Regeling normen WSF 2000, WTOS en WSF BES

Geraadpleegd op 24-05-2022.
Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 december 2014, nr. HO&S/695142, houdende onder meer het vaststellen van de normbedragen in de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten alsmede de Wet studiefinanciering BES voor het jaar 2015 (Regeling normen WSF 2000, WTOS en WSF BES, voor het jaar 2015)

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 2. Indexcijfer cao-lonen en consumentenprijsindex

  • 1 Voor de toepassing van artikel 17, vierde lid, van het BSF 2000 en artikel 5, derde lid, van het BTOS wordt onder indexcijfer van de cao-lonen verstaan: de reeks ‘CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen’, zoals die is berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en is gepubliceerd in het Statistisch Bulletin. De van toepassing zijnde procentuele ontwikkeling is 2,75 procent.

  • 2 Voor de toepassing van artikel 17, vierde lid, van het BSF 2000, en artikel 5, derde lid, van het BTOS, wordt onder consumentenprijsindex verstaan: de reeks ‘consumentenprijsindex alle huishoudens’, zoals die is berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en is gepubliceerd in het Statistisch Bulletin. De van toepassing zijnde procentuele ontwikkeling is 2,63 procent.

  • 3 Voor de toepassing van artikel 8.1, tweede lid van de WSF BES wordt onder consumentenprijsindex verstaan: de index in de reeks ‘consumentenprijsindex Caribisch Nederland’ met de grootste procentuele stijging. De van toepassing zijnde procentuele ontwikkeling is 1,30 procent.

Hoofdstuk 2. Normen WSF 2000 en BSF 2000

Artikel 7. Normbedragen studiefinanciering

Met ingang van 1 januari 2021 luiden de bedragen, genoemd in de overzichten 1, 2 en 3 van artikel 3.18 van de WSF 2000, als volgt:

Overzicht 1. Normbedragen voor de kosten van levensonderhoud

A. Beroepsonderwijs

 

Normbedrag thuiswonend

€ 535,61

Normbedrag uitwonend

€ 756,45

B. Hoger onderwijs

 

Normbedrag

€ 921,17

Overzicht 2. Financieringsbronnen

A. Beroepsonderwijs

 

Basisbeurs (exclusief toeslag eenoudergezin)

• thuiswonend

€ 87,37

• uitwonend

€ 285,15

Basislening

• thuis- en uitwonend

€ 190,34

Maximale aanvullende beurs/lening of veronderstelde ouderlijke bijdrage1

• thuiswonend

€ 257,90

• uitwonend

€ 280,96

B. Hoger onderwijs

• Basislening

€ 507,39

• Maximale aanvullende beurs/lening of veronderstelde ouderlijke bijdrage

€ 413,78

1 Voor mbo-studenten die lesgeld verschuldigd zijn, wordt de maximale aanvullende beurs/lening ingevolge artikel 3.2, derde lid, van de Wet studiefinanciering 2000 vanaf 1 januari 2021 verhoogd met € 100,17 en per 1 augustus 2021 met € 101,33 per maand.

Overzicht 3. Aanvullende financieringsbron
 

Hoger onderwijs

Beroepsonderwijs

Toeslag eenoudergezin

€ 266,52

€ 266,52

Artikel 8b. Normbedragen cohortgarantie

Met ingang van 1 januari 2021 luiden de bedragen, genoemd in artikel 12.14, tweede lid, van de WSF 2000, als volgt:

 

thuiswonende

uitwonende

a. maandbedrag als bedoeld in overzicht 1 van artikel 3.18

€ 700,29

€ 921,17

b. basisbeurs als bedoeld in overzicht 2 van artikel 3.18

€ 110,84

€ 308,60

c. maximale aanvullende beurs of lening als bedoeld in overzicht 2 van artikel 3.18

€ 272,41

€ 295,53

d. basislening als bedoeld in overzicht 2 van artikel 3.18

€ 317,04

€ 317,04

Hoofdstuk 3. Normen WTOS

Artikel 11. Normbedragen tegemoetkoming schoolkosten ex artikel 4.6

Met ingang van schooljaar 2021–2022 luiden de bedragen van de tegemoetkoming schoolkosten, bedoeld in artikel 4.6 van de WTOS, als volgt:

Overzicht bedragen tegemoetkoming schoolkosten per maand 2021–2022

a. onderbouw volledig op grond van de WVO bekostigd onderwijs en onderbouw + bovenbouw volledig op grond van de WEB bekostigd voorbereidend beroepsonderwijs verzorgd in een agrarisch opleidingscentrum

€ 84,81

b. bovenbouw volledig op grond van de WVO bekostigd onderwijs

€ 92,85

c. onderbouw niet volledig en rechtstreeks bekostigd vo

€ 116,12

d. bovenbouw niet volledig en rechtstreeks bekostigd vo

€ 124,20

e. speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

€ 56,33

f. voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo)

€ 124,20

Artikel 13. Normbedragen tegemoetkoming schoolkosten ex artikel 5.10

Met ingang van schooljaar 2021–2022 luiden de bedragen van de tegemoetkoming schoolkosten, bedoeld in de overzichten 1 en 2 van artikel 5.10 van de WTOS, als volgt:

Overzicht 1. Onderwijs gedurende gehele schooljaar of geen onderwijs meer vanaf 1 januari

Aantal minuten per week

Schoolkosten

540 of meer

€ 334,28

540 of meer en voor 1 januari 270 tot 540

€ 167,14+ € 167,14 naar rato aantal minuten dat onderwijs wordt gevolgd

270 tot 540

€ 225,21

270 tot 540 en voor 1 januari minder dan 270

€ 112,61+ € 112,61 naar rato aantal minuten dat onderwijs wordt gevolgd

minder dan 270

Nihil

Overzicht 2. Geen onderwijs meer volgen na 30 september en voor 1 januari

Aantal minuten per week

Schoolkosten

540 of meer

€ 167,14

540 of meer en voor 1 januari 270 tot 540

€ 83,57 + € 83,57 naar rato aantal minuten dat onderwijs wordt gevolgd

270 tot 540

€ 112,61

270 tot 540 en voor 1 januari minder dan 270

€ 56,31 + € 56,31 naar rato aantal minuten dat onderwijs wordt gevolgd

Minder dan 270

Nihil

Hoofdstuk 4. Normen WSF BES

Artikel 15. Normbedragen studiefinanciering en opstarttoelage BES

Met ingang van 1 januari 2021 luiden de bedragen, bedoeld in artikel 2.2 van de WSF BES, als volgt:

Bedragen studiefinanciering BES:

I. Onderwijstype

II. Plaats opleiding

III. Prestatiebeurs of gift per maand

IV. Lening tijdens prestatiebeurs per maand

V. Lening na prestatiebeurs per maand

Beroepsonderwijs

Eigen openbaar lichaam

USD 80,02

USD 160,04

USD 240,06

 

Ander openbaar lichaam, Aruba, Curaçao, Sint Maarten

USD 260,05

USD 520,10

USD 780,15

 

Overig deel Caribische regio

USD 400,06

USD 800,12

USD 1.200,18

 

Verenigde Staten van Amerika en Canada

USD 548,81

USD 1.097,62

USD 1.646,43

Hoger onderwijs

Eigen openbaar lichaam

USD 150,02

USD 300,04

USD 450,06

 

Ander openbaar lichaam, Aruba, Curaçao, Sint Maarten

USD 300,04

USD 600,08

USD 900,12

 

Overig deel Caribische regio

USD 400,06

USD 800,12

USD 1.200,18

 

Verenigde Staten van Amerika en Canada

USD 548,81

USD 1.097,62

USD 1.646,43

Bedragen opstarttoelage BES:

I. Onderwijstype

II. Plaats opleiding

III. Prestatiebeurs

IV. Lening

Beroepsonderwijs opleiding niveau 3 of 4 en hoger onderwijs

Europees deel van Nederland

USD 2.761,72

USD 5.523,44

Hoofdstuk 5. Wijziging bedragen in andere regelingen

[Vervallen per 01-09-2015]

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Naar boven