Wijzigingsbesluit Besluit houders van dieren, enz. (opheffing product- en bedrijfschappen [...] vleeskuikens, vleeskalkoenen, konijnen en nertsen)

Geraadpleegd op 17-05-2022.
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Besluit van 8 december 2014, houdende wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met de opheffing van de product- en bedrijfschappen en de overname van de welzijnsregels voor ouderdieren van vleeskuikens, vleeskalkoenen, konijnen en nertsen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 3 juli 2014, nr. WJZ / 14097928;

Gelet op artikel 1, derde lid, van verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97 (PbEU 2005, L 3) en de artikelen 2.2, zevende en tiende lid, onderdelen b, c, e, l en p, 2.5, tweede lid, onderdeel e, 2.6, tweede lid, onderdeel a, subonderdeel 3, en 7.1 van de Wet dieren;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 augustus 2014, nr. W15.14.0222/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 4 december 2014, nr. WJZ / 14155856;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Archiefbescheiden van het Productschap Pluimvee en Eieren betreffende zaken die op grond van dit besluit worden behartigd door Onze Minister, worden overgedragen aan Onze Minister, voor zover zij niet overeenkomstig de Archiefwet 1995 zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

Artikel V

  • 1 Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

  • 2 In afwijking van het eerste lid treden de artikelen III en IV in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werken terug tot en met 1 juli 2014.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 8 december 2014

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Uitgegeven de zeventiende december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Naar boven