Wet langdurige zorg

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-07-2024.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 21-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkorting Wlz
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0035917
Rechtsgebied Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
Overheidsthema Gezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregels CAK vergoeden declaraties naar Nederlands tarief
 2. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2024
 3. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2015
 4. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016
 5. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2017
 6. Beleidsregels voor de zorgkantoren en het CAK met het oog op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz
 7. Besluit aanwijzing zorgkantoren
 8. Besluit aanwijzing zorgkantoren 2016/1
 9. Besluit aanwijzing zorgkantoren 2016/2
 10. Besluit aanwijzing zorgkantoren 2021
 11. Besluit langdurige zorg
 12. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
 13. Besluit vaststelling tijdstip recht verzekerde met modulair pakket op schoonhouden woonruimte thuis ex Wet langdurige zorg
 14. Besluit vaststelling tijdstip recht verzekerde met verblijf zonder behandeling op mobiliteitshulpmiddelen ex Wet langdurige zorg
 15. Bestuursreglement CIZ
 16. Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018
 17. Regeling gebruik burgerservicenummer in de zorg
 18. Regeling langdurige zorg
 19. Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg 2023
 20. Regeling Wlz-indiceerbaren
 21. Verzamelbesluit SZW 2017
 22. Verzamelbesluit VWS 2020
 23. Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)
 24. Wijzigingsbesluit Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (verdere doorvoering abonnementstarief voor maatschappelijke ondersteuning, enz.)
 25. Wijzigingsbesluit Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (verlaging vermogensinkomensbijtelling, verkorting overgangstermijnen voor de hoge en lage eigen bijdrage, de termijn waarover het CAK een eigen bijdrage mag opleggen, introduceren van een abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen en een grondslag voor uitzonderen eenmalige letselschadevergoedingen van het vermogen dat meetelt voor de vermogensinkomensbijtelling)
 26. Wijzigingsbesluit Besluit langdurige zorg, enz. (aanpassen aftrek van vermogensbestanddelen voor bepalen vermogen)
 27. Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (afschaffen zorgprofiel VV10)
 28. Wijzigingsregeling Subsidieregeling ADL-assistentie (wijzigen termijnen, verhogen subsidieplafond en actualiseren voor 2016)
 29. Wijzigingsregeling Subsidieregeling ADL-assistentie en Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling
 30. Wijzigingsregeling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling (wijzigen subsidiebedrag en tarieven voor 2016)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 10.4
 2. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2015
  Artikel: 1
 3. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2016
  Artikelen: 1, 3
 4. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017
  Artikelen: 1, 2, 4
 5. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018
  Artikel: 1
 6. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  Artikelen: 1, 2
 7. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2020
  Artikelen: 1, 2
 8. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2021
  Artikelen: 1, 2
 9. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2022
  Artikelen: 1, 2
 10. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2023
  Artikel: 1
 11. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2024
  Artikel: 1
 12. Aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg (meerkosten en continuïteitsbijdrage vanwege coronavirus in curatieve en forensische zorg)
  Artikel: 2
 13. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake invoering Wet langdurige zorg
  Artikel: Enig
 14. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake wijziging tariefsoort abortushulpverlening niet Wlz-verzekerden
  Artikel: 1
 15. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging langdurige zorg
  Artikel: 1
 16. Aanwijzing experiment Wlz-zorg in onderwijstijd
  Artikelen: 1, 2
 17. Aanwijzing experiment zinnig en simpel verantwoorden
  Artikelen: 2, 4
 18. Aanwijzing niet-beïnvloedbare factoren verpleeghuiszorg
  Artikel: 1
 19. Aanwijzing vaststelling prestatiebeschrijvingen en tarieven GGZ Wonen
  Artikel: 1
 20. Aanwijzing vereenvoudiging NZa procedures en wijziging tariefsoort van vast naar maximum
  Artikelen: 1, 2
 21. Aanwijzing verwerking taakstellingen coalitieakkoord voor 2024 en verder voor bepaalde vormen van zorg zoals vergoed vanuit de Wlz
  Artikel: 1
 22. Accountantsprotocol gegevensvraag Wlz-gegevens met oplevering vanaf 2019
  Tekst: tekst
 23. Addendum Protocol Accountantsonderzoek 2016
  Tekst: tekst
 24. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 20
 25. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 57
 26. Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers
  Artikel: 119
 27. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 2, 3
 28. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel: 46
 29. Belastingplan 2015
  Artikel: XXXVII
 30. Beleidsregel Handhaving
  Tekst: tekst
 31. Beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2022
  Artikelen: 2, 3, 4, 5
 32. Beleidsregel Wlz-tarieven (gebruik kostenonderzoek)
  Artikel: 1
 33. Beleidsregel Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk 2024
  Artikelen: 3, 6
 34. Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2023
  Artikelen: 3, 7
 35. Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2024
  Artikel: 3
 36. Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK
  Artikel: 2
 37. Beleidsregel bijzondere tandheelkunde instellingen
  Artikelen: 3, 5, 9
 38. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2023
  Artikelen: 3, 10
 39. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2024
  Artikelen: 3, 10
 40. Beleidsregel definities Wlz
  Artikelen: 2, 3
 41. Beleidsregel experiment Wlz-zorg in onderwijstijd
  Artikel: 3
 42. Beleidsregel experiment zinnig en simpel verantwoorden
  Artikelen: 1, 3, 4
 43. Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2024
  Artikel: 8
 44. Beleidsregel knelpuntenprocedure budgettair kader Wlz
  Artikelen: 3, 4
 45. Beleidsregel normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) gespecialiseerde ggz, forensische zorg en langdurige zorg
  Artikelen: 1, 2, 3, 6
 46. Beleidsregel openbaarmaking handhavingsbesluiten, Woo-besluiten en beslissingen op bezwaar
  Tekst: tekst
 47. Beleidsregel orthodontische zorg
  Artikel: 3
 48. Beleidsregel overige kosten Wlz 2024
  Artikel: 3
 49. Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief zzp-meerzorg Wlz
  Artikelen: 1, 3
 50. Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarieven advies crisis- en ondersteuningsteam (COT) 2024
  Artikel: 3
 51. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven gespecialiseerde zorg Wlz 2024
  Artikel: 3
 52. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2022
  Artikelen: 1, 3, 5, 10
 53. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2024
  Artikelen: 1, 3, 5, 7, 10
 54. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven verkeerde bed Wlz 2024
  Artikelen: 3, 5
 55. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2024
  Artikelen: 1, 3, 5, 6, 7, 9
 56. Beleidsregel prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  Tekst: tekst
 57. Beleidsregel tandheelkundige zorg
  Artikelen: 3, 4
 58. Beleidsregel toetsing eisen Wlz-uitvoerderschap – TH/BR-031
  Artikelen: 1, 5, 7, 8
 59. Beleidsregel ‘Prestaties en tarieven forensische zorg’
  Bijlage: 3
 60. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
  Bijlage: bij de Boetebeleidsregels ministerie VWS 2019: Wet toetreding zorgaanbieders
 61. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2024
  Bijlagen: bijlage, 2
 62. Beleidsregels risicoverevening 2022
  Artikelen: 2.18, 2.19
 63. Beleidsregels risicoverevening 2023
  Artikelen: 2.19, 2.20
 64. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 voor de Sociale Verzekeringsbank
  Artikel: 1
 65. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018 voor de Sociale Verzekeringsbank
  Artikel: 1
 66. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018 voor zorgkantoren
  Artikel: 1
 67. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  Artikelen: 1, 7, 8, 13, 15, 16, 20, 22, 23
 68. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2020
  Artikelen: 1, 7, 8, 15, 16, 22, 23
 69. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2021
  Artikelen: 1, 7, 8, 13, 15, 16, 20, 22
 70. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2022
  Artikelen: 1, 7, 9, 17
 71. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2023
  Artikelen: 1, 7, 8, 14, 17
 72. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2024
  Artikel: 1
 73. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2015
  Artikelen: 1, 4
 74. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2016
  Artikel: 1
 75. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2017
  Artikelen: 1, 4, 9, 13
 76. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2018
  Artikelen: 1, 4, 9, 13
 77. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren AWBZ 2014
  Artikel: 7b
 78. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2015
  Artikel: 1
 79. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016
  Artikel: 1
 80. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2017
  Artikel: 1
 81. Beleidsregels voor de zorgkantoren en het CAK met het oog op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz
  Artikel: 1
  Bijlage: bijlage
 82. Besluit Jeugdwet
  Artikel: 7.1.3
 83. Besluit SUWI
  Artikel: 5.7
 84. Besluit Wfsv
  Artikelen: 4.1, 4.3, 4.6
 85. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
  Artikel: 21
 86. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experimenten persoonsvolgende inkoop)
  Artikel: 1
 87. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikel: 3
 88. Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
  Artikel: 49
 89. Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG
  Bijlage: behorende bij de artikelen 2 en 4 van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG
 90. Besluit bijzondere militaire pensioenen
  Artikel: 21
 91. Besluit experiment onderwijszorgarrangementen
  Artikel: 1
 92. Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg
  Artikel: 2
 93. Besluit langdurige zorg
  Artikelen: 1.1.1, 3.1.4, 10.12
 94. Besluit op de huurtoeslag
  Artikel: 3
 95. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
  Bijlage: behorend bij de artikelen 2 en 3 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
 96. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
  Artikelen: 3, 13
  Bijlage: 1
 97. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikelen: 1, 8, 21, 21a, 21b, 21c
 98. Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG
  Artikel: 5a
 99. Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring uitvoering gespecialiseerde cliëntondersteuning
  Bijlage: Beleidskader inzake subsidiëring van de uitvoering van gespecialiseerde cliëntondersteuning
 100. Besluit vaststelling tijdstip recht verzekerde met modulair pakket op schoonhouden woonruimte thuis ex Wet langdurige zorg
  Artikel: Enig
 101. Besluit vaststelling tijdstip recht verzekerde met verblijf zonder behandeling op mobiliteitshulpmiddelen ex Wet langdurige zorg
  Artikel: Enig
 102. Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
  Artikel: 1a.1
 103. Besluit zorgverzekering
  Artikel: 2.13
 104. Besluit zorgverzekering BES
  Artikel: 4
 105. Bestuursreglement van het CAK
  Artikel: 1
 106. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 734a
 107. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 9.18
 108. Controleprotocol nacalculatie-opgave 2023 Wlz-zorgaanbieders
  Artikelen: 1, 2
  Bijlagen: 1, 2
 109. Controleprotocol voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen opgave van pgb-beschikkingen over 2015
  Tekst: tekst
 110. Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 2.2.5, 3.1.3, 3.1.6
 111. Jeugdwet
  Artikel: 1.2
 112. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 2, 4
 113. Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 3, 5
 114. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2023
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 2, 3
 115. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2021
  Tekst: tekst
 116. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2022
  Tekst: tekst
 117. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2023
  Tekst: tekst
 118. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 4, 5
 119. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2021
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 4, 5, 6
 120. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2022
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 3, 4, 5
 121. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019
  Tekst: tekst
 122. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020
  Tekst: tekst
  Bijlage: 4
 123. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2014
  Artikel: 2
 124. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2015
  Artikelen: 2, 4
 125. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2016
  Artikelen: 1, 4, 5
 126. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2020
  Artikel: 2
 127. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2021
  Artikel: 2
 128. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2023
  Artikelen: 1, 4
 129. Participatiewet
  Artikelen: 64, 67
 130. Penitentiaire maatregel
  Artikel: 47
 131. Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK
  Tekst: tekst
 132. Protocol Accountantsonderzoek 2015 Wlz-uitvoerders
  Tekst: tekst
 133. Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK
  Tekst: tekst
 134. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2017
  Tekst: tekst
 135. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2018
  Tekst: tekst
 136. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  Tekst: tekst
 137. Protocol Accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording 2021
  Tekst: tekst
 138. Protocol Accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording 2022
  Tekst: tekst
 139. Protocol Accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording 2023
  Tekst: tekst
 140. Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  Tekst: tekst
 141. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 2, 4
 142. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 2, 3, 4
 143. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2016
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 2
 144. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2019
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 2, 3, 4
 145. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2020
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 2, 3, 4
 146. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2021
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 2
 147. Regeling Controle en administratie Wlz-uitvoerder
  Artikelen: 1, 2, 7, 9
 148. Regeling Jeugdwet
  Bijlage: 2
 149. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 2, 4
 150. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 3, 5
 151. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 3, 5
 152. Regeling Samen cultuurmaken verbreden (Aanloopregeling) – Stimuleren van verbindingen tussen cultuur en sociaal domein
  Artikel: 1
 153. Regeling Wfsv
  Artikel: 1.1
 154. Regeling administratie en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz
  Tekst: tekst
 155. Regeling archiefbeheer NZa
  Artikelen: 8, 10
 156. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
  Bijlage: bij artikel 2
 157. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 158. Regeling declaratievoorschriften Wlz-zorg
  Tekst: tekst
 159. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
  Tekst: tekst
 160. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2021
  Artikelen: 1, 3, 4, 5, 6, 8
 161. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2024
  Artikelen: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
 162. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlagen: 3, 9
 163. Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg
  Artikel: 4.4
 164. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  Tekst: tekst
 165. Regeling informatieverstrekking aanmelding en wijzigingen Wlz-uitvoerderschap – TH/NR-020
  Artikelen: 1, 2, 4, 13
  Bijlagen: 1, 2
 166. Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten
  Tekst: tekst
 167. Regeling langdurige zorg
  Artikelen: 5.22, 9.6
  Bijlagen: C, H
 168. Regeling medisch specialistische zorg met kenmerk NR/CU-266
  Artikel: 25
 169. Regeling medisch-specialistische zorg
  Artikelen: 26, 34a
 170. Regeling meldplicht continuïteit van cruciale zorg
  Tekst: tekst
 171. Regeling openbare jaarverantwoording WMG
  Artikel: 1
  Bijlagen: 1, 2, 3, 4
 172. Regeling persoonsgegevens vrijwillige ziektekostenverzekeringen WMG
  Artikelen: 1, 3, 6
 173. Regeling protocol Prestatiemeting Wlz 2015
  Tekst: tekst
 174. Regeling specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken
  Artikelen: 1, 3
 175. Regeling specifieke uitkering niet beoogde kosten jeugdzorg vanwege verblijf in gemeente
  Artikel: 4
 176. Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026
  Bijlage: I
 177. Regeling strafrechtelijke handhaving door de Nederlandse Arbeidsinspectie op het terrein van Jeugdwet, Wlz, Wmo 2015, Wmg en Zvw
  Artikel: 1
 178. Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg 2023
  Artikelen: 1, 2, 4, 6
 179. Regeling subsidies aardbevingsbestendige zorg
  Artikel: 1.1
 180. Regeling transparantie contracteerproces Wlz
  Artikel: 3
 181. Regeling transparantie zorgaanbieders
  Artikel: 4
 182. Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder
  Artikelen: 4, 5
  Bijlagen: 1, 2, 3
 183. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen Wlz 2015
  Artikelen: 1, 2, 10
 184. Regeling zorgverzekering
  Artikelen: 6.3.1, 6.4a.1, 6.4b.1
 185. Regeling ‘Declaratievoorschriften Wlz-zorg’
  Tekst: tekst
 186. Reglement verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel: 79
 187. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikel: 2
 188. Subsidieregeling ADL-assistentie
  Artikel: 1.1
 189. Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep
  Artikel: 1
 190. Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19
  Artikel: 15b
 191. Subsidieregeling donatie bij leven
  Artikel: 4
 192. Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen
  Artikel: 3
 193. Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
  Artikel: 1
 194. Subsidieregeling veelbelovende zorg
  Artikel: 1.7
 195. Tijdelijke subsidieregeling EVC-procedures
  Artikel: 1
 196. Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956
  Artikel: 31
 197. Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2014
  Artikelen: 1, 4
 198. Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017
  Artikel: 2
 199. Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018
  Artikel: 1
 200. Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  Artikel: 2
 201. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikel: 3.3
 202. Uitvoeringsbesluit Wtza
  Artikelen: 3, 5
 203. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 20
 204. Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 6
 205. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikelen: 15, 40ca
 206. Uitvoeringsregeling Wtza
  Bijlage: Aanvraagformulier als bedoeld in artikel 4
 207. Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa
  Tekst: tekst
 208. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  Teksten: tekst, tekst
 209. Verzamelwet Brexit
  Artikelen: IXa, VIII
 210. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 211. Voorzieningenregeling voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers
  Artikel: 10a
 212. Werkloosheidswet
  Artikel: 39
 213. Werkwijze bij concentratiezaken
  Bijlage: Werkwijze bij concentratiezaken
 214. Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps
  Artikel: 27a
 215. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  Artikelen: 1, 17, 17a
 216. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 57
 217. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:55, 3:47
 218. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 2, 90, 91, 123, 124
  Paragraaf: 2
 219. Wet hersteloperatie toeslagen
  Artikel: 3.11
 220. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikelen: 45, 48
 221. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikelen: 45, 48
 222. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 30
 223. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 3.104, 6.18
 224. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  Artikelen: 1, 6
 225. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel: 2.3.5
 226. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikelen: 1, 16, 28, 36, 39, 40, 49e, 78, 80, 84
  Paragraaf: 3.3
 227. Wet normering topinkomens
  Bijlage: 3
 228. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 54
 229. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel: 11
 230. Wet open overheid
  Bijlage: bij artikel 8.8 van de Wet open overheid
 231. Wet publieke gezondheid
  Artikel: 58a
 232. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 34
 233. Wet toetreding zorgaanbieders
  Artikelen: 4, 8
 234. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 20
 235. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 14
 236. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 71
 237. Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
  Artikel: 1
 238. Wijzigingsbesluit Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (verlaging vermogensinkomensbijtelling, verkorting overgangstermijnen voor de hoge en lage eigen bijdrage, de termijn waarover het CAK een eigen bijdrage mag opleggen, introduceren van een abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen en een grondslag voor uitzonderen eenmalige letselschadevergoedingen van het vermogen dat meetelt voor de vermogensinkomensbijtelling)
  Artikel: III
 239. Wijzigingswet Wet langdurige zorg (toegang tot deze wet aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij)
 240. Wijzigingswet Wet langdurige zorg, enz.
  Artikel: Va
 241. Wpg-machtigingsbesluit schadebeperkende maatregelen zorgfraude
  Artikel: 1
 242. Ziektewet
  Artikel: 40
 243. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 2, 4a, 10, 57, 69, 89, 123

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2024

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 36295
Aanhangig 36357
Aanhangig 36444
Aanhangig 36477
Aanhangig 36486
Nieuwe-regeling 10-12-2015
samen met
03-12-2014
Stb. 2015, 516
samen met
Stb. 2014, 494
33891
Wijziging 16-12-2020
samen met
05-02-2020
Stb. 2020, 554
samen met
Stb. 2020, 67
35595
samen met
35299
Wijziging 10-07-2019 Stb. 2019, 428 35146
Wijziging 03-10-2018 Stb. 2018, 356 34923
Wijziging 30-10-2019
samen met
03-10-2018
samen met
03-12-2014
Stb. 2019, 427
samen met
Stb. 2018, 356
samen met
Stb. 2014, 494
35270
samen met
34923
samen met
33891
01-07-2025 Wijziging 13-03-2024 Stb. 2024, 78 36385 13-03-2024 Stb. 2024, 78
01-07-2024 Wijziging 13-03-2024 Stb. 2024, 78 36385 26-03-2024 Stb. 2024, 79
Wijziging 07-12-2022 Stb. 2022, 510 35943 12-04-2023 Stb. 2023, 126
Wijziging 24-05-2023 Stb. 2023, 202 35936 25-09-2023 Stb. 2023, 307
Wijziging 07-12-2022 Stb. 2022, 510 35943 12-04-2023 Stb. 2023, 126
tot 01-01-2015 1) Wijziging 07-12-2022 Stb. 2022, 510 35943 12-04-2023 Stb. 2023, 126
Wijziging 16-02-2022 Stb. 2022, 104 35890 21-03-2022 Stb. 2022, 171
Wijziging 13-10-2021 Stb. 2021, 496 35562 26-11-2021 Stb. 2021, 584
Wijziging 10-06-2020 Stb. 2020, 181 34768 07-07-2021 Stb. 2021, 344
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 18-05-2021 Stb. 2021, 254
Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 554 35595 16-12-2020 Stb. 2020, 554
Wijziging 10-07-2019 Stb. 2019, 428 35146 19-11-2020 Stb. 2020, 479
t/m 01-01-2020 2) Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299 06-03-2020 Stb. 2020, 93
Wijziging 27-03-2019 Stb. 2019, 123 35084 09-04-2019 Stb. 2020, 23
Wijziging 30-10-2019 Stb. 2019, 427 35270 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 10-07-2019 Stb. 2019, 288 35087 21-11-2019 Stb. 2019, 437
Wijziging 24-04-2019 Stb. 2019, 185 35093 25-11-2019 Stb. 2019, 452
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437
Wijziging 30-10-2019 Stb. 2019, 427 35270 30-10-2019 Stb. 2019, 427
Wijziging 27-03-2019 Stb. 2019, 140 35044 28-05-2019 Stb. 2019, 208
Wijziging 23-01-2019 Stb. 2019, 52 34874 18-03-2019 Stb. 2019, 129
Wijziging 03-10-2018 Stb. 2018, 356 34923 30-11-2018 Stb. 2018, 454
Wijziging 03-10-2018 Stb. 2018, 356 34923 05-11-2018 Stb. 2018, 416
Wijziging 21-03-2018 Stb. 2018, 94 34797 04-07-2018 Stb. 2018, 224
t/m 25-05-2018 3) Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
Wijziging 22-03-2017 Stb. 2017, 139 34426 29-05-2017 Stb. 2017, 253
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 13-06-2017 Stb. 2017, 279
Wijziging 08-04-2016 Stb. 2016, 173 34203 15-11-2016 Stb. 2016, 442
t/m 01-01-2015 4) Wijziging 08-06-2016 Stb. 2016, 268 34279 29-06-2016 Stb. 2016, 269
Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 08-06-2016 Stb. 2016, 268
t/m 01-01-2015 5) Wijziging 08-06-2016 Stb. 2016, 268 34279 29-06-2016 Stb. 2016, 269
t/m 01-01-2015 6) Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 10-12-2015
samen met
09-12-2014
Stb. 2015, 516
samen met
Stb. 2014, 521
t/m 01-10-2014 7) Nieuwe-regeling 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983 14-11-2014 Stb. 2014, 443

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 3.3.2 , Artikel 3.3.31)
 2. Heeft betrekking op Artikel 4.2.12)
 3. Heeft betrekking op Artikel 9.1.2 , Artikel 9.1.3 , § 1 , Artikel 9.2.13)
 4. Heeft betrekking op Artikel 3.3.6 , Artikel 3.3.6a4)
 5. Heeft betrekking op Artikel 3.1.1 , Artikel 10.2.4 , Artikel 11.1.1 , Artikel 11.1.2 , Artikel 11.5.1 , § 55)
 6. Heeft betrekking op Artikel 2.2.1 , Artikel 3.3.2 , Artikel 3.3.3 , Artikel 3.3.5 , Artikel 4.2.1 , Artikel 5.2.1 , Artikel 8.1.1 , Artikel 9.1.1 , Artikel 9.1.3 , Artikel 9.1.6 , Artikel 10.1.2 , Artikel 10.3.2 , Artikel 11.1.4 , Artikel 11.1.6 , Artikel 11.2.1 , Artikel 11.2.4 , Artikel 11.2.6 , Artikel 11.2.14 , Artikel 12.4.86)
 7. Heeft betrekking op Artikel 11.1.17)
Naar boven