Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015

Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 01-08-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 12 december 2014, kenmerk 700430-130986-WJZ, houdende aanwijzing van toezichthoudende ambtenaren, bedoeld in artikel 9.2, eerste lid, en artikel 9.4, eerste lid, van de Jeugdwet en artikel 4.3.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op de artikelen 9.2, eerste lid en zesde lid, 9.4, eerste lid, van de Jeugdwet en 4.3.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

Besluiten:

Artikel 1

Met het toezicht, bedoeld in artikel 9.2, eerste lid, van de Jeugdwet, zijn belast de ambtenaren van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd en de Inspectie Veiligheid en Justitie.

Artikel 2

Met het toezicht, bedoeld in artikel 9.4, eerste lid, van de Jeugdwet, zijn belast de ambtenaren van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd en de Inspectie Veiligheid en Justitie.

Artikel 4

Indien een organisatie als bedoeld in artikel 9.2, zesde lid, van de Jeugdwet een systeem van tuchtrecht heeft georganiseerd, zijn de met toezicht belaste ambtenaren, bedoeld in artikel 1, bevoegd in het kader van dat systeem een tuchtklacht in te dienen.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Naar boven