Instellingsbesluit PIANOo 2015

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2015

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 11 december 2014, nr. WJZ / 14194521, tot instelling van het expertisecentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (Instellingsbesluit PIANOo 2015)

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2016]

Onder aanbestedende dienst in de zin van dit besluit wordt verstaan aanbestedende dienst als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Aanbestedingswet 2012.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Het doel van PIANOo is de professionaliteit van het aanbesteden en de naleving van de aanbestedingsregels in Nederland te verbeteren.

 • 2 PIANOo heeft ter verwezenlijking van het doel uit het eerste lid tot taak de aanwezige kennis en ervaring over de rechtmatige en doelmatige toepassing van de aanbestedingsregels beschikbaar te maken voor alle aanbestedende diensten.

 • 3 PIANOo zal ter uitvoering van de in het tweede lid bedoelde taak de volgende activiteiten ter hand nemen:

  • a. verzamelen en verspreiden via haar website van informatie over de praktijk en de regels voor aanbestedingen;

  • b. voeren van het secretariaat van de Commissie van Aanbestedingsexperts;

  • c. geven van gezaghebbende antwoorden op vragen van aanbestedende diensten over aanbesteden;

  • d. ontwikkelen en stimuleren van elektronisch aanbesteden, inclusief het algemeen en functioneel beheer van TenderNed;

  • e. opstellen van handreikingen op het gebied van aanbesteden.

 • 4 Ter ondersteuning van de doelstelling uit het eerste lid, kan PIANOo naast de taken uit het tweede lid, de inhoudelijk en praktische samenwerking van aanbestedende diensten stimuleren en faciliteren. Indien PIANOo hiertoe overgaat, zorgt PIANOo voor sluitende financiering voor deze taken bij de gebruikers van PIANOo.

 • 5 PIANOo onderzoekt de wijze waarop een structurele toekomst voor PIANOo kan worden vormgegeven, inclusief een analyse van het draagvlak voor de verschillende oplossingsrichtingen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Een Stuurgroep zal PIANOo inhoudelijk aansturen.

 • 2 De Stuurgroep wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter, die benoemd wordt door de secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken.

 • 3 De Stuurgroep bestaat, naast de voorzitter bedoeld in het tweede lid, onder meer uit:

  • a. de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging van het Ministerie van Economische Zaken;

  • b. de directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties;

  • c. de directeur-generaal Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;

  • d. een lid op geëigend niveau aan te wijzen door of vanwege het Interprovinciaal Overleg;

  • e. een lid op geëigend niveau aan te wijzen door of vanwege de Vereniging Nederlandse Gemeenten;

  • f. een lid op geëigend niveau aan te wijzen door of vanwege de Unie van Waterschappen;

  • g. een lid op geëigend niveau aan te wijzen door of vanwege de commissie overheidsaanbestedingen van VNO-NCW.

 • 4 PIANOo zal het secretariaat van de Stuurgroep voeren.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De leiding van PIANOo is in handen van de directeur van PIANOo.

 • 2 De directeur van PIANOo wordt op voordracht van de directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging van het Ministerie van Economische Zaken door de secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken benoemd.

 • 3 De directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging van het Ministerie van Economische Zaken doet deze voordracht na consultatie van de Stuurgroep.

 • 4 De directeur van PIANOo legt verantwoording af aan de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 PIANOo brengt verslag van haar werkzaamheden uit aan de Stuurgroep.

 • 2 PIANOo verstrekt de resultaten van het onderzoek als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, aan de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015 en vervalt met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit PIANOo 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 december 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina