Regeling fysieke vaardigheidstoets politie

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 10 december 2014, nr. 585658, houdende regels inzake de fysieke vaardigheidstoets voor de politie (Regeling fysieke vaardigheidstoets politie)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 50a, eerste lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie;

Besluit:

Artikel 1

Artikel 2

  • 2 Indien de ambtenaar vanwege medische beperkingen, vanwege het dienstbelang of andere dringende redenen niet in staat is om deel te nemen aan de fysieke vaardigheidstoets, verleent het bevoegd gezag uitstel. De ambtenaar legt de toets af zodra hij hiertoe in staat is.

Artikel 3

  • 1 Het bevoegd gezag stelt de ambtenaar in de gelegenheid om de fysieke vaardigheidstoets af te leggen.

  • 2 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de ambtenaar kan beschikken over voldoende informatie over de doelstelling, uitvoering van en voorbereiding op de fysieke vaardigheidstoets.

Artikel 4

  • 1 Het bevoegd gezag draagt zorg voor registratie van de door de ambtenaar behaalde resultaten van de afgelegde fysieke vaardigheidstoets.

  • 2 Registratie vindt plaats in een landelijke database. Per ambtenaar wordt het geslacht, dienstnummer en de leeftijd geregistreerd. In de database wordt vastgelegd:

    • a. bij deelname van de ambtenaar de datum waarop de toets is afgelegd en het behaalde tijdsresultaat, of

    • b. als de ambtenaar de toets niet heeft afgelegd wat hiervan de reden is.

Artikel 5

Deze regeling wordt binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze regeling geëvalueerd.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina