Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Open Universiteit en de onder [...] actoren op beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs 1985–

Geldend van 21-12-2014 t/m heden

Vaststelling selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Open Universiteit en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs over de periode 1985–

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

BESLUIT:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Open Universiteit en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs over de periode 1985–’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 17 november 2014

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris

,

M.L. Engelhard

Terug naar begin van de pagina