Besluit mandaat, volmacht en machtiging Minister van Infrastructuur en Milieu besluiten enz. op grond van de Kernenergiewet

[Regeling vervallen per 01-05-2015.]
Geldend van 24-03-2015 t/m 30-04-2015

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 18 december 2014, nr. WJZ/14200598, houdende regels inzake mandaat, volmacht en machtiging aan de Minister van Infrastructuur en Milieu betreffende besluiten en overige handelingen op grond van de Kernenergiewet

De Minister van Economische Zaken,

Gezien de schriftelijke instemming van de Minister van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2015]

 • 1 Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen op grond van de Kernenergiewet.

 • 2 Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu wordt tevens mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in het eerste lid, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van hoger beroep.

 • 3 De Minister van Infrastructuur en Milieu kan voor de in het eerste en tweede lid bedoelde aangelegenheden mandaat, volmacht en machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende functionarissen.

 • 4 Het krachtens mandaat of volmacht ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

  De Minister van Economische Zaken,

  namens deze:

  (handtekening)

  (naam functionaris)

  (functie)

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015 en vervalt met ingang van 1 mei 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 december 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina