Besluit directeuren tot verlening ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging personele aangelegenheden Kadaster 2014

[Regeling vervallen per 23-03-2018.]
Geldend van 01-01-2017 t/m 22-03-2018

Besluit directeuren tot verlening ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging personele aangelegenheden Kadaster 2014

De directeur Bestuur & Strategie, de directeur Landregistratie en Geografie, de directeur Geo- en Vastgoedinformatie en Advies, de directeur Organisatie & Human Resource Management, de directeur Control & Financien en de directeur Informatie Technologie, zijnde allen functionarissen van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,

Gelet op artikel 6, eerste en tweede lid, van het Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging personele aangelegenheden Kadaster 2014 en de artikelen 10:9, tweede lid, en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 23-03-2018]

Artikel 2. Verlening ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging aan functionarissen

[Vervallen per 23-03-2018]

 • 1 De directeur verleent aan elk lid van zijn managementteam dat rechtstreeks onder hem ressorteert, uitsluitend voor zover het gaat om personeelsleden van zijn eigen afdeling, een algemeen ondermandaat, algemene ondervolmacht en algemene ondermachtiging ten aanzien van de bevoegdheden die aan de directeur zijn verleend op grond van artikel 2, eerste en tweede lid van het besluit, met dien verstande dat van het ondermandaat, de ondervolmacht en de ondermachtiging worden uitgezonderd:

  • a. de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen inzake de verhoging van salarissen, bedoeld in artikel 5:6 ARK;

  • b. de bevoegdheden tot het nemen van beslissingen inzake de intrekking van toelagen als bedoeld in artikel 5:14 ARK;

  • c. de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen inzake de toekenning van buitengewoon verlof, bedoeld in artikel 7:11 ARK;

  • d. de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen, bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Regeling voorschriften bij ziekte en aanspraken bij overlijden, die als bijlage M aan ARK is toegevoegd;

  • e. de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen, bedoeld in artikel 4:10 ARK, voor zover het bedrag der vergoeding gelijk is aan of hoger is dan € 5.000,00;

  • f. de bevoegdheden tot het nemen van beslissingen, bedoeld in de artikelen 3:1 tot en met 3:3 ARK;

  • g. de bevoegdheden tot het nemen van beslissingen, bedoeld in de artikelen 18 en 19 van de Regeling voorschriften bij ziekte en aanspraken bij overlijden, die als bijlage M aan ARK is toegevoegd;

  • h. de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen, bedoeld in artikel 11:1 ARK, voor zover het gaat om beslissingen inzake het aanstellen, benoemen, verplaatsen in dan wel naar een hogere dan formele schaal.

 • 2 De directeur verleent tevens aan functionarissen die rechtstreeks onder een hoofd van zijn afdeling ressorteren de bevoegdheid om een verslag-formulier vast te stellen op grond van de Regeling terugkijken, afspraken maken en ontwikkelen uitsluitend voor zover het gaat om personeelsleden van hun eigen afdelingsonderdeel.

 • 4 De directeur Organisatie &HRM verleent tevens aan het hoofd Facilitaire Services een algemeen ondermandaat, algemene ondervolmacht en algemene ondermachtiging ten aanzien van de bevoegdheden die aan de directeur zijn verleend op grond van artikel 2, vijfde lid, onder a en b van de tweede zin.

Artikel 3. Van mandaat uitgesloten bevoegdheden

[Vervallen per 23-03-2018]

Aan het bestuur blijft voorbehouden de bevoegdheden, bedoeld in artikel 3 van het besluit.

Artikel 4. Overige uitgesloten bevoegdheden en begrenzing mandaat, volmacht en machtiging

[Vervallen per 23-03-2018]

 • 1 Een functionaris aan wie ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging is verleend, is niet bevoegd een besluit te nemen, noch om een privaatrechtelijke rechtshandeling of een andere handeling dan een besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten met betrekking tot hemzelf.

 • 2 Een functionaris aan wie ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging is verleend, is niet bevoegd een besluit met een mogelijke precedentwerking te nemen. Een functionaris als bedoeld in de eerste zin legt een besluit als bedoeld in die zin steeds aan het bestuur ter beslissing voor. De eerste en tweede zin zijn van overeenkomstige toepassing op een privaatrechtelijke rechtshandeling en een andere handeling dan een besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling.

 • 3 Een functionaris aan wie ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging is verleend oefent zijn ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging uit binnen de grenzen van de voor zijn eenheid vastgestelde taken en zijn functieomschrijving, alsmede met inachtneming van het ter zake geldende recht, de door het bestuur vastgestelde kaders zoals beleids- en uitvoeringsregels, de bestendige uitvoeringspraktijk van de Dienst en de bepalingen vermeld in dit besluit.

 • 4 Het nemen van beslissingen of het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met (mogelijke) financiële gevolgen geschiedt met inachtneming van de aan hem toegekende budgetten op basis van het geldende jaarplan.

 • 5 Een functionaris aan wie ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging is verleend, is gehouden de algemene en bijzondere aanwijzingen als bedoeld in de artikelen 5, eerste lid, en 6, derde lid, van het besluit op te volgen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 23-03-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 23-03-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit directeuren tot verlening ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging personele aangelegenheden Kadaster 2014.

Dit besluit zal met de toelichting worden bekendgemaakt in de Staatscourant.

Apeldoorn, 2 december 2014

De voorzitter van het bestuur

in de hoedanigheid van directeur Bestuur & Strategie,

Th. A. J Burmanje

De plaatsvervangend voorzitter van het bestuur

in de hoedanigheid van directeur Landregistratie en Geografie,

F.L.V.P.L. Tierolff

De directeur GEO- en vastgoedinformatie en Advies,

P. Hoogwerf

De directeur Organisatie & HRM a.i.,

A.B.M. Overmars

De directeur Control en Financiën,

L.J. Moerland

De directeur IT,

R. Kolkman

Terug naar begin van de pagina