Besluit intrekking Besluit vaststelling nadere voorschriften inhoud jaarverslag verzekeraars

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Besluit van 11 december 2014 tot intrekking van het Besluit van 23 augustus 2011 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag van verzekeraars (Stb. 2011, 396)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 15 juli 2014, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 538985, gedaan mede namens Onze Minister van Financiën;

Gelet op artikel 391 lid 5 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 6 augustus 2014, nr. W03.14.0258/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 3 december 2014, nr. 586619, uitgebracht mede namens Onze Minister van Financiën;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 11 december 2014

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

De Minister van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Uitgegeven de vierentwintigste december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina