Regeling multidisciplinaire zorg

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2015

Regeling multidisciplinaire zorg

Ingevolge artikel 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het vaststellen van regels op het gebied van de multidisciplinaire zorg.

Artikel 1. Reikwijdte

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die multidisciplinaire eerstelijnszorg aanbieden zoals omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Artikel 2. Doel

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling heeft tot doel het stellen van de navolgende voorschriften met betrekking tot de multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD, Astma):

 • Declaratievoorschriften;

 • Administratievoorschriften teneinde de ontwikkelingen van multidisciplinaire zorgvormen voor de chronische aandoeningen DM type 2, VRM, COPD en astma en de daaruit volgende resultaten in de zorgverlening in relatie tot de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg te kunnen volgen, toetsen en evalueren;

 • Transparantievoorschriften teneinde te bewerkstelligen dat consumenten tijdig en zorgvuldig geïnformeerd worden over de eigenschappen van de betreffende prestatie met het oog op doeltreffendheid, juistheid, inzichtelijkheid en vergelijkbaarheid van de informatie. Met deze informatie kunnen patiënten een weloverwogen keuze maken voor het aangaan van een overeenkomst met betrekking tot ketenzorg.

Artikel 3. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 3.1 Prestatie

  Met de prestatie wordt in deze regeling (een van) onderstaande prestaties bedoeld.

  • Multidisciplinaire zorg DM2/VRM

  • Multidisciplinaire zorg COPD/Astma.

  Voor een nadere toelichting op de inhoud van deze prestaties wordt verwezen naar beleidsregel ´Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg´.

 • 3.2 Multidisciplinaire (eerstelijns)zorg

  Zorgverlening waarbij zorgaanbieders van diverse disciplines in samenwerking met de patiënt in onderlinge samenhang zorg verlenen, waarvan huisartsenzorg een onderdeel is.

 • 3.3 Ketenzorg

  Multidisciplinaire programmatische zorgverlening voor chronisch zieken.

 • 3.4 Standaard voor zorgstandaarden

  Het model voor zorgstandaarden bij chronische ziekten dat is ontwikkeld door het coördinatieplatform zorgstandaarden.

 • 3.5 Zorgstandaard

  Een zorgstandaard geeft vanuit het patiëntenperspectief een op actuele en zo mogelijk wetenschappelijk onderbouwde inzichten gebaseerde functionele beschrijving van de multidisciplinair georganiseerde individuele preventie, zorg en ondersteuning bij zelfmanagement voor een bepaalde chronische ziekte gedurende het complete zorgcontinuüm, alsmede een beschrijving van de organisatie van de betreffende preventie en zorg en de relevante prestatie-indicatoren.

 • 3.6 Zorgmodule

  Deze beschrijft een generieke component in de zorg voor mensen met een chronische ziekte. Een generieke component onderscheidt zich van een ziektespecifieke doordat hij op meer dan één chronische ziekte van toepassing kan zijn.

 • 3.7 Zorgaanbieder

  De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

 • 3.8 Hoofdcontractant

  De hoofdcontractant is de zorgaanbieder die de onder 3.1 beschreven prestatie(s) contracteert, levert en het overeengekomen tarief voor deze prestatie declareert.

 • 3.9 Onderlinge dienstverlening

  Indien meerdere zorgaanbieders gezamenlijk en in onderlinge afstemming de onder 3.1 omschreven prestatie leveren, dan wordt de levering van de deelprestaties aangemerkt als onderlinge dienstverlening.

 • 3.10 ‘In zorg’

  De patiënt is ‘in zorg’ indien hij, voor de bij hem/haar bestaande chronische aandoening zorg ontvangt waarvan inhoud en levering overeenkomen met (een van de) in artikel 3.1 bedoelde prestaties.

 • 3.11 Tarief

  Het tarief is de overeengekomen prijs voor de onder 3.1 omschreven prestatie.

 • 3.12 Minimale Dataset (MDS)

  Gegevens betreffende de zorg welke geregistreerd dienen te worden voor patiënten met een bepaalde chronische ziekte met als doel de effectiviteit te kunnen vaststellen.

 • 3.13 De beleidsregel

  De beleidsregel ‘Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg’.

Artikel 4. Declaratie

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 4.1 Hoofdcontractant

  De hoofdcontractant dient over de competenties te beschikken (c.q. deze competenties te hebben gecontracteerd) om de basisvoorziening huisartsgeneeskundige zorg te kunnen aanbieden.

 • 4.2 Declaratiewijze zorg vallende binnen de te verzekeren prestaties Zvw en zorg vallende buiten de te verzekeren prestaties Zvw 1

  De declaratie van het tarief omvat twee vergoedingscomponenten:

  • Zorgonderdelen die vallen onder de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet

  • Zorgonderdelen die vallen buiten de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet

  • 4.2.1 Zorgonderdelen die vallen onder de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet

   De hoofdcontractant declareert de vergoedingscomponent die onder de te verzekeren prestatie(s) valt en welke vastgelegd is in de overeenkomst genoemd in art. 4.3, integraal aan de ziektekostenverzekeraar of de patiënt. Dit gedeelte van het tarief kan door de hoofdcontractant gedeclareerd worden voor alle patiënten vallende onder dit deel van de te verzekeren prestatie.

  • 4.2.2 Zorgonderdelen die vallen buiten de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet

   Hierbij zijn twee mogelijkheden:

   • De hoofdcontractant declareert, naast de component als onder 4.2.1 gesteld, de vergoedingscomponent die buiten de te verzekeren prestaties valt aan de ziektekostenverzekeraar of patiënt indien en voor de duur dat de component geleverd wordt.

   • Een tweede mogelijkheid is dat de zorgaanbieder die de deelprestatie levert, onafhankelijk van de hoofdcontractant, dit deel van de prestatie declareert bij de patiënt of de ziektekostenverzekeraar. In dit geval is declaratie alleen mogelijk middels andere Wmg-regelgeving (consulten, zittingen, etc.) en als er geen sprake is van samenloop van zorg danwel dubbele bekostiging.

 • 4.3 Declaratie door hoofdcontractant

  Om de onder 3.1 omschreven prestatie(s) te declareren dient er een schriftelijke overeenkomst te zijn gesloten tussen de hoofdcontractant en de ziektekostenverzekeraar.

  In deze overeenkomst is tenminste opgenomen:

  • het overeengekomen tarief;

  • de inhoud van de onder 3.1 van de beleidsregel omschreven prestatie(s);

  • de medisch specialistische zorg die geacht wordt onderdeel uit te maken van de betreffende prestatie(s).

  • het aandeel van het totale tarief dat toe te rekenen is aan de drie volgende componenten: huisartsgeneeskundige zorg; niet-huisartsgeneeskundige zorg; overhead/coördinatiekosten.

  De prestatie als omschreven in artikel 3.1 van deze regeling wordt door de hoofdcontractant, met inachtneming van bovenstaande bepalingen, in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar of de patiënt aan wie de prestatie is geleverd.

 • 4.4 Moment van declareren van de prestatie

  Wanneer de patiënt ‘in zorg’ is wordt de prestatie gedeclareerd;

  Het overeengekomen tarief dient per kwartaal2 in rekening te worden gebracht; Het tarief per kwartaal kan door de hoofdcontractant in rekening worden gebracht voor die patiënten die op de eerste dag van dat kwartaal in zorg zijn.

 • 4.5 Onderlinge dienstverlening

  • 4.5.1 Hoofdcontractant

   Indien sprake is van onderlinge dienstverlening, dan verdeelt de hoofdcontractant het overeengekomen tarief onder de zorgaanbieders die bij de keten betrokken zijn, volgens de (contract)afspraken die hij met hen heeft gemaakt.

  • 4.5.2 Ondercontractant

   Indien sprake is van onderlinge dienstverlening met betrekking tot zorg behorende tot de te verzekeren prestaties Zorgverzekeringswet, dient de zorgaanbieder die de deelprestatie levert deze uitsluitend in rekening te brengen aan de hoofdcontractant die de prestatie als bedoeld onder 3.1 heeft gecontracteerd. Deze hoofdcontractant declareert bij de ziektekostenverzekeraar of patiënt.

   Indien de onderlinge dienstverlening zorg betreft buiten de te verzekeren prestaties Zorgverzekeringswet, kan de declaratie via de hoofdcontractant verlopen. De zorgaanbieder die de deelprestatie levert kan in plaats daarvan ook zelfstandig de zorg in rekening brengen bij de patiënt of de ziektekostenverzekeraar. Indien de zorgaanbieder die de deelprestatie levert deze zelf declareert, is alleen declaratie middels andere Wmg-regelgeving mogelijk (consulten, zittingen, etc.).

  • 4.5.3 Tarief onderlinge dienstverlening

   De tarieven voor onderlinge dienstverlening zijn vrij.

Artikel 5. Declaratiebepalingen betreffende samenloop

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 5.1 Samenloop met de eerstelijns zorg

  De zorg binnen de eerste lijn die geacht wordt onderdeel uit te maken van of gelijkwaardig te zijn aan de prestatie als bedoeld onder 3.1 van deze beleidsregel wordt niet naast eerdergenoemde prestatie voor dezelfde patiënt gedeclareerd.

 • 5.2 Eerder beëindigen Innovatie- experiment ten behoeve van nieuwe zorgprestaties

  Hoofdcontractant en zorgverzekeraar mogen in onderling overleg te allen tijde besluiten hun experiment, dat loopt op basis van Beleidsregel ‘Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties’, eerder te beëindigen en volgens de beleidsregel ‘Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg’ de genoemde prestaties gaan bekostigen.

 • 5.3 Multimorbiditeit bij multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen

  De twee prestaties zoals vermeld onder 3.1 beschrijven een zorgtraject voor twee ziektebeelden die gezamenlijk bij één patiënt kunnen voorkomen. Het is zorgverzekeraars en zorgaanbieders toegestaan om een gedifferentieerd tarief af te spreken, bijvoorbeeld drie tarieven voor patiënten met de ene, de andere of beide ziektebeelden.

Artikel 6. Administratievoorschriften

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 6.1. Minimale Dataset

  De hoofdcontractant registreert, naast de administratievoorschriften als bedoeld in artikel 36, eerste lid, Wmg, de volgende gegevens volledig en naar waarheid:

  De indicatorensets zoals deze worden gehanteerd bij de landelijke benchmark ketenzorg, een gezamenlijk initiatief van Ineen en Zorgverzekeraars Nederland. De landelijke benchmark meet zorginhoudelijke indicatoren voor de drie chronische aandoeningen DM2, COPD, VRM en astma (vanaf 2015). De inhoud van de landelijke benchmark is gebaseerd op de landelijke indicatorensets van het NHG en de platforms voor zorgstandaarden. De indicatorensets uit de landelijke benchmark zijn te vinden op de website van InEen www.ineen.nl en bestaan uit proces- en uitkomstindicatoren.

 • 6.2 Registratie Contactmomenten

  De hoofdcontractant draagt zorg voor registratie van de contactmomenten tussen huisartsgeneeskundige zorgverleners en patiënt, die zorginhoudelijk verband houden met de zorg die via de ketenprestatie is ingekocht. Dit biedt de zorgverzekeraar een mogelijkheid om te controleren of zorg die reeds via de keten wordt bekostigd niet separaat via de bekostigingssystematiek van de individuele zorgaanbieders in onderaannemerschap wordt gedeclareerd.

Artikel 7. Transparantievoorschriften

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 7.1 Zorgaanbieder

  • 7.1.1 Verplichting zorgaanbieder

   Een hoofdcontractant, welke de prestatie contracteert, levert en declareert bij de ziektekostenverzekeraar of de patiënt, maakt openbaar wat de aanbiederspecifieke invulling van de desbetreffende prestatie is. De hoofdcontractant zal dit conform de structuur van de standaard voor zorgstandaarden doen.

   De hoofdcontractant geeft aan dat prijsinformatie van de prestatie(s) terug te vinden is via de ziektekostenverzekeraar waar hij mee samenwerkt.

  • 7.1.2 Voorwaarden zorgaanbieder

   De in artikel 7.1.1 omschreven openbaarmaking voldoet aan de volgende voorwaarden:

   De informatie is voldoende toegankelijk voor consumenten; de informatie is daarom:

   • zichtbaar aanwezig in de wachtruimte van de zorgaanbieder;

   • via post te verkrijgen wanneer de consument daar om vraagt;

   • op de website van de aanbieder te vinden wanneer deze een website heeft.

   De hoofdcontractant draagt er zorg voor dat de betrokken zorgaanbieders de benodigde informatie kunnen verstrekken aan consumenten op de bij hierboven genoemde manieren.

   De informatie is tijdig beschikbaar voor de consument zodat deze in staat is de noodzakelijke keuzes te maken.

   De beschikbare informatie is actueel en vermeldt een ingangsdatum waarop deze in werking treedt. De ingangsdatum geldt voor alle onderdelen van de prestatie.

 • 7.2 Ziektekostenverzekeraar

  • 7.2.1 Verplichting ziektekostenverzekeraar

   Een ziektekostenverzekeraar die de onder artikel 3.1 genoemde prestatie(s) contracteert, maakt op een voor de consument begrijpelijke manier prijsinformatie van de prestatie(s) openbaar.

   Bij deze openbaarmaking dient in ieder geval te worden opgenomen:

   • prijs van de prestatie en opbouw van het gedeelte dat buiten de basisverzekering valt.

   Bij de openbaarmaking wordt rekening gehouden met de door de ziektekostenverzekeraar aangeboden (aanvullende) verzekeringsvormen.

  • 7.2.2 Voorwaarden ziektekostenverzekeraar

   De in artikel 7.2.1 gevraagde openbaarmaking voldoet aan de volgende voorwaarden:

   De informatie is voldoende toegankelijk voor consumenten; de informatie moet daarom:

   • Via post te verkrijgen zijn wanneer de consument daar om vraagt;

   • Op de website vermeld zijn van de ziektekostenverzekeraar wanneer deze een website heeft.

   De opgevraagde informatie is tijdig beschikbaar om de noodzakelijke keuzes te kunnen maken. Dit betekent dat binnen 5 werkdagen na het verzoek om de informatie, de consument deze in handen heeft.

   De beschikbare informatie is actueel, bevat de meest recente prijzen en vermeldt een ingangsdatum waarop deze in werking treedt. De ingangsdatum geldt voor alle onderdelen van de prestatie.

   De prijs van de prestatie geldt voor de duur van het betreffende kalenderjaar.

Artikel 9. Overgangsbepaling

[Vervallen per 01-01-2016]

De regeling ‘Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type2, CVR, COPD)’, met kenmerk NR/CU-714, blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen – en al dan niet beëindigd – in de periode dat die regeling gold.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal deze regeling in de Staatscourant worden geplaatst.

Deze regeling vervangt de reeds eerder door de NZa vastgestelde maar nog niet in werking getreden ‘regeling Multidisciplinaire zorg’ met nummer BR/CU-720.

De regeling kan worden aangehaald als de ‘Regeling multidisciplinaire zorg’.

Nederlandse Zorgautoriteit,

M.A. Ruys

voorzitter Raad van Bestuur a.i.

 1. In het rapport van CVZ ‘Zorgstandaarden, ketenzorg in de eerste lijn en de te verzekeren prestaties Zvw’ is meer duidelijkheid gegeven welke zorg te verzekeren prestaties betreft en welke niet.

  ^ [1]
 2. Het kwartaaltarief is een kwart van het overeengekomen jaartarief.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina