Regeling duikopleidingen Defensie 2014

Geldend van 20-12-2014 t/m heden

Regeling tot aanwijzing van de Defensie Duikschool als certificerende instelling (Regeling duikopleidingen Defensie 2014)

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 Het opleidingscentrum verzorgt binnen het Ministerie van Defensie:

  • a. de opleidingen tot duikerarts, duikploegleider, duiker en duikmedisch begeleider;

  • b. de militaire opleidingen op overige arbeid onder overdruk.

 • 2 Het opleidingscentrum neemt het examen af, behorend bij een opleiding genoemd in het eerste lid, en reikt het bewijs van bekwaamheid uit.

 • 3 Op een opleiding, genoemd in het eerste lid, onder b, op het vervolgens af te nemen examen en op het af te geven bewijs van bekwaamheid zijn de generieke paragrafen 4.3. en 5.2. uit de werkveldspecifieke certificatieschema’s voor het persoonscertificaat Duikerarts, Duikmedisch begeleider, Duikploegleider en Duiker van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3

 • 1 De opleidingen bestaan uit een praktisch en een theoretisch gedeelte.

 • 2 Per opleiding wordt door het opleidingscentrum een schriftelijke syllabus opgesteld waarin het leerprogramma, de vakken en de leerdoelen staan aangegeven.

 • 3 Tijdens de opleiding wordt de cursisten schriftelijk de lesstof verstrekt.

Artikel 4

 • 1 Indien een kandidaat het examen met goed gevolg heeft afgelegd, overhandigt het opleidingscentrum hem het bewijs van bekwaamheid.

 • 2 Het certificaat inzake een opleiding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, bevat naast de certificaatgegevens die staan vermeld in het werkveldspecifieke certificatieschema:

  • a. het ID-nummer van de certificaathouder;

  • b. de datum waarop het certificaat is toegekend;

  • c. een verwijzing naar de Arbeidsomstandighedenregeling en de onderhavige regeling;

  • d. de adresgegevens van het opleidingscentrum.

 • 3 Op het certificaat inzake een opleiding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, wordt niet het kenmerk aanwijzingsbeschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vermeld.

 • 4 Op een diploma, brevet of getuigschrift inzake een opleiding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, worden vermeld:

  • a. de naam en het ID-nummer van de diploma-, brevet- of getuigschrifthouder;

  • b. het diploma-, brevet-, of getuigschriftnummer;

  • c. de datum waarop het diploma, brevet of getuigschrift is toegekend;

  • d. de geldigheidsduur van het diploma, brevet of getuigschrift;

  • e. verwijzing naar de Arbeidsomstandighedenregeling en de onderhavige regeling;

  • f. adresgegevens van het opleidingscentrum.

 • 5 Het bewijs van bekwaamheid wordt ondertekend door het hoofd van de afdeling Certificerende Instelling Kennis en Kwaliteit van de Defensie Duikschool.

Artikel 5

Het opleidingscentrum voert een administratie waarin ten minste is opgenomen:

 • a. de naam, geboortedatum, geboorteplaats en registratienummer van de kandidaat aan wie een bewijs van bekwaamheid uitgereikt;

 • b. de opleiding ten aanzien waarvan een bewijs van bekwaamheid is uitgereikt;

 • c. de datum van het bewijs van bekwaamheid;

 • d. de geldigheidsduur van het bewijs van bekwaamheid;

 • e. de periode van een tijdelijke inneming, schorsing of weigering van het bewijs van bekwaamheid;

 • f. de periode gedurende welke de examenopgaven en de uitwerkingen ervan worden bewaard.

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatcourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 december 2014

De

Minister

van Defensie,

J.A. Hennis-Plasschaert

Terug naar begin van de pagina