a. de directie Toezichtsbeleid;

  • b. de directie Bestuurszaken;

  • c. de directie Ondergrond en Boren;

  • d. de directie Engineering en Netbeheer.

XVII. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit staat onder leiding van een inspecteur-generaal.

 • 2. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft tot taak:

  • a. het werken aan de veiligheid van voedsel- en niet-voedsel producten om de gezondheid van mens en dier te beschermen;

  • b. het zorg dragen voor handhaving van wet- en regelgeving waarvoor de minister (mede) verantwoordelijkheid draagt op het terrein van land- en tuinbouw, natuur, visserij, diergezondheid en welzijn, milieu, dierproeven, voedselveiligheid en consumentenproducten;

  • c. het verzamelen en verdelen van inlichtingen en het uitvoeren van analyses ter vergroting van inzicht, aard en omvang van (niet-)naleving;

  • d. het informeren van de buitenwereld over risico's en risicoreductie;

  • e. het fungeren als centraal meldpunt voor consumenten, bedrijven, laboratoria, de Europese Commissie en andere landen op het gebied van voedselveiligheid;

  • f. het samenwerken met de Europese Voedsel Veiligheidsautoriteit;

  • g. het bewaken en bevorderen van de gezondheid van planten waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een gezonde groene sector van internationaal aanzien, een gezonde en veilige land- en tuinbouw en een landschap met een hoge biodiversiteit;

  • h. het voorkomen dat ziekten, plagen en ongewenste planten binnen Nederland en over de wereld worden verspreid;

  • i. het bevorderen dat planten, ziekten, plagen en onkruiden op een veilige en duurzame wijze worden beheerst;

  • j. het optreden als coördinerend controle orgaan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid;

  • k. het uitoefenen van verificaties en controles van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid;

  • l. het verlenen van ontheffingen van maatregelen ter bestrijding van plantenziekten op grond van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

  • m. het verrichten van taken waaronder het verlenen, schorsen en intrekken van ontheffingen, erkenningen, vergunningen, het nemen van maatregelen en het doen van aanwijzingen op het terrein van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, de Wet dieren, Wet op de dierproeven, de Plantenziektenwet, de Landbouwwet, de Landbouwkwaliteitswet, de Flora- en Faunawet, de Wet implementatie Nagoya Protocol, visserijregelgeving en de daarmee samenhangende besluiten;

  • n. het ontwikkelen van de kennisagenda en ondersteunen divisies bij strategische kennisontwikkeling;

  • o. het verzorgen van opleidingen voor managers en (bij)scholing voor handhavers op het gebied van toezicht en opsporing;

  • p. het voeren van de EZ brede regie en het zorg dragen van de opdrachtverstrekking en de uitvoering op het gebied van ‘specialties’ huisvesting, zoals inspectiekantoren, archiefopslag, laboratoria, waaronder begrepen het bepalen van de huisvestingsbehoefte en het op basis van rijksbeleid sturen van behoeftestellers op regionale vestiging en volume op het gebied van huisvesting en huur van vastgoed met uitzondering van de pied-à-terres van de politieke top.

 • 3. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bestaat uit:

  • a. de directie Staf;

  • b. het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering;

  • c. de divisie Klantcontact en Dienstverlening (KCDV);

  • d. de divisie Veterinair en Import;

  • e. de divisie Landbouw & Natuur;

  • f. de divisie Consument & Veiligheid;

  • g. de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD).

XVIII. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat onder leiding van de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 • 2. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft tot taak:

  • a. het uitvoeren van de in de Rijksoctrooiwet 1995 en de in de Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten genoemde taken;

  • b. het als nationaal voorportaal samenwerken met het Europees Octrooi Bureau ter bevordering van de kennisbescherming;

  • c. het verzamelen, het analyseren en het voor derden toegankelijk maken van alle relevante octrooi informatie;

  • d. het ontsluiten en het klantvriendelijk beschikbaar stellen van informatie over industriële eigendomsrechten;

  • e. het aan derden aanbieden van zoeksystemen in de octrooiliteratuur;

  • f. het leveren van bijdragen voor de beleidsvoorbereiding van het kernministerie op het gebied van industriële eigendom;

  • g. het in samenwerking met het kernministerie deelnemen aan internationaal overleg over onderwerpen van industriële eigendom;

  • h. het geven van voorlichting over beschermingsvormen voor innovatieve ontwikkelingen;

  • i. het ondersteunen van ondernemers en publieke organisaties bij het internationaal ondernemen en samenwerken;

  • j. het stimuleren van internationale activiteiten met informatie over buitenlandse markten, met projectmatige en financiële ondersteuning en door het leggen van contacten met zakenpartners in het buitenland;

  • k. het geven van informatie over kansrijke sectoren in het buitenland, over buitenlandse markten en wet- en regelgeving;

  • l. het uitvoeren van regelingen en programma's ter financiële ondersteuning van sectoren en ondernemingen en het inbrengen van expertise bij het opstellen van plannen;

  • m. het leggen van contacten met interessante zakenpartners en relevante publieke organisaties in de markt of sector die de ondernemer wil betreden, via promotionele activiteiten;

  • n. het uitdragen en het versterken van de economische beeldvorming van Nederland in het buitenland;

  • o. de promotie van Nederland als vestigingslocatie voor buitenlandse investeerders;

  • p. de assistentie van buitenlandse bedrijven bij het nemen van hun vestigingsbesluit;

  • q. de coördinatie van de acquisitie-inspanningen op nationaal, regionaal en lokaal niveau;

  • r. de beleidssignalering, binnen en buiten het Ministerie van Economische Zaken, ten aanzien van het Nederlandse vestigingsklimaat in internationaal perspectief;

  • s. het informeren van Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden over innovaties, technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen in het innovatiebeleid;

  • t. het bevorderen van internationale contacten op het gebied van innovatie(beleid) en technisch wetenschappelijke samenwerking;

  • u. het stimuleren van duurzame ontwikkeling en innovatie door een brug te slaan tussen markt en overheid;

  • v. het uitvoeren van overheidsbeleid met betrekking tot innovatie, energie en klimaat, milieu en leefomgeving;

  • w. het beslissen op verzoeken om ontheffing van de jaarrekeningplicht, zoals ontheffing van de verplichting tot het opmaken, het overleggen en het vaststellen van een jaarrekening of ontheffing van de verplichting tot het vermelden van gegevens betreffende deelnemingen;

  • x. het fungeren als landelijk opererende uitvoeringsorganisatie voor Europese en nationale regelgeving en programma's, onder meer gericht op subsidieverlening, inkomenssteun, vergunningverlening en maatregelen;

  • y. het functioneren als erkend betaalorgaan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid;

  • z. het toetsen en verantwoorden van de besteding van Europese Fondsen vanuit de rol als Certificeringsautoriteit;

  • aa. het bieden van ondersteuning bij de administratieve en financiële afwikkeling van crises;

  • bb. het fungeren als loket voor burgers en ondernemers;

  • cc. de ontwikkeling en het beheer van gegevensregistraties van dieren, percelen, grondgebruik en relaties, en het beschikbaar stellen van gegevens aan andere publieke en private organisaties;

  • dd. de registratie en integratie van gegevens gericht op evaluatie en beleidsontwikkeling en de advisering over beleidsontwikkeling met het oog op de uitvoerbaarheid;

  • ee. het beschikbaar stellen van haar uitvoeringsdeskundigheid en infrastructuur aan andere opdrachtgevers binnen de overheid, nationaal en in EU-verband;

  • ff. het vertalen van wet- en regelgeving naar effectief en efficiënt uitvoeringsbeleid;

  • gg. het in opdracht van een hoofd van dienst of de plaatsvervangend secretaris-generaal uitvoeren van aanbestedingsprocedures en het ondertekenen van contracten en raamovereenkomsten.

  • hh. het zorg dragen voor de implementatie en uitvoering van Europese verordeningen voor het visserijbeleid;

  • ii. het uitvoeren van de nationale en internationale visserij wet- en regelgeving;

  • jj. het uitvoeren van gebiedsgericht beleid waaronder begrepen de inrichting van het landelijk gebied en het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van Geografische Informatiesystemen (GIS Competence Center);

  • kk. het behandelen van schadeverzoeken in het kader van een rijksinpassingsplan betreffende energieprojecten;

  • ll. het beoordelen van en het besluiten over projecten voor decentrale duurzame elektriciteitsopwekking;

  • mm. het uitvoeren van overheidsbeleid inzake de transparantiebenchmark en de Kristalprijs ter stimulering van maatschappelijk verantwoord ondernemen;

  • nn. het in opdracht van een hoofd van dienst voeren van het secretariaat van een adviescollege of adviescommissie, inclusief het betalen van de vergoedingen aan leden daarvan en het regelen van alle benodigde faciliteiten.

XIX. Agentschap Telecom

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. Agentschap Telecom staat onder leiding van een directeur-hoofdinspecteur.

 • 2. Agentschap Telecom heeft tot taak:

  • a. het verruimen en het optimaliseren van het elektronische communicatiedomein door:

   • 1°. bijdragen aan beleidsevaluatie en beleidsvoorbereiding;

   • 2°. toelating en registratie;

   • 3°. toezicht en handhaving;

  • b. het uitvoeren van het bij of krachtens de Wet ruimtevaartactiviteiten bepaalde, alsmede het toezien op de naleving van het bij of krachtens de Wet ruimtevaartactiviteiten en de Wet informatieuitwisseling ondergrondse netten bepaalde;

  • c. het uitvoeren van en het toezicht op de Wet telecommunicatievoorzieningen BES;

  • d. het toezien op de naleving van het bij of krachtens de Metrologiewet bepaalde, het bijdragen aan beleidsevaluatie, beleidsvoorbereiding en internationale vertegenwoordiging;

  • e. het toezien op de naleving van het bij of krachtens de Waarborgwet bepaalde en het bijdragen aan beleidsevaluatie en beleidsvoorbereiding;

  • f. het uitvoeren van subsidieregelingen op het terrein van verbetering van telecommunicatievoorzieningen in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • 3. Het Agentschap Telecom bestaat uit:

  • a. de hoofdafdeling Spectrummanagement;

  • b. de hoofdafdeling Toezicht;

  • c. de hoofdafdeling Juridische Zaken;

  • d. de stafafdeling Strategie en Communicatie;

  • e. de stafafdeling Bedrijfsvoering.

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 38445, datum inwerkingtreding 08-07-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-10-2016.

Paragraaf XIII komt te luiden:

XIII. Het Centraal Planbureau (CPB)

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

 • 1. Het Centraal Planbureau (CPB) staat onder leiding van een directeur.

 • 2. Het Centraal Planbureau (CPB) is een onderzoeksinstituut dat economische beleidsanalyses maakt op eigen initiatief of op verzoek van de regering, het parlement, de Kamerleden, de vakbonden en de werkgeversorganisaties.

 • 3. Het Centraal Planbureau (CPB) bestaat uit:

  • a. sector 1: Publieke Financiën;

  • b. sector 2: Macro-economische analyse;

  • c. sector 3: Arbeid, Onderwijs en pensioenen;

  • d. sector 4: Marktordening;

  • e. sector 5: Fysieke Omgeving;

  • f. afdeling Directiesecretariaat en Communicatie;

  • g. afdeling Interne Zaken;

  • h. afdeling Informatietechnologie en Onderzoeksondersteuning.

Naar boven