Regeling uitvoering dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg

Geraadpleegd op 22-05-2022.
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2014, 2014-0000187843, tot vaststelling van de Regeling uitvoering dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikelen 11, tweede lid, en 12, tweede lid, van het Besluit uitvoering kinderbijslag;

Besluit:

Artikel 2. Vaststelling intensieve zorg

 • 1 De SVB kan vaststellen dat er sprake is van intensieve zorg, indien het advies positief luidt.

 • 2 Het advies luidt positief indien:

  • a. het kind blijkens een geldig indicatiebesluit als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet langdurige zorg is aangewezen op permanent toezicht of op 24 uur per dag zorg in de nabijheid; of

  • b. het kind blijkens de beoordeling van het CIZ intensieve zorg nodig heeft.

Artikel 3. Advisering CIZ

 • 1 De beoordeling, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b, komt tot stand aan de hand van de volgende items:

  • a. lichaamshygiëne;

  • b. zindelijkheid;

  • c. eten en drinken;

  • d. mobiliteit;

  • e. medische verzorging;

  • f. gedrag;

  • g. communicatie;

  • h. alleen thuis zijn;

  • i. begeleiding buitenshuis;

  • j. bezig houden, handreikingen.

 • 2 Indien het CIZ oordeelt dat er sprake is van een zware zorgbehoefte op een item, kent het CIZ op dit item een punt toe.

 • 3 Het kind behoeft intensieve zorg als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b, indien:

  • a. het 3–5 jaar is en het CIZ minimaal 5 punten toekent;

  • b. het 6–9 jaar is en het CIZ minimaal 4 punten toekent;

  • c. het 10–17 jaar is en het CIZ minimaal 3 punten toekent.

 • 4 In aanvulling op het derde lid kan het CIZ tot een positief advies komen indien het desbetreffende kind een punt toegekend krijgt op het item medische verzorging en er daardoor sprake is van de noodzaak tot permanent toezicht van de ouders.

Artikel 4. Overeenkomst tussen SVB en CIZ

 • 1 De SVB en het CIZ stellen een overeenkomst op betreffende de samenwerking en werkwijze in het kader van de uitvoering van deze regeling.

 • 2 In de in het eerste lid bedoelde overeenkomst wordt ten minste vastgelegd:

  • a. op welke wijze er beleidsinformatie wordt gedeeld;

  • b. op welke wijze de informatievoorziening aan betrokkenen wordt geregeld;

  • c. op welke manier de invulling van de advisering door het CIZ aan de SVB wordt vormgegeven.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 december 2014

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Naar boven