Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en toeslagen)

Geraadpleegd op 02-10-2023.
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Besluit van 17 december 2014 tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 26 november 2014, nr. DB/2014/479;

Gelet op de artikelen 3.127, 5.16b, 7.8 en 10.8 van de Wet inkomstenbelasting 2001, de artikelen 18a, 18g en 31a van de Wet op de loonbelasting 1964, de artikelen 13l en 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de artikelen 13 en 15 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, de artikelen 8, 9 en 11 van de Wet op de omzetbelasting 1968, artikel 1:4 van de Algemene douanewet, artikel 64 van de Wet op de accijns, de artikelen 22, 59a, 70 en 93 van de Wet belastingen op milieugrondslag, artikel 40a van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 32 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en artikel 8.39 van de Belastingwet BES;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 3 december 2014, nr. W06.14.0443/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 16 december 2014, nr. DB/2014/515M;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel XIII

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken.]

Artikel XVI

Voor overeenkomsten die voor 1 juli 2015 zijn gesloten tot de vestiging, overdracht, wijziging, afstand en opzegging van rechten waaraan onroerende zaken zijn of worden onderworpen als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968, waarbij die rechten voor 1 januari 2017 juridisch worden gevestigd, overgedragen, gewijzigd, afgestaan of opgezegd, blijft bijlage A, onderdeel c, bij het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968, zoals dat op 31 december 2014 luidde, van toepassing tot en met 31 december 2016, mits partijen dit overeenkomen en in de overeenkomst en in de akte opnemen. Dit overgangsrecht geldt ook voor de opvolgende vestiging, overdracht, wijziging, afstand of opzegging van die rechten, mits deze opvolgende handelingen plaatsvinden voor 1 januari 2017.

Artikel XVII

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015, met dien verstande dat:

  • 2 In afwijking van het eerste lid treedt artikel IX, onderdeel C, in werking op hetzelfde tijdstip waarop het bij koninklijke boodschap van 8 februari 2012 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg) (Kamerstukken 33 168) tot wet is of wordt verheven en artikel III, onderdeel F, van die wet in werking treedt.

  • 3 In afwijking van het eerste lid treedt artikel X in werking op het tijdstip waarop het bij koninklijke boodschap van 3 april 2014 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen) (Kamerstukken 33 910) tot wet is of wordt verheven en artikel II van die wet in werking treedt.

Wassenaar, 17 december 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën ,

E.D. Wiebes

Uitgegeven de negenentwintigste december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie ,

I.W. Opstelten

Naar boven