Uitvoeringsregeling WNT

Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 december 2014, nr. 2014-0000 104920, houdende regels over de bezoldiging en de uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband in de zin van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Uitvoeringsregeling WNT)

Artikel 2. De componenten van de bezoldiging van de functionaris in dienstbetrekking

 • 1 Ten aanzien van de functionaris in dienstbetrekking wordt, voor zover niet in het tweede lid uitgezonderd, in ieder geval tot de bezoldiging in de zin van de wet gerekend:

  • a. het bruto loon;

  • b. de vakantietoeslag;

  • c. de eindejaarsuitkering;

  • d. het tantième, de gratificatie, de bonus, de winstdeling of andere incidentele (variabele) beloning;

  • e. de uitkering of verstrekking die wordt toegekend na het bereiken van een bepaalde diensttijd;

  • f. de periodieke en de eenmalige bindingspremie;

  • g. de periodieke en de eenmalige mobiliteitstoeslag;

  • h. de periodieke en de eenmalige toeslag of toelage onder een andere benaming;

  • i. de afkoopsom van niet-opgenomen vakantie- of compensatiedagen;

  • j. het presentiegeld en het vacatiegeld;

  • k. het voordeel, bedoeld in artikel 13bis van de Wet op de loonbelasting 1964, wegens de terbeschikkingstelling van een auto (mede) voor privégebruik (fiscale bijtelling);

  • l. de belastbare vergoeding of verstrekking in natura;

  • m. de werkgeversbijdrage voor sparen levensloopregeling;

  • n. het werkgeversdeel van de premie voor een vrijwillige sociale verzekering;

  • o. de werkgeversbijdrage aan de premie voor een andere vrijwillige verzekering;

  • p. de werkgeversbijdrage ter compensatie van belastingnadelen;

  • q. het werkgeversdeel van premies voor of bijdragen aan pensioenregelingen, ongeacht of daar concrete vermogensaanspraken uit voortvloeien of tegenover staan;

  • r. het werkgeversdeel van premies voor of bijdragen aan regelingen voor vervroegde uittreding, ongeacht of daar concrete vermogensaanspraken uit voortvloeien of tegenover staan;

  • s. de werkgeversbijdrage aan een nettopensioenregeling;

  • t. de belaste kilometervergoeding eigen voertuig;

  • u. overige belastbare vergoedingen gebruik eigen motorvoertuig;

  • v. de belaste vergoeding verhuiskosten;

  • w. overige vaste en variabele belastbare vergoedingen ter dekking van zakelijke kosten;

  • x. de cadeaubon;

  • y. doorbetaling van de in dit lid genoemde componenten tijdens ziekte, tijdens (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, tijdens een sabbatical, tijdens schorsing van de functionaris hangende een onderzoek en tijdens vakantie;

  • z. doorbetaling van de in dit lid genoemde componenten over een periode waarin een functionaris, niet zijnde een topfunctionaris, vooruitlopend op de beëindiging van het dienstverband geen taken meer vervult.

 • 3 Indien een functionaris deelneemt aan een collectieve pensioenregeling die uitgaat van een individueel actuarieel juiste premie kan voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel q, tot de bezoldiging worden gerekend het werkgeversdeel van een fictieve premie die blijkens een berekening van de pensioenuitvoerder voor de functionaris zou zijn betaald indien de pensioenregeling gebaseerd zou zijn op een doorsneepremie. Het werkgeversdeel van de fictieve doorsneepremie wordt berekend aan de hand van de formule:

  y= ((a / b) x c) – d

  waarin:

  • y = het werkgeversdeel van de fictieve doorsneepremie voor de functionaris;

  • a = het totaalbedrag aan pensioenpremies voor alle deelnemers aan de collectieve regeling;

  • b = het totaalbedrag aan pensioengevend inkomen van alle deelnemers aan de collectieve regeling;

  • c = het pensioengevend inkomen van de functionaris;

  • d = het werknemersdeel van de reële pensioenpremie van de functionaris.

Artikel 2a. De componenten van de bezoldiging van de topfunctionaris zonder dienstbetrekking

 • 1 Ten aanzien van de topfunctionaris zonder dienstbetrekking wordt, voor zover niet in het tweede lid uitgezonderd, in ieder geval tot de bezoldiging in de zin van de wet gerekend:

  • a. de vergoeding voor de door de topfunctionaris zonder dienstbetrekking verrichte arbeid;

  • b. de vergoeding voor de kosten van bemiddeling;

  • c. de vergoeding voor de bureaukosten;

  • d. de componenten, bedoeld in artikel 2, eerste lid, voor zover die niet onder onderdeel a, b of c, vallen, of een compensatie of bijdrage voor die componenten.

 • 2 Ten aanzien van de topfunctionaris zonder dienstbetrekking wordt in ieder geval niet tot de bezoldiging in de zin van de wet gerekend:

Artikel 3. De toerekening van componenten van de bezoldiging aan enig kalenderjaar

 • 1 Een component van de bezoldiging wordt toegerekend aan de bezoldiging van het kalenderjaar waarin deze component in de salarisadministratie wordt verwerkt of, indien de component niet in de salarisadministratie wordt opgenomen, in het jaar waarin de component ten laste van het resultaat van de rechtspersoon of instelling komt.

 • 2 Voor de toetsing aan het toepasselijk bezoldigingsmaximum kan, in afwijking van het eerste lid, een component van de bezoldiging die betrekking heeft op een eerder kalenderjaar dan waarin deze in de salarisadministratie wordt verwerkt, onderscheidenlijk ten laste van het resultaat van de rechtspersoon of instelling komt, toegerekend worden aan het kalenderjaar waarop deze betrekking heeft.

Artikel 4. De uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

 • 1 Tot de uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband in de zin van de wet wordt, voor zover niet in het tweede en derde lid uitgezonderd, in ieder geval gerekend:

  • a. de tussen partijen of de tussen de werkgever en de functionaris overeengekomen vergoeding wegens beëindiging van het dienstverband;

  • b. de uitkering van een bedrag ineens of in termijnen uit hoofde van een afvloeiingsregeling;

  • c. de uit een rechterlijke uitspraak voortvloeiende uitkering wegens beëindiging van het dienstverband, met dien verstande dat de betaling van een uit een rechterlijke uitspraak voortvloeiende uitkering die het maximum, bedoeld in de artikelen 2.10, eerste lid, en 3.7, eerste lid, van de wet overschrijdt, niet onverschuldigd is;

  • d. de bezoldiging over een periode waarin de topfunctionaris vooruitlopend op de beëindiging van het dienstverband geen taken meer vervult.

 • 2 Tot de uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband wordt niet gerekend de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband die voortvloeit uit een algemene bepaling van een collectieve arbeidsovereenkomst of van een van toepassing zijnde collectieve regeling die is overeengekomen met verenigingen van werknemers of ambtenaren die bevoegd zijn afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden, of uit een wettelijk voorschrift, doch slechts voor zover de uitkering rechtstreeks, dwingend en eenduidig daaruit voortvloeit.

 • 3 Tot uitkering wegens beëindiging van een dienstverband wordt niet gerekend de vergoeding van kosten van een outplacement traject, van juridische bijstand of van financieel of pensioenadvies in het kader van de beëindiging van een dienstverband indien:

  • a. die vergoeding rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeit uit een algemene bepaling van een collectieve arbeidsovereenkomst, een van toepassing zijnde collectieve regeling die is overeengekomen met verenigingen van werknemers of ambtenaren die bevoegd zijn afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden, of een wettelijk voorschrift, of

  • b. de topfunctionaris de vergoeding uitsluitend kan aanwenden op basis van declaratie, onder overlegging van bewijsstukken, voor daadwerkelijk gemaakte kosten.

Artikel 5. Openbaarmaking gegevens topfunctionarissen

 • 1 De verantwoordelijke vermeldt per boekjaar in het financieel verslaggevingsdocument van iedere topfunctionaris van wie de totale bezoldiging meer bedraagt dan € 1.900:

  • a. de naam;

  • b. de functie of functies;

  • c. de duur van het dienstverband, aangeduid met de aanvangsdatum en einddatum van de functievervulling;

  • d. tenzij het een lid van een hoogste toezichthoudend orgaan betreft: de omvang van het dienstverband, uitgedrukt als deeltijdfactor met een minimum van 0,025 fte en een maximum van 1,0 fte;

  • e. tenzij het een lid van een hoogste toezichthoudend orgaan betreft: de beloning plus de belastbare onkostenvergoedingen;

  • f. tenzij het een lid van een hoogste toezichthoudend orgaan betreft: de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn;

  • g. de bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris;

  • h. indien van toepassing: de bezoldiging voor nevenwerkzaamheden bij de WNT-instelling;

  • i. indien van toepassing: de bezoldiging voor werkzaamheden bij een gelieerde rechtspersoon;

  • j. indien onderdeel h of i van toepassing is: het voor de WNT-instelling geldend bezoldigingsmaximum dan wel, indien een afwijkend bedrag geldt op grond van de artikelen 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.4, 7.3 of 7.3a van de wet of de artikelen 4, 5, 6 of 7 van het Uitvoeringsbesluit WNT, dat afwijkende bedrag;

  • k. de totale bezoldiging, zijnde de som van de bezoldiging, bedoeld in de onderdelen g, h en i;

  • l. het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum;

  • m. tenzij het een lid van een hoogste toezichthoudend orgaan betreft: of er al dan niet sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking;

  • n. Indien van toepassing: de naam van de leidinggevende topfunctionaris in dienstbetrekking die tevens gelijktijdig leidinggevende topfunctionaris in dienstbetrekking is bij een andere rechtspersoon of instelling waarop paragraaf 2 of 3 van de wet van toepassing is, alsmede de naam van de andere betreffende rechtspersoon of instelling, en

  • o. Van iedere topfunctionaris, bedoeld in onderdeel n:

   • 1°. de door de topfunctionaris aan de verantwoordelijke gemelde data waarop de topfunctionaris de bezoldiging is overeengekomen met elk van de in onderdeel n bedoelde rechtspersonen of instellingen, en waarop de bezoldiging is overeengekomen met de rechtspersoon of instelling die de verantwoording opstelt;

   • 2°. de door de topfunctionaris aan de verantwoordelijke gemelde totale bezoldiging, zoals ontvangen van elk van de in onderdeel n bedoelde rechtspersonen of instellingen afzonderlijk;

   • 3°. de door de topfunctionaris aan de verantwoordelijke gemelde som van de bezoldigingen zoals ontvangen van de in onderdeel n bedoelde rechtspersonen of instellingen en van de rechtspersoon of instelling die de verantwoording opstelt gezamenlijk;

   • 4°. het algemene bezoldigingsmaximum, bedoeld in artikel 2.3 van de wet, dan wel:

    • een voor de rechtspersoon of instelling die de verantwoording opstelt, of

    • een door de topfunctionaris aan de verantwoordelijke voor één van de dienstbetrekkingen gemeld, van toepassing zijnd hoger bezoldigingsmaximum als bedoeld in onderdeel n.

 • 2 In aanvulling op het eerste lid vermeldt de verantwoordelijke in het financieel verslaggevingsdocument tevens de in het eerste lid genoemde gegevens over het jaar voorafgaand aan het boekjaar waarop de verplichting in het eerste lid betrekking heeft.

 • 3 De verantwoordelijke vermeldt per boekjaar in het financieel verslaggevingsdocument van iedere topfunctionaris van wie de totale bezoldiging € 1.900 of minder bedraagt, de naam en de functie of functies, alsmede in voorkomend geval de naam van de rechtspersoon of instelling bij wie de leidinggevende topfunctionaris gelijktijdig een functie als leidinggevende topfunctionaris in dienstbetrekking vervult als bedoeld in het eerste lid, onderdeel n.

 • 4 Indien een topfunctionaris, niet zijnde lid van het hoogste toezichthoudende orgaan, van wie de totale bezoldiging meer bedraagt dan € 1.900 een functie vervult anders dan op grond van een dienstbetrekking, vermeldt de verantwoordelijke in afwijking van het eerste lid voor de periode van functievervulling tot en met twaalf maanden:

  • a. de naam;

  • b. de functie of functies;

  • c. de duur van het dienstverband, aangeduid met de aanvangs- en einddata van de functievervulling;

  • d. de omvang van het dienstverband in uren;

  • e. de totale bezoldiging, exclusief BTW, en

  • f. het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum.

 • 5 De verantwoordelijke vermeldt in het financieel verslaggevingsdocument van iedere topfunctionaris die een uitkering wegens beëindiging dienstverband heeft ontvangen:

  • a. de naam;

  • b. de functie of functies;

  • c. het jaar waarin het dienstverband is geëindigd;

  • d. tenzij het een lid van een hoogste toezichthoudend orgaan betreft: de omvang van het dienstverband in de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan beëindiging van het dienstverband, uitgedrukt als deeltijdfactor met een minimum van 0,025 fte en een maximum van 1,0 fte;

  • e. de overeengekomen en in het boekjaar gedane uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband met uitzondering van uitkeringen die voortvloeien uit een rechterlijke uitspraak, en

  • f. het individueel toepasselijke maximum met betrekking tot de uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband.

 • 6 Ingeval van een overschrijding van de voor de topfunctionaris bij of krachtens de wet bepaalde maximale bezoldiging of het totaal van de uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband, bedoeld in de artikelen 2.10, eerste lid, of 3.7, eerste lid, van de wet, vermeldt de verantwoordelijke in het financieel verslaggevingsdocument:

  • a. het bedrag van de overschrijding;

  • b. de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan, en

  • c. indien van toepassing: een vordering op de betrokken topfunctionaris wegens een onverschuldigde betaling als bedoeld in de artikelen 1.6 of 1.6a van de wet, en in de gevallen, bedoeld in de artikelen 2.1, vierde lid, en 3.1, vijfde lid, van de wet op de natuurlijke of rechtspersoon die de topfunctionaris ter beschikking stelt. Een dergelijke vordering wordt afzonderlijk toegelicht. Indien de onverschuldigde betaling volledig is terugbetaald voordat het financieel verslaggevingsdocument is vastgesteld, kan het opnemen van de vordering achterwege blijven.

Artikel 5a. Openbaarmaking gegevens niet-topfunctionarissen

 • 1 De verantwoordelijke vermeldt in het financieel verslaggevingsdocument van eenieder in dienstbetrekking van wie de bezoldiging niet reeds op grond van artikel 5 in het financieel verslaggevingdocument is opgenomen en van wie de bezoldiging van zijn functie of functies de maximale bezoldiging, bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, te boven is gegaan, de volgende gegevens:

  • a. de functie of functies;

  • b. de omvang van het dienstverband in het boekjaar, uitgedrukt als deeltijdfactor met een minimum van 0,025 fte en een maximum van 1,0 fte;

  • c. de beloning plus de belastbare onkostenvergoedingen;

  • d. de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn;

  • e. de totale bezoldiging.

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing wanneer een dienstbetrekking een kleinere omvang heeft dan het bij de verantwoordelijke gebruikelijke voltijds dienstverband, terwijl de bezoldiging meer bedraagt dan de maximale bezoldiging bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van de wet, vermenigvuldigd met het aantal uren waarop de dienstbetrekking betrekking heeft en gedeeld door het aantal uren van een voltijds dienstverband.

 • 3 In aanvulling op het eerste lid vermeldt de verantwoordelijke in het financieel verslaggevingsdocument tevens de in het eerste lid genoemde gegevens over het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarop de verplichting in het eerste en tweede lid betrekking heeft.

 • 4 In de gevallen bedoeld in het eerste lid motiveert de verantwoordelijke in het financieel verslaggevingsdocument de overschrijding van de maximale bezoldiging, bedoeld in artikel 2.3 van de wet.

Artikel 5b. Vrijstelling van openbaarmakingsverplichtingen

De artikelen 5 en 5a zijn niet van toepassing op rechtspersonen, niet zijnde rechtspersonen als bedoeld in artikel 1.2 van de wet, en instellingen waarbij:

 • a. de som van de lonen waarover met toepassing van de artikelen 20a, 20b, 26 en 26b van de Wet op de loonbelasting 1964 belasting wordt geheven niet meer dan € 175.000 bedraagt;

 • b. geen topfunctionarissen, niet zijnde lid van een hoogste toezichthoudend orgaan, tegen betaling of vergoeding werkzaam zijn anders dan op grond van een dienstbetrekking, en

 • c. niet reeds op grond van een ander wettelijk voorschrift, besluit of overeenkomst een verplichting tot een controle van de jaarrekening door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek geldt.

Artikel 5c. Wijze van openbaarmaking

 • 1 Indien het boekjaar van de verantwoordelijke niet overeenkomt met een kalenderjaar heeft de vermelding, bedoeld in de artikelen 5 en 5a, betrekking op de gegevens van het kalenderjaar voorafgaande aan het boekjaar.

 • 2 Uiterlijk 1 juli van het jaar volgend op het boekjaar waar het financieel verslaggevingsdocument betrekking op heeft maakt de verantwoordelijke de gegevens bedoeld in de artikelen 5 en 5a openbaar via internet op een algemeen toegankelijke wijze gedurende ten minste zeven jaar. Indien op grond van andere op de verantwoordelijke van toepassing zijnde regelgeving of een besluit een later tijdstip waarop het financieel verslaggevingsdocument openbaar moet worden gemaakt geldt, is die latere datum de uiterlijke datum van openbaarmaking.

 • 3 Bij een groep van rechtspersonen zijn de verantwoordelijken van de rechtspersonen binnen de groep vrij om te kiezen of de gegevens, bedoeld in de artikelen 5 en 5a, worden opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening, in de enkelvoudige jaarrekening van de betreffende rechtspersoon of in de enkelvoudige jaarrekening van een van de andere rechtspersonen in de groep, voor zover dit op grond van andere op de rechtspersonen van toepassing zijnde regelgeving is toegestaan. Uitsluitende vermelding in de geconsolideerde jaarrekening of de enkelvoudige jaarrekening van een van de andere rechtspersonen binnen de groep is voldoende indien:

  • a. in de geconsolideerde jaarrekening of de enkelvoudige jaarrekening van een van de andere rechtspersonen binnen de groep waarin de WNT-verantwoording is opgenomen van elke verantwoorde functionaris per dienstverband, wordt aangegeven op welke rechtspersoon of rechtspersonen de verantwoorde WNT-gegevens betrekking hebben, en

  • b. in de jaarrekening van de betreffende rechtspersoon wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening of de enkelvoudige jaarrekening van een van de andere rechtspersonen binnen de groep waarin de WNT-verantwoording is opgenomen.

Artikel 5d. Herstel van fouten die na vaststelling van het financieel verslaggevingsdocument worden geconstateerd

 • 1 De verantwoordelijke herstelt een fout in de gegevens die op grond van de artikelen 5 en 5a openbaar moeten worden gemaakt die na vaststelling van het financieel verslaggevingsdocument over het betreffende boekjaar worden geconstateerd, voor zover het een fout betreft:

  • a. in een verantwoorde bezoldiging of uitkering wegens beëindiging van het dienstverband over het voorafgaande boekjaar, groter dan € 5.000;

  • b. inhoudende het onterecht niet vermelden in de WNT-verantwoording over het voorafgaande boekjaar van (gegevens van) een topfunctionaris;

  • c. die leidt tot (wijzigingen in) een onverschuldigde betaling in enig boekjaar.

 • 2 De verantwoordelijke corrigeert de in het eerste lid bedoelde fout in het eerstvolgende financieel verslaggevingsdocument en licht de verschillen met het eerder vastgestelde financieel verslaggevingsdocument alsmede de oorzaak van de fout toe.

 • 3 In het geval de fout niet leidt tot (wijzigingen in) een onverschuldigde betaling vermeldt de verantwoordelijke dat in de in het tweede lid bedoelde toelichting.

 • 4 In het geval de fout leidt tot (wijzigingen in) een onverschuldigde betaling vermeldt de verantwoordelijke de op het moment van vaststellen van het verantwoordingsdocument de nog niet aan de instelling terugbetaalde bedragen, of, indien op het moment van vaststellen van het financieel verslaggevingsdocument volledige terugbetaling aan de instelling heeft plaatsgevonden, het feit dat deze terugbetaling volledig heeft plaatsgevonden. In het geval de fout leidt tot een verlaging van een onverschuldigde betaling mag een nadere toelichting achterwege blijven.

Artikel 5e. Openbaarmaking gegevens gewezen topfunctionaris

Ten aanzien van het financieel verslaggevingsdocument dat betrekking heeft op het kalenderjaar 2017 is artikel 5, eerste lid, onderdelen a tot en met j, tweede tot en met vijfde lid, zesde lid, aanhef en onderdeel a, van overeenkomstige toepassing op de gewezen topfunctionaris als bedoeld in artikel 4.1, eerste tot en met vierde lid, van de wet, zoals dat artikel luidde op 31 december 2017.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling WNT.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Naar boven