Circulaire wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2015 voor de ambtenaren werkzaam in de sector Rijk

[Regeling vervallen per 31-12-2015.]
Geldend van 01-01-2015 t/m 30-12-2015

Circulaire wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2015 voor de ambtenaren werkzaam in de sector Rijk

Aan de bevoegde gezagen van de ambtelijke diensten van de sector Rijk

Onderwerp Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2015 voor de ambtenaren werkzaam in de sector Rijk

Doelstelling informatieverstrekking

Datum 12 december 2014

Kenmerk 2014-0000653711

Ingangsdatum 1 januari 2015

Geldig tot 1 januari 2016

Inleiding

[Vervallen per 31-12-2015]

Zoals te doen gebruikelijk ontvangt u aan het einde van het kalenderjaar een circulaire over de wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden voor de ambtenaren werkzaam in de sector Rijk.

U treft in deze circulaire informatie aan over de volgende onderwerpen:

 • 1. Vergoeding van reis- en verblijfkosten bij dienstreizen

 • 2. Tegemoetkomingen in het woon-werkverkeer

 • 3. Emolumenten

 • 4. Tegemoetkoming representatiekosten

 • 5. Te werken uren op jaarbasis

 • 6. Arbeidsduur detachering Europese Unie

 • 7. Ouderschapsverlofkorting

 • 8. Werkgeversbijdrage kinderopvang uitgezonden rijkspersoneel

 • 9. Werkkostenregeling

 • 10. Verlenging regeling arbeidsongeschikten (AO lager dan 35%)

 • 11. Verhaal van WGA-lasten op de werknemer

 • 12. Wijzigingen algemene wet- en regelgeving

 • 13. Wijzigingen sectorale regelgeving en circulaires

 • 14. Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Rijk

1. Vergoeding van reis- en verblijfkosten bij dienstreizen

[Vervallen per 31-12-2015]

De Belastingdienst heeft ten aanzien van de verblijfkostenvergoedingen die op grond van de Reisregeling binnenland mogen worden vergoed, besloten het maximale bedrag dat onbelast mag worden vergoed per 1 juli 2014 aan te passen. Dit is gedaan op basis van een onderzoek dat is uitgevoerd onder rijksambtenaren. Uit dit onderzoek is gebleken dat de werkelijke kosten bij binnenlandse reizen gemiddeld genomen lager zijn dan de bedragen die op grond van de Reisregeling binnenland worden vergoed.

De vergoeding die uitgaat boven het door de Belastingdienst toegestane maximum wordt als loon aangemerkt en wordt vanaf 1 januari 2015 bruto uitbetaald. Om uitvoeringstechnische redenen is besloten de bedragen voor de verblijfkostenvergoedingen tot 1 januari 2015 tijdelijk nog volledig netto uit te betalen, door het fiscaal bovenmatige surplus onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling te brengen.

Met ingang van 1 januari 2015 vindt de uitbetaling van de verblijfkostenvergoedingen gedeeltelijk bruto plaats. De vergoedingen voor verblijfkosten bij buitenlandse dienstreizen blijven wel onbelast. Daarop is één uitzondering: indien een ambtenaar de kosten voor een overnachting niet kan aantonen, dan is de vergoeding € 11,34 euro bruto. Voorheen was deze vergoeding netto.

De Belastingdienst heeft ermee ingestemd dat de nieuwe maximaal netto uit te betalen vergoedingen op de gebruikelijke wijze mogen worden geïndexeerd. De bedragen voor de vergoeding van kleine uitgaven overdag en kleine uitgaven ’s avonds worden daarom geïndexeerd met 1,4%, de gewogen gemiddelde stijging van het totaal van de componenten ontbijt, lunch en diner. De bedragen voor lunch en diner worden geïndexeerd met 1,5%, de gemiddelde wijziging van de consumentenprijsindexen voor restaurants, fastfood en afhaalservice en cafés. De bedragen voor logies en ontbijt worden geïndexeerd met 1,1% van de consumentenprijsindex voor accommodaties.

De vergoedingen voor verblijfkosten tijdens dienstreizen worden aldus aangepast met ingang van 1 januari 2015:

 

Totaal

Netto

Bruto

Kleine uitgaven overdag

4,56

4,06

0,50

Kleine uitgaven ‘s avonds

13,62

8,16

5,46

Lunch

14,39

8,42

5,97

Avondmaaltijd

21,77

21,12

0,65

Logies

86,34

85,39

0,95

Ontbijt

8,43

8,43

 

Voor de volledigheid wordt erop gewezen dat de maximaal netto uit te betalen vergoeding voor het ontbijt volgens de Belastingdienst per 1 juli 2014 was vastgesteld op € 10,77 en met ingang van 1 januari 2015 na indexering € 10,89 bedraagt.

De vergoedingsbedragen voor het gebruik van een privé vervoermiddel bij dienstreizen, € 0,37 en € 0,09 per kilometer, wijzigen niet.

2. Tegemoetkomingen in het woon-werkverkeer

[Vervallen per 31-12-2015]

Het maximumbedrag per maand van de hoge tegemoetkoming per kilometer wordt vastgesteld op een twaalfde deel van de grootverbruikcontractprijs van een OV jaarkaart 2e klasse per 1 januari 2015. Deze grootverbruikcontractprijs bedraagt € 4509,50 op 1 januari 2015.

Het maximumbedrag per maand van de lage tegemoetkoming per kilometer wordt geïndexeerd met de prijsstijging van een OV jaarkaart 2e klasse. Deze prijsstijging bedraagt 2,05%.

De bedragen per dag worden vastgesteld door de betreffende maandbedragen te vermenigvuldigen met twaalf (maanden) en te delen door 214 (het reguliere aantal reisdagen per jaar, zoals opgenomen in de formule in artikel 12 van de Verplaatsingskostenregeling 1989).

De hoge tegemoetkoming per kilometer wordt vastgesteld, door het niet afgeronde bedrag van 1 januari 2014 (18,17 eurocent) te indexeren met de prijsstijging van een OV jaarkaart 2e klasse van 2,05% en de uitkomst (18,54 eurocent) rekenkundig af te ronden op hele eurocenten (19 eurocent).

De lage tegemoetkoming wordt vastgesteld, op een derde deel van de niet afgeronde hoge tegemoetkoming per kilometer, dat resulteert in een bedrag van 6,18 eurocent, en wordt rekenkundig afgerond op hele eurocenten (6 eurocent).

Samenvattend wijzigen met ingang van 1 januari 2015 de bedragen die in het kader van het woon-werkverkeer als tegemoetkoming voor het gebruik van eigen vervoer kunnen worden verstrekt als volgt:

 • het bedrag van de hoge kilometervergoeding wijzigt van € 0,18 in € 0,19;

 • het bedrag van de lage kilometervergoeding blijft € 0,06;

 • het maximum bedrag per maand voor de hoge kilometervergoeding wijzigt van € 363,15 in € 375,79 en per dag van € 20,36 in € 21,07;

 • het maximumbedrag per maand van de lage kilometervergoeding wijzigt van

€ 54,54 in € 55,66 en per dag van € 3,06 in € 3,12.

3. Emolumenten

[Vervallen per 31-12-2015]

De bedragen, die de ambtenaar maximaal verschuldigd is voor het genot van verwarming, energie en leidingwater genoemd in artikel 3, eerste lid, onder b tot en met e, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel, wijzigen op de gebruikelijke wijze aan de hand van de consumentenprijsindex.

Verstrekking

Was 1-1-2014

Wordt 1-1-2015

Verwarming van de woning

118,21

117,03

Energie voor kookdoeleinden

38,70

38,31

Elektrische energie anders dan voor verwarming van de woning en voor kookdoeleinden

27,44

27,16

Leidingwater

14,93

16,57

Voor de volledigheid wordt erop gewezen dat in de definitie van de berekeningsbasis van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel (artikel 1, onderdeel c) de aflopende toelage bedoeld in artikel 18b van het BBRA 1984 ontbreekt in de opsomming van toelagen die niet moeten worden betrokken bij het vaststellen van de berekeningsbasis. Deze omissie zal worden hersteld. Tot dit is gerealiseerd dient deze toelage ook niet te worden betrokken bij de berekeningsbasis.

De bedragen van de huurwaarde van dienstwoningen, die mede van belang zijn voor de uitvoering van artikel 3, tweede lid, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel, dienen per 1 januari 2015 met 4,0% te worden verhoogd.

Woningen die op of na 1 januari 2014 gereed zijn gekomen, vallen buiten deze verhoging.

Er dient een extra huurverhoging in aanmerking te worden genomen in gevallen waarin de economische huurwaarde van een dienstwoning, behalve door de algemene verhoging van 4,0%, mede door andere factoren is beïnvloed. Bijvoorbeeld als gevolg van een door of vanwege de inhoudingsplichtige aangebrachte verbetering aan de dienstwoning.

Het verschuldigde bedrag voor het privé-gebruik van een dienstauto, zoals genoemd in artikel 3a, eerste lid van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel, blijft gehandhaafd op € 0,22 per afgelegde kilometer.

4. Tegemoetkoming representatiekosten

[Vervallen per 31-12-2015]

Het bedrag dat de ambtenaar per maand maximaal kan ontvangen als vaste tegemoetkoming voor representatiekosten wordt aangepast aan de ontwikkeling van de consumentenprijsindex in de periode september 2013–september 2014. Hierdoor wijzigt de maximale tegemoetkoming per maand van € 533,33 met ingang van 1 januari 2015 in € 538,13.

5. Te werken uren op jaarbasis

[Vervallen per 31-12-2015]

Het aantal te werken uren op jaarbasis bedraagt in 2015 bij een volledige arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week afgerond 1.829 uren.

Dit aantal is het resultaat van de volgende berekening

Aantal dagen 2015

 

365

Aantal zaterdagen

52

 

Aantal zondagen

52

 

Nieuwjaarsdag, donderdag 1 januari

1

 

Tweede Paasdag, maandag 6 april

1

 

Koningsdag, maandag 27 april

1

 

Bevrijdingsdag, dinsdag 5 mei

1

 

Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei

1

 

Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei

1

 

Eerste Kerstdag, vrijdag 25 december

1

 

Tweede Kerstdag, zaterdag 26 december

0

 

Totaal zaterdagen, zondagen en feestdagen

111

 

Totaal aantal te werken dagen 2014

 

254

Aantal te werken hele uren (254 x 7,2)

 

1.829

De Interdepartementale Commissie Organisatie en Personeel heeft voor de jaren 2009-2014 steeds rijksbreed vastgesteld welke dagen zich lenen om rijksbreed te worden vastgesteld als sluitingsdag (blokdag) voor de Haagse kerndepartementen. Gezien de toegenomen mogelijkheden rond tijd-, plaats- en apparaatsonafhankelijk werken en de geringe kostenbesparing vanwege de sluitingsdagen, is besloten dat er met ingang van 2015 geen rijksbrede sluitingsdagen meer zullen worden vastgesteld. Het blijft uiteraard wel mogelijk dit desgewenst voor de eigen organisatie te doen.

6. Arbeidsduur detachering Europese Unie

[Vervallen per 31-12-2015]

Bij de Europese Unie is op 1 januari 2014 nieuwe personele regelgeving in werking getreden. Hierdoor is de standaard werkweek bij de Europese instellingen van 37,5 uur per week uitgebreid naar 40 uur per week. Deze uitbreiding van de werkweek geldt ook voor de Experts National Détaché (END’ers) die door de ministeries zijn gedetacheerd. Rijksbreed is afgesproken om de arbeidsduur voor deze gedetacheerden op hun verzoek voor de duur van de detachering uit te breiden naar gemiddeld 38 uur per week. Deze afspraak geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014. Per week wordt dan gemiddeld twee uur compensatieverlof opgebouwd welk verlof verminderd wordt met de bij de EU verplichte feestdagen voor zover die in aantal uitgaan boven de voor de sector Rijk geldende Nederlandse feestdagen.

Voor 2015 heeft de EU de volgende feestdagen voor het personeel vastgesteld*:

1 januari

Nieuwjaarsdag, donderdag

2 januari

Dag na Nieuwjaarsdag, vrijdag

2 april

Witte Donderdag

3 april

Goede Vrijdag

6 april

Tweede Paasdag, maandag

1 mei

Dag van de Arbeid, vrijdag

14 mei

Hemelvaartsdag, donderdag

15 mei

Dag na Hemelvaartsdag, vrijdag

25 mei

Tweede Pinksterdag, maandag

21 juli

Nationale feestdag België, dinsdag

2 november

Allerzielen, maandag

24 t/m

31 december

Van donderdag t/m donderdag

(6 eindejaarsdagen, inclusief eerste Kerstdag op vrijdag)

7. Ouderschapsverlofkorting

[Vervallen per 31-12-2015]

De ouderschapsverlofkorting vervalt met ingang van 1 januari 2015. Dit heeft geen gevolgen voor de bepalingen over buitengewoon verlof in verband met ouderschapsverlof zoals opgenomen in artikel 33g van het ARAR1. Voor de ambtenaar waarvan het ouderschapsverlof is aangevangen voor 1 januari 2011 geldt een inhouding op de bezoldiging die gelijk is aan de ouderschapsverlofkorting waarop over die uren maximaal recht kan bestaan. Met het vervallen van de ouderschapsverlofkorting vervalt met ingang van 1 januari 2015 ook deze inhouding.

8. Werkgeversbijdrage kinderopvang uitgezonden rijkspersoneel

[Vervallen per 31-12-2015]

In de Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang uitgezonden rijkspersoneel wordt bij het vaststellen van de hoogte van de bijdrage een uurprijs in aanmerking genomen die niet hoger is dan de op basis van artikel 7 van de Wet kinderopvang vastgestelde uurprijs. De uurprijzen worden voor 1 januari 2015 geïndexeerd met 1,76% (zie Staatscourant 2014, 28077) en bedragen:

 • a. dagopvang: een bedrag van maximaal € 6,84;

 • b. buitenschoolse opvang: een bedrag van maximaal € 6,38;

 • c. gastouderopvang: een bedrag van maximaal € 5,48.

9. Werkkostenregeling

[Vervallen per 31-12-2015]

De Werkkostenregeling (WKR) is per 1 januari 2013 rijksbreed ingevoerd. De aanspraken van het rijkspersoneel zijn daardoor niet gewijzigd. De Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk heeft besloten om in 2015 de toepassing van de WKR ten opzichte van 2013 en 2014 ongewijzigd voort te zetten. Voor nadere informatie over de toepassing van de WKR binnen het Rijk verwijs ik u naar de circulaire over dit onderwerp, die met een jaar wordt verlengd.

In het Belastingplan 2015 wordt in de WKR het noodzakelijkheidscriterium voor gereedschappen en ICT-apparatuur ingevoerd. Deze voorwaarde houdt in dat de werkgever het voor de uitvoering van de werkzaamheden van de werknemer noodzakelijk vindt dat hij over een specifiek apparaat beschikt. In het geval dit fiscaal wordt geaccepteerd, heeft dit tot gevolg dat fiscaal geen rekening hoeft worden gehouden met (eventueel) privévoordeel van deze apparaten. Dergelijke apparatuur komt dan niet meer ten laste van de vrije ruimte van de WKR. Hierover volgt in de loop van 2015 nadere informatie.

Met het vervallen van de overgangsregeling voor werkgevers die nog geen gebruik maakten van de WKR is met ingang van 1 januari 2015 in de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 de vrije vergoeding of verstrekking voor de fiets voor woon-werkverkeer, vakbondscontributie en bedrijfsfitness vervallen en daarmee ook de daaraan gekoppelde specifieke voorwaarden. Deze specifieke voorwaarden (voor de fiets bijvoorbeeld onder voorwaarden eens per drie jaar een fiets voor woon-werkverkeer tot een maximum bedrag van € 749) worden met terugwerkende kracht opgenomen in de IKAP-regeling rijkspersoneel. Tot dit is gerealiseerd dienen deze specifieke voorwaarden op de tot 1 januari 2015 gebruikelijke wijze -zoals deze tot en met 31 december 2010 waren opgenomen in artikel 37 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 - te worden toegepast.

10. Verlenging regeling arbeidsongeschikten (AO lager dan 35%)

[Vervallen per 31-12-2015]

In 2006 is in het Sectoroverleg Rijk afgesproken dat werkgevers en werknemers alles wat mogelijk is moeten doen om medewerkers met een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 35% in dienst te houden, dan wel elders te herplaatsen. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt over de tijdelijke compensatie van inkomensverlies van deze groep: maximaal 5 jaar lang een compensatie van 70% van het inkomensverlies. Dit omdat deze categorie arbeidsongeschikten niet in aanmerking komt voor een WGA-uitkering.

De compensatieregeling is niet structureel afgesproken en loopt 31 december 2014 af. Besloten is de compensatieregeling voor ambtenaren die door het UWV in het kader van de WIA minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard met een jaar te verlengen. De compensatie vanwege artikel 37b van het ARAR wordt verlengd tot herplaatsingen die gerealiseerd worden voor 1 januari 2016. Dit zal nog in de regelgeving worden geformaliseerd.

11. Verhaal van WGA-lasten op de werknemer

[Vervallen per 31-12-2015]

De WGA-lasten (premie of eigen risico) van de werkgever mogen op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV) voor maximaal de helft verhaald worden op de werknemer. Deze verdeling benadrukt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer tot het voorkomen en ‘oplossen’ van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en daarmee verband houdende werkloosheid.

De sector Rijk heeft sinds 2011 steeds per jaar besloten om af te zien van verhaal van WGA-lasten op de werknemer. Reden daarvoor is dat het verhaal sinds de invoering minimaal is geweest of in de loop van het jaar op nihil werd gesteld, terwijl het verhaal wel zorgt voor een uitvoeringslast. Indien wordt besloten om op termijn weer de WGA-lasten op de werknemer te verhalen zal daarover bericht worden.

12. Wijzigingen algemene wet- en regelgeving

[Vervallen per 31-12-2015]

De op 1 januari 2015 in werking tredende belastingmaatregelen bevatten, behoudens de gebruikelijke aanpassingen van tarieven (inclusief de gefaseerde wijziging van de algemene heffingskorting en arbeidskorting), voor afdelingen personeelszaken een relevante wijziging, namelijk de mogelijkheid van een eenmalige afkoop van het levenslooptegoed.

De Wet werk en zekerheid gaat vanaf 1 januari 2015 gefaseerd in. De meeste onderdelen van deze wet -zoals de wijziging van de ontslagroute, de transitievergoeding en de wijziging van de zogenoemde “ketenbepaling” die bepaalt wanneer tijdelijke dienstverbanden gevolgd wordt door een vast dienstverband – hebben geen rechtstreekse gevolgen voor rijksambtenaren. Wat wel gevolgen heeft is dat vanaf 2016 de opbouw van de duur van een WW-uitkering wordt versoberd en de maximale duur van de WW-uitkering geleidelijk wordt teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Beide versoberingen in de WW-duur gelden ook voor rijksambtenaren en werken door in de voor hen geldende bovenwettelijke WW. Hierdoor zal de maximale duur van de bovenwettelijke WW teruglopen van 114 naar 72 maanden.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de Belastingdienst en naar de website rijksoverheid.nl.

Naar verwachting wordt 1 januari 2015 een aantal bepalingen in de Wet arbeid en zorg en in de Wet aanpassing arbeidsduur gewijzigd. Die wijzigingen hebben betrekking op de flexibilisering van een aantal verlofvormen en de mogelijkheid tot aanpassing van de arbeidsduur in geval van bijzondere omstandigheden. De wijzigingen gelden ook voor rijksambtenaren, ondanks het feit dat het ARAR daarop niet is aangepast, hetgeen enige tijd zal vragen. Wel zullen op korte termijn de teksten op Rijksportaal Personeel aan de gewijzigde situatie worden aangepast.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

Zwangerschaps-/bevallingsverlof ( artt. 33fb en 33fc ARAR ):

 • uitbreiding bevallingsverlof bij opname kind in ziekenhuis (vanaf 8ste dag),

  Het bevallingsverlof wordt verlengd met een zekere periode die maximaal 10 weken kan duren. Deze verlenging wordt ook wel “couveuseverlof” genoemd. De eerste 7 dagen van de ziekenhuisopname van de baby tellen niet mee voor de verlenging. Als er sprake is van een verlengd bevallingsverlof omdat er minder zwangerschapsverlof is opgenomen dan de 6 weken voorafgaand aan de dag na de vermoedelijke dag van bevalling, dan wordt het aantal dagen waarmee het bevallingsverlof daarom is verlengd als “drempel” aangemerkt.

  Voorbeeld:

  Als het zwangerschapsverlof slechts 4 weken heeft geduurd en daarmee het bevallingsverlof niet 10 weken, maar 12 weken duurt, zal de ziekenhuisopname van de baby minimaal 2 weken moeten duren voordat er een verlenging van het bevallingsverlof plaatsvindt vanwege die ziekenhuisopname.

 • andere wijze van opname bevallingsverlof na 6 weken

  Na 6 weken bevallingsverlof kan de resterende periode (meestal 4 weken) van dat verlof binnen een tijdvak van 30 weken flexibel worden ingezet. Op deze manier is men niet verplicht om volledig verlof in één keer op te nemen, maar kan men over een langere periode bijvoorbeeld ook deeltijdverlof aanvragen. De aanspraak op het resterende verlof wijzigt niet als gevolg van een eventuele aanpassing van de arbeidsduur tijdens het verlof.

  Voorbeeld:

  Als de ambtenaar tijdig heeft verzocht het bevallingsverlof na 8 weken op te delen, dan mag zij binnen 30 weken na die 8 weken het resterende verlof opnemen.

Overgang van bevallingsverlof naar de partner bij overlijden van de moeder.

In het geval de moeder tijdens het bevallingsverlof overlijdt, heeft de partner aanspraak op het

resterende deel van het bevallingsverlof. Tijdens dat verlof behoudt de partner de aanspraak op bezoldiging. De werkgever kan voor de loonkosten een declaratie indienen bij het UWV. Van belang is daarbij dat het kind levend moet zijn geboren en er ten aanzien van de partner sprake moet zijn van juridisch ouderschap. Als partner wordt aangemerkt degene die:

 • a. ten tijde van het overlijden van de moeder met haar was gehuwd of een geregistreerd partnerschap was aangegaan; of

 • b. het kind heeft erkend.

Overgangsmaatregelen:

In de overgangsmaatregelen is bepaald dat het “oude” recht van toepassing blijft op de werknemer die op de datum van inwerkingtreding van de wetswijzigingen zwangerschaps- of bevallingsverlof geniet.

Ouderschapsverlof ( art. 33g ARAR ):

 • De bepalingen m.b.t. de wijze van opnemen van het ouderschapsverlof zijn gewijzigd

  De bepaling dat het verlof in maximaal 3 periodes kan worden opgenomen is vervallen. De werknemer kan in overleg met de werkgever het verlof opnemen in elke vorm die hij wenst, zolang geen sprake is van een zwaarwegend dienstbelang dat zich hiertegen verzet.

 • Het meenemen van resterende verlofuren naar een andere werkgever

  Als het ouderschapsverlof nog niet geheel is opgenomen bij overgang naar een andere werkgever, dan behoudt de werknemer aanspraak op de resterende uren van het verlof.

 • De eis dat er bij een werkgever minimaal een jaar moet zijn gewerkt

  De eis dat er bij een werkgever minimaal een jaar moet zijn gewerkt, is vervallen.

Overgangsmaatregelen:

In de overgangsmaatregelen is bepaald dat de “oude” bepalingen ten aanzien van ouderschapsverlof van toepassing blijven als de werkgever voor de datum van inwerkingtreding van de wetswijzigingen heeft ingestemd met de verlofaanvraag van de werknemer, ook als de ingangsdatum van het aangevraagde verlof ligt na da datum van inwerkingtreding van de wetswijzigingen.

Adoptie- en pleegzorgverlof ( art. 33h ARAR ):

Het adoptie- of pleegzorgverlof kan voortaan worden opgenomen in een tijdvak van 26 weken (was 18 weken). Het verlof kan worden opgenomen vanaf 4 weken (was 2 weken) voor de opname van het kind in het gezin.

Aanpassing arbeidsduur ( art. 21 ARAR ):

Als er zich bijzondere omstandigheden voordoen, kan de werknemer zijn werkgever ook binnen een jaar na de aanvang van zijn dienstverband verzoeken om aanpassing van de arbeidsduur. Bij bijzondere omstandigheden kan worden gedacht aan de situatie van plotselinge hulpbehoevendheid van de partner die ertoe noodzaakt dat de werknemer zijn arbeidstijd vermindert. Zo’n verzoek kan slechts eenmaal per jaar worden gedaan.

Ook wordt het mogelijk om de arbeidsduur “tijdelijk” aan te passen (uitbreiding of beperking) vanwege bijzondere omstandigheden. Hierbij kan worden gedacht aan mantelzorg waarvoor de arbeidsduur tijdelijk wordt verminderd en na die mantelzorg de arbeidsduur bij wijze van compensatie tijdelijk wordt uitgebreid en daarna weer de oorspronkelijke arbeidsduur gaat gelden.

13. Wijzigingen sectorale regelgeving en circulaires

[Vervallen per 31-12-2015]

In de bijlage vindt u een overzicht van de (wijzigingen van) algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen en circulaires die tot stand zijn gekomen sinds de vorige eindejaarscirculaire en circulaires die worden verlengd dan wel ingetrokken. Van de circulaires die worden ingetrokken was bij publicatie al aangegeven dat de looptijd was gekoppeld aan het tot stand komen van verwerking van de inhoud van de circulaire in formele regelgeving.

14. Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Rijk

[Vervallen per 31-12-2015]

Via Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Rijk wordt melding gemaakt van in het Staatsblad en de Staatscourant gepubliceerde regelgeving en circulaires. Deze worden niet per post verzonden. Indien u de signalering automatisch wilt ontvangen, kunt u zich aanmelden via https://abonneren.rijksoverheid.nl en vervolgens via Aanmelden nieuwsbrieven de volgende selectie toepassen:

 • Afzender: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Thema: Werk en loopbaan

om de Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie te vinden.

Ik verzoek u met de inhoud van deze circulaire rekening te houden en daaraan voor zover nodig uitvoering te geven.

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,
namens deze,

S. Roos

Directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk

Bijlage Bij circulaire 2014-0000653711

[Vervallen per 31-12-2015]

Algemene maatregelen van bestuur

Datum

Staatsblad

Beschrijving

01-09-2014

2014, 324

Besluit van 1 september 2014, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Ambtenarenreglement Staten-Generaal, het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken en enkele andere besluiten in verband met herstel van enkele omissies

11-09-2014

2014, 345

Besluit van 11 september 2014, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Ambtenarenreglement Staten-Generaal, het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken, het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk en het Rijkswachtgeldbesluit 1959 in verband met de verhoging van de AOW-leeftijd

Ministeriële regelingen

Datum

Staatscourant

Beschrijving

13-12-2013

2013, 35934

Regeling tot wijziging van enige wetten, besluiten en regelingen in verband met de jaarlijkse aanpassingen van bedragen aan de prijsontwikkeling van de in die wetten, besluiten en regelingen genoemde bedragen voor 2014

21-03-2014

2014, 8628

Wijziging Reisregeling buitenland

(Tarieflijst 1 april 2014)

15-05-2014

2014, 14515

Regeling gratificatie bij ambtsjubileum Rijk 2014

18-09-2014

2014, 27292

Wijziging Reisregeling buitenland

(Tarieflijst 1 oktober 2014)

Nieuwe circulaires

Datum

Staatscourant

Beschrijving

12-12-2013

2013, 35653

Wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2014 voor de ambtenaren werkzaam in de sector Rijk

20-12-2013

2013, 36684

Verlenging tijdelijke compensatieregeling voor arbeidsongeschikten die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn.

01-04-2014

2014, 10082

Afbouw van de inhuurvorm payrolling bij de sector Rijk

23-07-2014

2014, 21723

Uitvoering akkoord sector Rijk met betrekking tot substantieel bezwarende functies

Verlenging circulaires

Datum

Staatscourant

Beschrijving

20-09-2013

2013, 26934

Toepassing werkkostenregeling sector Rijk

Circulaires zonder einddatum die worden ingetrokken

Datum

Staatscourant

Beschrijving

12-10-2006

2006, 207

Wijziging procesgang Functie

Ongeschiktheids Advies (FOA)

28-07-2011

2011, 14415

Tijdelijke regeling regioproblematiek ondoelmatig vervoer wordt structureel

06-09-2013

2013, 26161

Wijziging regelgeving sector Rijk in verband met de verhoging van de AOW-leeftijd

 1. Waar in deze circulaire wordt verwezen naar bepalingen van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) worden tevens de overeenkomstige bepalingen van het Ambtenarenreglement Staten-Generaal (ARSG) en het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken (RDBZ) bedoeld.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina