Regeling landelijke maatregelen vogelgriep 2014

[Regeling vervallen per 08-02-2015.]
Geldend van 22-01-2015 t/m 07-02-2015

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 14 december 2014, nr. WJZ/14203770, houdende het instellen van een landelijk regime van maatregelen voor de preventie en bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza (Regeling landelijke maatregelen vogelgriep 2014)

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 9 van Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandkoming van de interne markt (PbEG 1989, L395); artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG 1990, L 224); artikelen 1, tweede lid, 10, tweede lid, en 32, eerste lid, van Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (PbEU 2006, L 10), en de artikelen 17, 18, 30, eerste en derde lid, 31 en 32 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 08-02-2015]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 08-02-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. bedrijf: landbouwbedrijf of ander bedrijf, met inbegrip van een circus of dierenwinkel, waar vee of gevogelte in gevangenschap wordt gehouden, met uitzondering van slachthuizen, vervoermiddelen, quarantainestations, grensinspectieposten, of laboratoria die met officiële toestemming aviaire influenzavirussen bewaren;

  • b. commercieel gehouden gevogelte: gevogelte bestemd voor de productie van vlees, eieren of andere producten, voor het uitzetten in het wild, of het fokken van gevogelte voor deze doeleinden, met de bedoeling geld te verdienen;

  • c. gevogelte: pluimvee, alsmede andere vogels in gevangenschap gehouden of gefokt;

§ 2. Maatregelen

[Vervallen per 08-02-2015]

Artikel 14. Afscherm- en ophokplicht gevogelte

[Vervallen per 08-02-2015]

  • 1 Iedere houder van commercieel gehouden gevogelte brengt ten minste afscheidingen aan tussen het gevogelte en de op het bedrijf aanwezige zoogdieren.

  • 2 Iedere houder van commercieel gehouden gevogelte neemt passende maatregelen om zo veel mogelijk te voorkomen dat het door hem gehouden gevogelte in contact komt met gevogelte van andere houders of met in het wild levende dieren, zoals in het wild levende vogels of hun uitwerpselen.

  • 3 Voor een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte is een passende maatregel als bedoeld in het tweede lid ten minste het binnen een gebouw brengen en daar houden van het gevogelte.

  • 4 Het derde lid is niet van toepassing op gevogelte, behorende tot de eendvogels (Anseriformes), fazanten (Phasianidae), en de familie van struisvogels (Struthionidae), van emoes (Dromaiidae), en van nandoes (Rheidae).

§ 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 08-02-2015]

Artikel 20

[Vervallen per 08-02-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling landelijke maatregelen vogelgriep 2014.

Artikel 21. Inwerkingtreding

[Vervallen per 08-02-2015]

Deze regeling wordt bekendgemaakt op www.rijksoverheid.nl, en treedt op 15 december 2014 om 00.00 uur in werking.

Deze regeling wordt tevens met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

's-Gravenhage, 14 december 2014

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze,

J.P. Hoogeveen

de directeur-generaal van Agro

Terug naar begin van de pagina