Wet langdurige zorg

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-07-2024.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 21-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 6.1.1

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 20
 2. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 57
 3. Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK
  Artikel: 1
 4. Beleidsregels betalingsregelingen Rijk 2024
  Artikel: 1:1
 5. Beleidsregels voor de zorgkantoren en het CAK met het oog op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz
  Artikel: 1
 6. Besluit Wfsv
  Artikel: 4.1
 7. Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening
  Artikel: 15
 8. Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden
  Artikel: 1
 9. Besluit verlening machtiging CAK voor afgifte schriftelijke verklaringen ex artikel 6a Opiumwet
  Artikel: 1
 10. Bestuursreglement van het CAK
  Artikel: 1
 11. Gedragscode CAK
  Artikel: 1
 12. Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 2.2.5, 3.1.4
 13. Opheffingsbesluit Bezwaaradviescommissie Wtcg
  Artikel: 1
 14. Participatiewet
  Artikelen: 64, 67
 15. Regeling beperking van het zijn van overheidswerknemer in de zin van de Wet privatisering ABP
  Artikel: 1
 16. Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018
  Artikel: 1
 17. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel: 1
 18. Regeling langdurige zorg
  Artikel: 7.11
 19. Reglement CAK Cliëntenraad
  Artikel: 1
 20. Werkloosheidswet
  Artikel: 39
 21. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:55, 3:47
 22. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 123, 124
 23. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikelen: 45, 48
 24. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikelen: 45, 48
 25. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 30
 26. Wet langdurige zorg
  Artikel: 1.1.1
 27. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel: 1.1.1
 28. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 1
 29. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 54
 30. Wet op de zorgtoeslag
  Artikel: 5
 31. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 34, 54
 32. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 71
 33. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet, enz. (overgang van aantal taken van Zorginstituut Nederland naar CAK)
  Artikelen: XII, XIII, XIV
 34. Ziektewet
  Artikel: 40
 35. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
01-01-2015 Nieuwe-regeling 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Naar boven