Besluit vaststelling subsidieplafond (Nulplafond migratie 2015)

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 05-05-2015 t/m 31-12-2015

Besluit van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 9 december 2014, nr. MinBuZa-2014.710606, tot vaststelling van een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Nulplafond migratie 2015)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2016]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 voor activiteiten ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de minister op het terrein van migratie, met uitzondering van activiteiten ten behoeve van het bevorderen van vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers, geldt voor de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 een plafond van € 0,00.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2016.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,

De Directeur-Generaal Internationale Samenwerking,

A.C.C. Rebergen

Terug naar begin van de pagina