Besluit beperking aan de openbaarheid van het archief SoZa: ontslagen personeel

Geldend van 18-12-2014 t/m heden

Besluit beperking aan de openbaarheid van het archief SoZa: ontslagen personeel

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 15, tweede lid Archiefwet 1995,

Gelet op het besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 mei 2007 (Stcrt. 2007 nr. 89),

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de personeelsdossiers in de inventarisnummers in het archief SZW: ontslagen personeel, toegang 2.15.56, beperkt openbaar tot 100 jaar na de geboorte van de persoon op wie het dossier betrekking heeft

Artikel 2

De onderstaande inventarisnummers worden openbaar op 1 januari van het volgende jaar

Inventarisnummer

Jaar

3

2016

6

2027

7

2027

9

2015

14

2030

15

2047

16 t/m 26

2047

29

2032

30

2036

33

2022

37

2027

39

2015

40

2016

46

2015

47

2018

56

2053

57

2026

58

2022

59

2026

67

2020

69

2027

72

2023

73

2015

74

2015

76

2020

83

2030

88

2044

89

2040

92

2024

94

2024

98

2020

99

2055

104

2017

110

2024

111

2034

116

2022

119

2025

122

2043

128

2016

130

2015

131

2015

137

2022

Artikel 3

Raadpleging van de bescheiden genoemd in artikel 2 is alleen mogelijk na toestemming van de directeur van het Nationaal Archief.

Artikel 4

De beperking aan de openbaarheid vervalt zodra ten genoege van de algemene rijksarchivaris kan worden aangetoond dat de persoon op wie het dossier betrekking heeft is overleden.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 8 december 2014

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris

M.L. Engelhard

Terug naar begin van de pagina