Besluit vaststelling subsidieplafond demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving (dggf)

[Regeling vervallen per 01-09-2015.]
Geldend van 30-06-2015 t/m 31-08-2015

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 12 december 2014, nr. MINBUZA-2014.707419, tot vaststelling van een subsidieplafond voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving (dggf)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2015]

  • 2 Het subsidieplafond, vermeld in het eerste lid, wordt uitgeput in volgorde van binnenkomst van de aanvragen met dien verstande dat aanvragen voor activiteiten, bedoeld in het eerste lid, die voor inwerkingtreding van dit besluit zijn ingediend en waarop nog niet is beslist, het eerst voor subsidieverstrekking in aanmerking komen. De volgorde van aanvragen die op dezelfde dag zijn binnengekomen kan worden vastgesteld door loting.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015 en vervalt met ingang van 1 september 2015.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
Namens deze,

A.C.C. Rebergen

Directeur-generaal Internationale Samenwerking

Terug naar begin van de pagina