Regeling normen WSF 2000, WTOS en WSF BES

Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2018

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 december 2014, nr. HO&S/695142, houdende onder meer het vaststellen van de normbedragen in de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten alsmede de Wet studiefinanciering BES voor het jaar 2015 (Regeling normen WSF 2000, WTOS en WSF BES, voor het jaar 2015)

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 2. Indexcijfer cao-lonen en consumentenprijsindex

  • 1 Voor de toepassing van artikel 17, vierde lid, van het BSF 2000 en artikel 5, derde lid, van het BTOS wordt onder indexcijfer van de cao-lonen verstaan: de reeks ‘CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen’, zoals die is berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en is gepubliceerd in het Statistisch Bulletin. De van toepassing zijnde procentuele ontwikkeling is 1,69 procent.

  • 2 Voor de toepassing van artikel 17, vierde lid, van het BSF 2000, en artikel 5, derde lid, van het BTOS, wordt onder consumentenprijsindex verstaan: de reeks ‘consumentenprijsindex alle huishoudens’, zoals die is berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en is gepubliceerd in het Statistisch Bulletin. De van toepassing zijnde procentuele ontwikkeling is 0,32 procent.

  • 3 Voor de toepassing van artikel 8.1, tweede lid van de WSF BES wordt onder consumentenprijsindex verstaan: de index in de reeks ‘consumentenprijsindex Caribisch Nederland’ met de grootste procentuele stijging. De van toepassing zijnde procentuele ontwikkeling is 0,53 procent.

Artikel 3. Rentepercentage WSF 2000 en WSF BES

Hoofdstuk 2. Normen WSF 2000

Artikel 5. Vrije voet veronderstelde ouderlijke bijdrage beroepsonderwijs

Met ingang van 1 januari 2018 worden de bedragen, genoemd in artikel 3.9, tweede lid, van de WSF 2000, vastgesteld op € 17.621,88 onderscheidenlijk € 22.325,99.

Artikel 5a. Vrije voet veronderstelde ouderlijke bijdrage hoger onderwijs

Artikel 6. Vordering wegens eigen inkomsten studerende

Artikel 7. Normbedragen studiefinanciering

Met ingang van 1 januari 2018 luiden de bedragen, genoemd in de overzichten 1, 2 en 3 van artikel 3.18 van de WSF 2000, als volgt:

Overzicht 1. Normbedragen voor de kosten van levensonderhoud

A. Beroepsonderwijs

 

Normbedrag thuiswonend

€ 506,13

Normbedrag uitwonend

€ 714,82

B. Hoger onderwijs

 

Normbedrag

€ 870,46

Overzicht 2. Financieringsbronnen

A. Beroepsonderwijs

 

Basisbeurs (exclusief toeslag eenoudergezin)

 

thuiswonend

€ 82,56

uitwonend

€ 269,45

Basislening

 

thuis- en uitwonend

€ 179,86

Maximale aanvullende beurs/lening of veronderstelde ouderlijke bijdrage

 

thuiswonend

€ 338,46

uitwonend

€ 360,26

B. Hoger onderwijs

 

Basislening

€ 481,30

Maximale aanvullende beurs/lening of veronderstelde ouderlijke bijdrage

€ 389,16

Overzicht 3. Aanvullende financieringsbron
 

Hoger onderwijs

Beroepsonderwijs

Toeslag eenoudergezin

€ 251,84

€ 251,84

Artikel 8b. Normbedragen cohortgarantie

Met ingang van 1 januari 2018 luiden de bedragen, genoemd in artikel 12.14, tweede lid, van de WSF 2000, als volgt:

 

thuiswonende

uitwonende

a. maandbedrag als bedoeld in overzicht 1 van artikel 3.18

€ 661,74

€ 870,46

b. basisbeurs als bedoeld in overzicht 2 van artikel 3.18

€ 104,73

€ 291,61

c. maximale aanvullende beurs of lening als bedoeld in overzicht 2 van artikel 3.18

€ 255,57

€ 277,41

d. basislening als bedoeld in overzicht 2 van artikel 3.18

€ 301,44

€ 301,44

Hoofdstuk 3. Normen WTOS

Artikel 9. Grensbedragen draagkracht en toetsingsinkomen

Artikel 10. Normbedragen basistoelage

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de hoogte van de basistoelage per kalendermaand, bedoeld in artikel 4.3 van de WTOS, als volgt vastgesteld:

  • a. € 113,66 voor een thuiswonende leerling;

  • b. € 265,01 voor een uitwonende leerling.

Artikel 11. Normbedragen tegemoetkoming schoolkosten ex artikel 4.6

Met ingang van schooljaar 2018–2019 luidt de tegemoetkoming schoolkosten, bedoeld in artikel 4.6 van de WTOS, als volgt:

Overzicht bedragen tegemoetkoming schoolkosten per maand 2018–2019

a. onderbouw volledig op grond van de WVO bekostigd onderwijs en onderbouw + bovenbouw volledig op grond van de WEB bekostigd voorbereidend beroepsonderwijs verzorgd in een agrarisch opleidingscentrum

€ 80,14

b. bovenbouw volledig op grond van de WVO bekostigd onderwijs

€ 87,74

c. onderbouw niet volledig en rechtstreeks bekostigd vo

€ 109,73

d. bovenbouw niet volledig en rechtstreeks bekostigd vo

€ 117,37

e. speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

€ 53,24

f. voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo)

€ 117,37

Artikel 12. Normbedrag tegemoetkoming schoolkosten ex artikel 5.4

Met ingang van schooljaar 2018–2019 wordt de tegemoetkoming schoolkosten, bedoeld in artikel 5.4 van de WTOS, vastgesteld op € 738,24.

Artikel 13. Normbedragen tegemoetkoming schoolkosten ex artikel 5.10

Met ingang van schooljaar 2018-2019 luidt de tegemoetkoming schoolkosten, bedoeld in de overzichten 1 en 2 van artikel 5.10 van de WTOS, als volgt:

Overzicht 1. Onderwijs gedurende gehele schooljaar of geen onderwijs meer vanaf 1 januari

aantal minuten per week

schoolkosten

540 of meer

€ 315,87

540 of meer en voor 1 januari 270 tot 540

€ 157,93 + € 157,93 naar rato aantal minuten dat onderwijs wordt gevolgd

270 tot 540

€ 212,81

270 tot 540 en voor 1 januari minder dan 270

€ 106,40 + € 106,40 naar rato aantal minuten dat onderwijs wordt gevolgd

minder dan 270

nihil

Overzicht 2. Geen onderwijs meer volgen na 30 september en voor 1 januari

aantal minuten per week

schoolkosten

540 of meer

€ 157,93

540 of meer en voor 1 januari 270 tot 540

€ 78,97 + € 78,97 naar rato aantal minuten dat onderwijs wordt gevolgd

270 tot 540

€ 106,40

270 tot 540 en voor 1 januari minder dan 270

€ 53,20 + € 53,20 naar rato aantal minuten dat onderwijs wordt gevolgd

Minder dan 270

nihil

Artikel 14. Normbedragen tegemoetkoming schoolkosten ex artikel 10.7

Met ingang van het schooljaar of studiejaar 2018–2019 wordt de tegemoetkoming in de schoolkosten, genoemd in artikel 10.7, derde lid, van de WTOS, als volgt vastgesteld:

  • a. € 738,00 voor het onderwijs genoemd in onderdeel a;

  • b. € 315,87 voor het onderwijs genoemd in onderdeel b;

  • c. € 212,81 voor het onderwijs genoemd in onderdeel c.

Hoofdstuk 4. Normen WSF BES

Artikel 15. Normbedragen studiefinanciering en opstarttoelage BES

Met ingang van 1 januari 2018 luiden de bedragen, bedoeld in artikel 2.2 van de WSF BES, als volgt:

Bedragen studiefinanciering BES:

I. Onderwijstype

II. Plaats opleiding

III. Prestatiebeurs of gift per maand

IV. Lening tijdens prestatiebeurs per maand

V. Lening na prestatiebeurs per maand

Beroepsonderwijs

Eigen openbaar lichaam

USD 74,96

USD 149,92

USD 224,88

 

Ander openbaar lichaam, Aruba, Curaçao, Sint Maarten

USD 243,60

USD 487,20

USD 730,80

 

Overig deel Caribische regio

USD 374,77

USD 749,54

USD 1.124,31

 

Verenigde Staten van Amerika en Canada

USD 514,11

USD 1.028,22

USD 1.542,33

Hoger onderwijs

Eigen openbaar lichaam

USD 140,53

USD 281,06

USD 421,59

 

Ander openbaar lichaam, Aruba, Curaçao, Sint Maarten

USD 281,07

USD 562,14

USD 843,21

 

Overig deel Caribische regio

USD 374,77

USD 749,54

USD 1.124,31

 

Verenigde Staten van Amerika en Canada

USD 514,11

USD 1.028,22

USD 1.542,33

Bedragen opstarttoelage BES:

I. Onderwijstype

II. Plaats opleiding

III. Prestatiebeurs

IV. Lening

Beroepsonderwijs opleiding niveau 3 of 4 en hoger onderwijs

Europees deel van Nederland

USD 2.587,10

USD 5.174,20

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina