Besluit directeuren tot verlening ondervolmacht algemene aangelegenheden Kadaster 2014

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Besluit directeuren tot verlening ondervolmacht algemene aangelegenheden Kadaster 2014

De directeur Bestuur & Strategie, de directeur Landregistratie en Geografie, de directeur Geo- en Vastgoedinformatie en Advies, de directeur Organisatie & Human Resource Management, de directeur Control & Financien en de directeur Informatie Technologie, zijnde allen functionarissen van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,

Gelet op artikel 7, eerste en tweede lid, van het Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging algemene aangelegenheden Kadaster 2014 en de artikelen 10:9, tweede lid, 10:3 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1 In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. de Dienst: de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Organisatiewet Kadaster;

  • b. het bestuur: het bestuur van de Dienst;

  • c. directeur: de directeur bedoeld in artikel 1, tweede lid, tweede volzin, van het Reglement inrichting organisatie Kadaster alsmede, voor zover van toepassing, het lid van het bestuur, belast met het leidinggeven aan een directie, bedoeld in artikel 1, tweede lid, derde volzin, van het Reglement inrichting organisatie Kadaster;

  • d. het besluit: het Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging algemene aangelegenheden Kadaster 2014.

Artikel 2. Verlening van ondervolmacht aan functionarissen

 • 1 De directeur Landregistratie en Geografie verleent ten aanzien van de bevoegdheden die aan hem zijn verleend op grond van artikel 2 van het besluit, ondervolmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met (mogelijke) financiële gevolgen aan de hierna in de onderdelen a tot en met d genoemde functionarissen van zijn directie, onverminderd de in die onderdelen vermelde voor hen daarbij geldende restricties:

  • a. het hoofd afdeling ruimte & advies: bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot levering van de producten verkavelen, kavelgrensuitzettingen en stedelijke herverkaveling tot een bedrag van € 200.000,– inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen;

  • b. het hoofd van de afdeling ruimte & advies; de managers van de sector Product- en Proces Innovatie (PPI) en Proces Product Beheer (PPB); de manager Juridische Bewaring en Landinrichting; het hoofd van de afdeling productie Rechtszekerheid (RZ); het hoofd van de afdeling productie Landmeetkunde (LM): bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 100.000,– inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen;

  • c. de districtsmanagers gebiedsinrichting: bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 15.000,– inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen; tevens bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot levering van de producten verkavelen, kavelgrensuitzettingen en stedelijke herverkaveling tot een bedrag van € 50.000,– inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen;

  • d. de hoofdbewaarder; de teamleider Bezwaren, Klachten en Kwaliteitsmetingen (BKK); de teammanager interne projecten; de senior teamleiders en teamleiders productieteams RZ; de coördinator planbureau; de senior teamleiders, teamleiders productieteams LM en de managementsecretaris: bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 15.000,– inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen.

 • 2 De directeur Geo- en Vastgoedinformatie en Advies verleent ten aanzien van de bevoegdheden die aan hem zijn verleend op grond van artikel 2 van het besluit, ondervolmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met (mogelijke) financiële gevolgen aan de hierna in de onderdelen a tot en met f genoemde functionarissen van zijn directie, onverminderd de in die onderdelen vermelde voor hen daarbij geldende restricties:

  • a. het hoofd van de afdeling materiebeleid GVA, het hoofd van de afdeling GEO informatie, het hoofd van de afdeling Klanten Services en het hoofd van de afdeling Maatwerk en Advies: bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 100.000,– inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen;

  • b. de managers van de sectoren van de afdeling Klanten Services en de manager van de sector Grootschalige Basis Kaart van Nederland (GBKN): bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 50.000,– inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen;

  • c. de directiesecretaris: bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 25.000,– inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen;

  • d. de managers en teamleiders van de afdeling GEO-informatie en van de afdeling Maatwerk en Advies en de managers van de sectoren van de afdeling Materiebeleid GVA: bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 15.000,– inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen;

  • e. de coördinatoren van de teams van de sector Klant Contact Centrum (KCC) en de dienst- en productmanagers van de afdeling Materiebeleid GVA: bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 5.000,– inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen;

  • f. de medewerkers van de teams van de sector KCC: bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot levering tot een bedrag van € 1.200,– inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen.

 • 3 De directeur IT verleent ten aanzien van de bevoegdheden die aan hem zijn verleend op grond van artikel 2 van het besluit, ondervolmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met (mogelijke) financiële gevolgen aan de hierna in de onderdelen a tot en met e genoemde functionarissen van zijn directie, onverminderd de in die onderdelen vermelde voor hen daarbij geldende restricties:

  • a. de IT-manager van de unit Regie en resourcepool: bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 250.000,– inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen;

  • b. de manager CIO Office: bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 100.000,– inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen;

  • c. de IT-managers van de units Kadastrale Inwinning, Landelijke Voorzieningen, Geo inwinning en distributie, Bedrijfsvoering en portalen, Generieke diensten, Architectuur innovatie en technologie, Projectenpool en bedrijfsvoering: bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 100.000,– inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen;

  • d. de IT-manager van de unit Kadaster Servicedesk: bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 50.000,– inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen;

  • e. de directiesecretaris: bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 25.000,– inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen;

 • 4 De directeur Bestuur en Strategie verleent ten aanzien van de bevoegdheden die aan hem zijn verleend op grond van artikel 2 van het besluit, ondervolmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met (mogelijke) financiële gevolgen aan de hierna in de onderdelen a tot en met c genoemde functionarissen van zijn directie onverminderd de in die onderdelen vermelde voor hen daarbij geldende restricties:

  • a. het hoofd Strategie en Beleid en Bestuurszaken: bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 250.000,– inclusief BTW, zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen;

  • b. de manager Juridische Services, de manager Communicatieservices en het hoofd Kadaster International: bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 100.000,– inclusief BTW, zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen;

  • c. de regiomanagers Kadaster International: de bevoegdheid tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 15.000,– inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen.

 • 5 De directeur Control en Financiën verleent ten aanzien van de bevoegdheden die aan hem zijn verleend op grond van artikel 2 van het besluit, ondervolmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met (mogelijke) financiële gevolgen aan de hierna in de onderdelen a tot en met c genoemde functionarissen van zijn directie, onverminderd de in die onderdelen vermelde voor hen daarbij geldende restricties:

  • a. de managers van de afdelingen Planning en Control (PC), Financieel Bedrijfskundige Services (FBS), Inkoopservices, Informatie Management Services (IMS) en Assurance & Risk: de bevoegdheid tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 50.000,– inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen;

  • b. uitsluitend voor de gevallen waarin de directeur Control en Financiën afwezig is, de senior adviseur FPC: de bevoegdheid tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 50.000,– inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen;

  • c. de coördinatoren FBS: de bevoegdheid tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 5.000,– inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen.

 • 6 De directeur Organisatie & HRM verleent ten aanzien van de bevoegdheden die aan hem zijn verleend op grond van artikel 2 van het besluit, ondervolmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met (mogelijke) financiële gevolgen aan de hierna in de onderdelen a en b genoemde functionarissen van zijn directie, onverminderd de in die onderdelen vermelde voor hen daarbij geldende restricties:

  • a. de managers van de afdelingen Ontwikkeling en Mobiliteit, P&O en Facilitaire Services (FS): de bevoegdheid tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 100.000,– inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen;

  • b. de coördinator Personeels- en Salaris Administratie (PSA) en de coördinatoren FS: de bevoegdheid tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 10.000,– inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen.

Artikel 3. Van mandaat uitgesloten bevoegdheden

Aan het bestuur blijven voorbehouden de bevoegdheden, bedoeld in artikel 3 van het besluit.

Artikel 4. Overige uitgesloten bevoegdheden en begrenzing mandaat, volmacht en machtiging

 • 1 Een functionaris aan wie ondervolmacht is verleend, is niet bevoegd een privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten met betrekking tot hemzelf.

 • 2 Een functionaris aan wie ondervolmacht is verleend, is niet bevoegd een privaatrechtelijke rechtshandeling met een mogelijke precedentwerking te verrichten. Een functionaris als bedoeld in de eerste zin van dit artikellid legt een beslissing tot het verrichten van een rechtshandeling als bedoeld in die zin steeds aan het bestuur ter beslissing voor.

 • 3 Een functionaris aan wie ondervolmacht is verleend oefent zijn ondervolmacht uit binnen de grenzen van de voor zijn eenheid vastgestelde taken en zijn functieomschrijving, alsmede met inachtneming van het ter zake geldende recht, de door het bestuur vastgestelde kaders zoals beleids- en uitvoeringsregels, de bestendige uitvoeringspraktijk van de Dienst en de bepalingen vermeld in dit besluit.

 • 4 Het nemen van beslissingen of het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met (mogelijke) financiële gevolgen geschiedt overigens met inachtneming van de aan hem toegekende budgetten op basis van het geldende jaarplan.

 • 5 Een functionaris aan wie ondervolmacht is verleend, is gehouden de algemene en bijzondere aanwijzingen bedoeld in artikel 5, eerste lid, en artikel 6, derde lid, van het besluit op te volgen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst

Artikel 7. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit directeuren tot verlening ondervolmacht algemene aangelegenheden Kadaster 2014.

Dit besluit zal met de toelichting worden bekendgemaakt in de Staatscourant.

Apeldoorn, 2 december 2014

De voorzitter van het bestuur

in de hoedanigheid van directeur Bestuur & Strategie,

Th. A.J. Burmanje

De plaatsvervangend voorzitter van het bestuur

in de hoedanigheid van directeur Landregistratie en Geografie,

F.L.V.P.L. Tierolff

De directeur GEO- en vastgoedinformatie en Advies

P. Hoogwerf

De directeur Organisatie & HRM a.i.,

A.B.M. Overmars

De directeur Control en Financiën,

L.J. Moerland

De directeur IT,

R. Kolkman

Terug naar begin van de pagina