Beleidsregel ter uitvoering artikel 13a Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994

Geldend van 18-12-2014 t/m heden

Beleidsregel van de Bewaarders van het kadaster en de openbare registers van 10 december 2014, nr. 14.031511, ter uitvoering van artikel 13a van de Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994

De Bewaarders van het kadaster en de openbare registers,

Overwegende:

dat artikel 13a Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994 bepaalt dat indien in een in te schrijven stuk de kadastrale aanduiding moet worden vermeld van een onroerende zaak, die bestaat uit één of meer gedeelten van een kadastraal perceel, zulks geschiedt door, naast vermelding van de kadastrale aanduiding, een tekening naar genoegen van de bewaarder mee in te schrijven waarop de ligging van de betreffende gedeelten is weergegeven op de kadastrale kaart;

dat in de toelichting op het besluit van 23 september 2014, houdende wijziging van het Kadasterbesluit in verband met perceelsvorming met voorlopige grenzen, alsmede in de toelichting op artikel 13a Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994, is opgenomen dat indien een aanbieder van een stuk mocht verzuimen een schets of tekening mee in te schrijven, de bewaarder de inschrijving van het stuk zal weigeren;

dat blijkens de toelichting op voormeld Kadasterbesluit het toepassingsgebied van deze bevoegdheid beperkt is tot die gevallen waarin nieuwe kadastrale percelen worden gevormd;

het toepassingsgebied van deze bevoegdheid strekt zich aldus niet uit tot de gevallen als bedoeld in artikel 6 lid 3 van het Kadasterbesluit;

dat het daarom wenselijk is vooraf aan te geven aan welke voorwaarden een tekening dient te voldoen.

Besluiten:

dat de tekening dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1. Een uittreksel van de kadastrale kaart zoals afkomstig uit de basisregistratie kadaster wordt gebruikt als ondergrond waarop de betreffende gedeelten onderscheidend gearceerd zijn weergegeven.

 • 2. Indien het uittreksel van de kadastrale kaart zoals afkomstig uit de basisregistratie kadaster als bedoeld onder 1, niet voldoende ruimte biedt om de ligging van de betreffende gedeelten weer te geven, dan geschiedt zulks door een tekening mee in te schrijven die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • deze bevat de betreffende kadastrale grenzen en perceelsnummers;

  • de ligging van de betreffende gedeelten is onderscheidend met arcering aangegeven;

  • deze is noordgericht;

  • deze bevat een schaalbalk;

  • deze bevat een weergave van aanwezige bebouwing.

 • 3. Er mogen meerdere uittreksels van de kadastrale kaart worden gebruikt ter voldoening aan de verplichting hiervoor onder 1. vermeld.

 • 4. Er mogen meerdere tekeningen worden gebruikt ter voldoening aan de verplichting hiervoor onder 2. vermeld.

 • 5. In plaats van de “betreffende gedeelten” als bedoeld onder 1. en 2. mag ook de gehele onroerende zaak worden weergegeven.

Apeldoorn, 10 december 2014

Namens de bewaarders van het kadaster en de openbare registers,

W.F.L. van der Bruggen

Hoofdbewaarder

Terug naar begin van de pagina