Besluit erkenning cursussen en diploma’s proefdieren

Geldend van 28-10-2017 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 december 2014, nr. WJZ / 14194325, met betrekking tot de opleidingseisen voor de verzorging en behandeling van proefdieren als bedoeld in artikel 2 van het Dierproevenbesluit 2014 (Besluit erkenning cursussen en diploma’s proefdieren)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Dierproevenbesluit 2014 en artikel 6 van de Dierproevenregeling 2014;

Besluit:

Artikel 2

Als cursus proefdierkunde, als bedoeld in artikel 2 van het Dierproevenbesluit 2014, worden de volgende cursussen erkend:

 • a. de cursus proefdierkunde, georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen;

 • b. de cursus proefdierkunde, georganiseerd door de Universiteit Maastricht;

 • c. de cursus proefdierkunde, georganiseerd door de Radboud Universiteit Nijmegen;

 • d. de cursus proefdierkunde, georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam;

 • e. de cursus proefdierkunde, georganiseerd door de Wageningen Universiteit, Animal Science, departement Dierwetenschappen;

 • f. de cursus proefdierkunde, georganiseerd door de Universiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde, departement Dier in Wetenschap en Maatschappij, afdeling Dierenwelzijn en Proefdierkunde;

 • g. de cursus proefdierkunde, georganiseerd door de Universiteit Leiden, Faculteit der Geneeskunde en de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen;

 • h. de cursus proefdierkunde, georganiseerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam, faculteit der Geneeskunde;

 • i. de cursus proefdierkunde, georganiseerd door de Universiteit van Amsterdam, Swammerdam instituut voor levenswetenschappen, vakgroep moleculaire neurowetenschappen;

 • j. de cursus proefdierkunde, georganiseerd door het Academisch Medisch Centrum (AMC), de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam, het Nederlandse Kankerinstituut (NKI), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam en Sanquin gezamenlijk.

Artikel 3

Als diploma of getuigschrift, bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Dierproevenregeling 2014 wordt erkend het diploma, het getuigschrift of de graad ter afsluiting van de volgende opleidingen of onderdelen daarvan:

 • a. proefdierverzorger zoals beschreven in het kwalificatiedossier Proefdieren, Crebonummer 97770 en Crebonummer 95360 en in het kwalificatiedossier Dierverzorging, Crebonummer 25449;

 • b. Uitvoeren proefdierhandelingen (C0014) of (K0606), bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel a, onder 2, en onderdeel d, onder 7, van de Regeling certificaten groen beroepsonderwijs, in combinatie met diploma opleidingen dierverzorger niveau 3 met crebonummers 25450 of 25541 of diploma dierverzorger niveau 4 met crebonummers 97053, 97730, 25446, 25447, 25539 of 25540;

 • c. Bachelor Toegepaste Biologie, specialisatie Dierwetenschappen, aan de HAS Hogeschool;

 • d. biotechnicus zoals beschreven in het kwalificatiedossier Proefdieren, Crebonummer 97780 en Crebonummer 95370 en specialist proefdierverzorging zoals beschreven in het kwalificatiedossier Gespecialiseerde proefdierverzorging, Crebonummer 25466;

 • e. Bachelor Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, afstudeerrichting research, minor Life Science Research, aan de Hogeschool Rotterdam;

 • f. Bachelor Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, afstudeerrichting Biomedisch Onderzoek, minor Proefdierkunde, aan de Avans Hogeschool;

 • g. Bachelor Diermanagement, afstudeerrichting Proefdierbeheer, ingevuld als major of minor, of afstudeerrichting Wildlife Management, minor Verantwoord diergebruik in veldonderzoek, aan de Hogeschool Van Hall Larenstein;

 • h. Bachelor Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, afstudeerrichting Zoology, aan de Hogeschool Utrecht;

 • i. Master Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht;

 • j. specialisatie dierexperimenteel onderzoek, afstudeerrichting Biologie en medisch laboratoriumonderzoek, Crohonummer 34397, aan de Hogeschool Leiden.

Artikel 4

 • 1 Een in artikel 1 van de Regeling erkenning diploma’s Dierproevenbesluit genoemd diploma voor een opleiding tot proefdierverzorger, behaald vóór 1 juli 2013, wordt gelijk gesteld met een diploma als bedoeld in artikel 3, onder a, b en c. De overige diploma’s genoemd in artikel 1 van de Regeling erkenning diploma’s Dierproevenbesluit, behaald vóór de datum waarop dit besluit in werking treedt, worden gelijkgesteld met de diploma’s en graden als bedoeld in artikel 3, onder d tot en met i.

 • 2 Een diploma voor de opleiding proefdierverzorging aan het Groenhorstcollege Barneveld, behaald vóór 1 augustus 2015, wordt, indien daarnaast een opleiding Dierverzorging, Paardenhouderij, Veehouderij of Dierenartsassistente, minimaal op MBO-niveau, is afgerond, gelijkgesteld met een diploma als bedoeld in artikel 3, onderdeel b.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 december 2014

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina