Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2015

[Regeling materieel uitgewerkt per 19-12-2016.]
Geldend van 19-12-2014 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 december 2014, houdende premieregeling verzekering langdurige zorg

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina