Regeling looncomponenten en arbeidsduur

Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2014, 2014-0000184977, tot vaststelling van regels over de berekening van de arbeidsduur en aanwijzing van vaste en variabele looncomponenten op grond van het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding (Regeling looncomponenten en arbeidsduur)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder de gemiddelde arbeidsduur: de gemiddelde arbeidsduur, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding.

Artikel 2. Arbeidsduur

  • 1 Indien geen of een wisselende arbeidsduur is overeengekomen worden bij de berekening van de gemiddelde arbeidsduur perioden, waarin de werknemer verlof genoot, wegens een staking geen arbeid verrichtte, of niet in staat was arbeid te verrichten in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, niet in aanmerking genomen.

  • 2 Indien op grond van het eerste lid in totaal een periode van 30 dagen of langer niet in aanmerking wordt genomen, wordt voor de berekening van de gemiddelde arbeidsduur voor iedere periode van 30 dagen een kalendermaand in aanmerking genomen waarin geen van de omstandigheden, bedoeld in het eerste lid, zich voordeed, en die direct voorafgaat aan de periode waarover de gemiddelde arbeidsduur wordt berekend.

  • 3 Bij de toepassing van het tweede lid worden perioden gelegen voor de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst die wordt beëindigd buiten beschouwing gelaten.

Artikel 3. Provisie en stukloon

Artikel 4. Vaste looncomponenten

Als vaste looncomponenten worden aangewezen:

  • a. overwerkvergoedingen;

  • b. ploegentoeslagen.

Artikel 5. Variabele looncomponenten

Als variabele looncomponenten worden aangewezen:

  • a. bonussen;

  • b. winstuitkeringen;

  • c. eindejaarsuitkeringen.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling looncomponenten en arbeidsduur.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015, met uitzondering van de artikelen 4 en 5, die met ingang van 1 juli 2015 in werking treden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 december 2014

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Naar boven