Mandaatregeling IND Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014

[Regeling vervallen per 01-09-2015.]
Geldend van 31-12-2014 t/m 31-08-2015

Regeling van de hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 17 december 2014, nr. INDUIT14-2207, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de hoofddirecteur ressorterende ambtenaren (Mandaatregeling IND Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014)

De hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3 van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2015]

 • 1 Van het ingevolge artikel 1 van de Mandaatregeling DGVZ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 aan de hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun directie betreffen ondermandaat verleend aan:

  • a. de directeur van de klantdirectie Regulier Sociaal Brede Units;

  • b. de directeur van de klantdirectie Regulier Sociaal Overig;

  • c. de directeur van de klantdirectie Regulier Economisch;

  • d. de directeur van de klantdirectie Asiel;

  • e. de directeur van de klantdirectie Naturalisatie;

  • f. de directeur van de directie Procesvertegenwoordiging;

  • g. de directeur van de directie Speciale Diensten en Internationale Samenwerking;

  • h. de directeur van de directie Uitvoeringsstrategie en Advies;

  • i. de directeur van de directie Middelen en Control;

  • j. de directeur van de directie Informatievoorziening;

  • k. de directeur van de directie Human resource;

  • l. het hoofd van het Bureau Ondersteuning Hoofddirectie;

  • m. het hoofd van de afdeling Corporate Communicatie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2015]

Als bevoegd gezag als bedoeld in het Algemeen Rijksambtenarenreglement ten aanzien van de onder hen ressorterende ambtenaren, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 1 bij deze regeling, voor zover het betreft de uitoefening van de bevoegdheden, vermeld in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2015]

Als bevoegd om te beschikken over bedragen voor het aangaan van verplichtingen en voor het verrichten van uitgaven, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 2 bij deze regeling voor zover het betreft de bedragen, genoemd in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2015]

Als bevoegd om besluiten te nemen op het terrein van de vreemdelingenwetgeving en van de rijkswet op het Nederlanderschap worden aangewezen de ambtenaren genoemd in kolom 1 van bijlage 3 bij deze regeling voor zover het betreft de rechtshandelingen, genoemd in de overige kolommen van die bijlage.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2015]

Aan de hoofddirecteur blijft voorbehouden:

 • a. de bevoegdheid tot het vaststellen van de kwalitatieve formatie;

 • b. de bevoegdheid tot het nemen van niet-individuele personeelsbeslissingen;

 • c. de bevoegdheid tot het nemen van besluiten inzake buitenlandse dienstreizen;

 • d. de bevoegdheid tot inhuur van interim-management, organisatie- en formatieadvies, communicatieadvies en beleidsadvies;

 • e. de bevoegdheid tot inhuur van uitzendkrachten dan wel andere externen binnen het primair proces;

 • f. de bevoegdheid tot het aangaan van verplichtingen voor het huren van panden of het aanschaffen van ICT-apparatuur en/of software;

 • g. de bevoegdheid tot de inkoop en inhuur van producten, middelen en diensten voor bedragen vanaf € 300.000.

Artikel 6

[Vervallen per 01-09-2015]

Bij verhindering of afwezigheid van de hoofddirecteur treedt de plaatsvervangend hoofddirecteur in alle facetten als hoofddirecteur op.

Artikel 7

[Vervallen per 01-09-2015]

De Algemene ondermandaatregeling van het hoofd Immigratie en Naturalisatiedienst 2005 en het Mandaatbesluit personele en financiële aangelegenheden directeuren 2008, voor zover deze inhoudelijk al niet waren vervangen door het Mandaatbesluit BZK 2012, worden ingetrokken.

Voor zover het de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie betreft, wordt artikel 9, tweede lid van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011 ingetrokken.

Artikel 8

[Vervallen per 01-09-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 01-09-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling IND Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Bijlage 1, 2 en 3 bij dit besluit liggen bij het ministerie ter inzage.

Rijswijk, 17 december 2014

De hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

R.J.T. van Lint

Bijlage 1

[Vervallen per 01-09-2015]

[Red: Ligt ter inzage bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.]

Bijlage 2

[Vervallen per 01-09-2015]

[Red: Ligt ter inzage bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.]

Bijlage 3

[Vervallen per 01-09-2015]

[Red: Ligt ter inzage bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.]

Terug naar begin van de pagina