Regeling rijksbrede commissie VWNW-beleid

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 23-12-2014 t/m 31-12-2015

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 16 december 2014, nr. 2014-0000674744, houdende regels over de rijksbrede commissie VWNW-beleid (Regeling rijksbrede commissie VWNW-beleid)

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gelet op artikel 49uu, zesde lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2016]

  • 1 De commissie bestaat uit voorzitters, leden en plaatsvervangende leden die worden benoemd door de Minister voor Wonen en Rijksdienst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2016]

  • 1 De Minister voor Wonen en Rijksdienst schorst en ontslaat de voorzitters, de leden en de plaatsvervangende leden van de commissie.

  • 2 Schorsing en ontslag vinden slechts plaats wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid voor de vervulde functie dan wel wegens andere zwaarwegende in de persoon van de betrokkene gelegen redenen. Ontslag vindt tevens plaats op eigen verzoek.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2016]

  • 1 Het advies wordt zo mogelijk unaniem vastgesteld. Indien het advies niet unaniem kan worden vastgesteld, wordt het advies uitgebracht bij meerderheid van stemmen.

  • 2 Bij staking van de stemmen beslist de stem van de voorzitter.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2016]

De voorzitters, bedoeld in artikel 2, eerste lid, en de leden of plaatsvervangende leden, benoemd op voordracht van een mobiliteitsorganisatie binnen de sector Rijk, verrichten geen werkzaamheden die ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van hun functie of de handhaving van hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2016]

De commissie stelt binnen vier maanden na instelling haar eigen werkwijze vast nadat de werkwijze is besproken in het overleg van de Minister voor Wonen en Rijksdienst met de Sectorcommissie overleg rijkspersoneel, bedoeld in artikel 105 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat deze regeling van toepassing blijft op de ambtenaar die in de periode van 15 april 2013 tot en met 31 december 2015 VWNW-kandidaat is geworden.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rijksbrede commissie VWNW-beleid.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina