Wet langdurige zorg

Geldend van 01-01-2021 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
AfkortingWlz
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0035917
RechtsgebiedGezondheidsrecht en farmaceutisch recht
OverheidsthemaGezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2021
 2. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2015
 3. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016
 4. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2017
 5. Besluit aanwijzing zorgkantoren
 6. Besluit aanwijzing zorgkantoren 2016/1
 7. Besluit aanwijzing zorgkantoren 2016/2
 8. Besluit aanwijzing zorgkantoren 2021
 9. Besluit experiment integraal pgb 2019
 10. Besluit langdurige zorg
 11. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
 12. Besluit vaststelling tijdstip recht verzekerde met modulair pakket op schoonhouden woonruimte thuis ex Wet langdurige zorg
 13. Besluit vaststelling tijdstip recht verzekerde met verblijf zonder behandeling op mobiliteitshulpmiddelen ex Wet langdurige zorg
 14. Bestuursreglement CIZ
 15. Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018
 16. Regeling gebruik burgerservicenummer in de zorg
 17. Regeling langdurige zorg
 18. Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg 2020
 19. Regeling Wlz-indiceerbaren
 20. Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling
 21. Verzamelbesluit SZW 2017
 22. Verzamelbesluit VWS 2020
 23. Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)
 24. Wijzigingsbesluit Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (verdere doorvoering abonnementstarief voor maatschappelijke ondersteuning, enz.)
 25. Wijzigingsbesluit Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (verlaging vermogensinkomensbijtelling, verkorting overgangstermijnen voor de hoge en lage eigen bijdrage, de termijn waarover het CAK een eigen bijdrage mag opleggen, introduceren van een abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen en een grondslag voor uitzonderen eenmalige letselschadevergoedingen van het vermogen dat meetelt voor de vermogensinkomensbijtelling)
 26. Wijzigingsbesluit Besluit langdurige zorg, enz. (aanpassen aftrek van vermogensbestanddelen voor bepalen vermogen)
 27. Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (afschaffen zorgprofiel VV10)
 28. Wijzigingsregeling Subsidieregeling ADL-assistentie (wijzigen termijnen, verhogen subsidieplafond en actualiseren voor 2016)
 29. Wijzigingsregeling Subsidieregeling ADL-assistentie en Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling
 30. Wijzigingsregeling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling (wijzigen subsidiebedrag en tarieven voor 2016)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing sociale zekerheidsfraude

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 10.4
 2. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2015
  Artikel: 1
 3. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2016
  Artikelen: 1, 3
 4. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017
  Artikelen: 1, 2, 4
 5. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018
  Artikel: 1
 6. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  Artikelen: 1, 2
 7. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2020
  Artikelen: 1, 2
 8. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2021
  Artikelen: 1, 2
 9. Aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg (meerkosten en continuïteitsbijdrage vanwege coronavirus in curatieve en forensische zorg)
  Artikel: 2
 10. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake invoering Wet langdurige zorg
  Artikel: Enig
 11. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake wijziging tariefsoort abortushulpverlening niet Wlz-verzekerden
  Artikel: 1
 12. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging langdurige zorg
  Artikel: 1
 13. Aanwijzing niet-beïnvloedbare factoren verpleeghuiszorg
  Artikel: 1
 14. Aanwijzing vaststelling prestatiebeschrijvingen en tarieven GGZ Wonen
  Artikel: 1
 15. Aanwijzing vereenvoudiging NZa procedures en wijziging tariefsoort van vast naar maximum
  Artikelen: 1, 2
 16. Accountantsprotocol gegevensvraag Wlz-gegevens met oplevering vanaf 2019
  Tekst: tekst
 17. Addendum Protocol Accountantsonderzoek 2016
  Tekst: tekst
 18. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 20
 19. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 57
 20. Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers
  Artikel: 119
 21. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 2, 3
 22. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel: 46
 23. Belastingplan 2015
  Artikel: XXXVII
 24. Beleidsregel Wlz-tarieven (gebruik kostenonderzoek)
  Artikel: 1
 25. Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK
  Artikel: 2
 26. Beleidsregels WTZi 2017
  Bijlage: bij artikel 1
 27. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2021
  Bijlage: Inleiding
 28. Beleidsregels subsidieonderzoek IPS 2018
  Artikel: 1
 29. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 voor de Sociale Verzekeringsbank
  Artikel: 1
 30. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018 voor de Sociale Verzekeringsbank
  Artikel: 1
 31. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018 voor zorgkantoren
  Artikel: 1
 32. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  Artikelen: 1, 7, 8, 13, 15, 16, 20, 22, 23
 33. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2020
  Artikelen: 1, 7, 8, 15, 16, 22, 23
 34. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2021
  Artikelen: 1, 7, 8, 15, 16, 22, 23
 35. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2015
  Artikelen: 1, 4
 36. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2016
  Artikel: 1
 37. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2017
  Artikelen: 1, 4, 9, 13
 38. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2018
  Artikelen: 1, 4, 9, 13
 39. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren AWBZ 2014
  Artikel: 7b
 40. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2015
  Artikel: 1
 41. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016
  Artikel: 1
 42. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2017
  Artikel: 1
 43. Besluit SUWI
  Artikel: 5.7
 44. Besluit Wfsv
  Artikelen: 4.1, 4.3, 4.6
 45. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
  Artikel: 21
 46. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experimenten persoonsvolgende inkoop)
  Artikel: 1
 47. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikel: 3
 48. Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
  Artikel: 49
 49. Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG
  Bijlage: behorende bij de artikelen 2 en 4 van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG
 50. Besluit bijzondere militaire pensioenen
  Artikel: 21
 51. Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg
  Artikel: 2
 52. Besluit langdurige zorg
  Artikelen: 1.1.1, 3.1.4, 10.12
 53. Besluit op de huurtoeslag
  Artikel: 3
 54. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
  Bijlage: behorend bij de artikelen 2 en 3 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
 55. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
  Artikelen: 3, 13
  Bijlage: 1
 56. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikelen: 1, 8, 21, 21a, 21b, 21c
 57. Besluit vaststelling tijdstip recht verzekerde met modulair pakket op schoonhouden woonruimte thuis ex Wet langdurige zorg
  Artikel: Enig
 58. Besluit vaststelling tijdstip recht verzekerde met verblijf zonder behandeling op mobiliteitshulpmiddelen ex Wet langdurige zorg
  Artikel: Enig
 59. Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
  Artikel: 1a.1
 60. Besluit zorgverzekering
  Artikel: 2.13
 61. Besluit zorgverzekering BES
  Artikel: 4
 62. Bestuursreglement CIZ
  Tekst: tekst
 63. Bestuursreglement van het CAK
  Artikel: 1
 64. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 734a
 65. Circulaire inwerkingtreding Woningwet 2015
  Bijlage: bijlage
 66. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 9.18
 67. Controleprotocol voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen opgave van pgb-beschikkingen over 2015
  Tekst: tekst
 68. Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 2.2.5, 3.1.3, 3.1.6
 69. Jeugdwet
  Artikel: 1.2
 70. Meerjarenregeling Samen Cultuurmaken 2021–2024
  Artikel: 1
 71. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 2, 4
 72. Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 3, 5
 73. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 4, 5
 74. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019
  Tekst: tekst
 75. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020
  Tekst: tekst
  Bijlage: 4
 76. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2014
  Artikel: 2
 77. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2015
  Artikelen: 2, 4
 78. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2016
  Artikelen: 1, 4, 5
 79. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2020
  Artikel: 2
 80. Participatiewet
  Artikelen: 64, 67
 81. Penitentiaire maatregel
  Artikel: 47
 82. Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK
  Tekst: tekst
 83. Protocol Accountantsonderzoek 2015 Wlz-uitvoerders
  Tekst: tekst
 84. Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK
  Tekst: tekst
 85. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2017
  Tekst: tekst
 86. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2018
  Tekst: tekst
 87. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  Tekst: tekst
 88. Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  Tekst: tekst
 89. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 2, 4
 90. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 2, 3, 4
 91. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2016
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 2
 92. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2019
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 2, 3, 4
 93. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2020
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 2, 3, 4
 94. Regeling Controle en administratie Wlz-uitvoerder
  Artikelen: 1, 2, 7, 9
 95. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 2, 4
 96. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 3, 5
 97. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 3, 5
 98. Regeling Samen cultuurmaken verbreden (Aanloopregeling) – Stimuleren van verbindingen tussen cultuur en sociaal domein
  Artikel: 1
 99. Regeling Wfsv
  Artikel: 1.1
 100. Regeling administratie en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz
  Tekst: tekst
 101. Regeling archiefbeheer NZa
  Artikelen: 8, 10
 102. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
  Bijlage: bij artikel 2
 103. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 104. Regeling declaratievoorschriften Wlz-zorg
  Tekst: tekst
 105. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
  Tekst: tekst
 106. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2021
  Artikelen: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
 107. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlagen: 3, 4, 9
 108. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  Tekst: tekst
 109. Regeling informatieverstrekking aanmelding en wijzigingen Wlz-uitvoerderschap
  Tekst: tekst
  Artikelen: 1, 2, 4, 12
  Bijlagen: 1, 2
 110. Regeling informatieverstrekking voorheen gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde ggz
  Tekst: tekst
 111. Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten
  Tekst: tekst
 112. Regeling langdurige zorg
  Artikelen: 5.22, 9.6
  Bijlage: C
 113. Regeling medisch specialistische zorg met kenmerk NR/CU-266
  Artikel: 25
 114. Regeling medisch-specialistische zorg
  Tekst: tekst
 115. Regeling meldplicht continuïteit van cruciale zorg
  Tekst: tekst
 116. Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2021
  Circulaired.divisie: 6
 117. Regeling persoonsgegevens vrijwillige ziektekostenverzekeringen WMG
  Artikelen: 1, 3, 6
 118. Regeling protocol Prestatiemeting Wlz 2015
  Tekst: tekst
 119. Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg 2020
  Artikelen: 1, 2, 3, 5
  Bijlagen: 7, 8
 120. Regeling subsidies aardbevingsbestendige zorg
  Artikel: 1.1
 121. Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Langdurige Zorg
  Artikelen: 1, 4, 5
 122. Regeling transparantie contracteerproces Wlz
  Artikel: 3
 123. Regeling transparantie zorgaanbieders
  Artikel: 4
 124. Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder
  Tekst: tekst
  Artikelen: 1, 2, 4, 5
  Bijlagen: 1, 2, 3, 4, 5
 125. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen Wlz 2015
  Artikelen: 1, 2, 10
 126. Regeling zorgverzekering
  Artikelen: 6.3.1, 6.4a.1, 6.4b.1
 127. Regeling ‘Declaratievoorschriften Wlz-zorg’
  Tekst: tekst
 128. Reglement organisatie Zorginstituut Nederland 2020
  Bijlage: bij het Reglement organisatie Zorginstituut Nederland 2020
 129. Reglement verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel: 79
 130. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikel: 2
 131. Subsidieregeling ADL-assistentie
  Artikel: 1.1
 132. Subsidieregeling NIPT
  Artikel: 3
 133. Subsidieregeling coronabanen in de zorg
  Artikel: 1
 134. Subsidieregeling donatie bij leven
  Artikel: 4
 135. Subsidieregeling impulsfinanciering PGO-leveranciers 2018–2021
  Artikel: 1
 136. Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen
  Artikel: 3
 137. Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD
  Artikel: 1
 138. Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
  Artikel: 1
 139. Subsidieregeling veelbelovende zorg
  Artikel: 1.7
 140. Tijdelijke regeling maatregelen covid-19
  Artikel: 6.8
 141. Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling
  Artikel: 1.1
 142. Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956
  Artikel: 31
 143. Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2014
  Artikelen: 1, 4
 144. Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017
  Artikel: 2
 145. Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018
  Artikel: 1
 146. Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  Artikel: 2
 147. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikel: 3.3
 148. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 20
 149. Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 6
 150. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikelen: 15, 40ca
 151. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  Teksten: tekst, tekst
 152. Verzamelwet Brexit
  Artikelen: IXa, VIII
 153. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 154. Voorzieningenregeling voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers
  Artikel: 10a
 155. Werkloosheidswet
  Artikel: 39
 156. Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps
  Artikel: 27a
 157. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  Artikelen: 1, 17, 17a
 158. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 57
 159. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:55, 3:47
 160. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 2, 90, 91, 123, 124
  Paragraaf: 2
 161. Wet forensische zorg
  Artikel: 2.5
 162. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikelen: 45, 48
 163. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikelen: 45, 48
 164. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 30
 165. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 3.104, 6.18
 166. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  Artikelen: 1, 6
 167. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel: 2.3.5
 168. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikelen: 1, 16, 28, 36, 39, 40, 49e, 78, 80, 84
  Paragraaf: 3.3
 169. Wet normering topinkomens
  Bijlage: 3
 170. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 54
 171. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel: 11
 172. Wet publieke gezondheid
  Artikel: 58a
 173. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 34
 174. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 20
 175. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 14
 176. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 71
 177. Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
  Artikel: 1
 178. Wijzigingsbesluit Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (verlaging vermogensinkomensbijtelling, verkorting overgangstermijnen voor de hoge en lage eigen bijdrage, de termijn waarover het CAK een eigen bijdrage mag opleggen, introduceren van een abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen en een grondslag voor uitzonderen eenmalige letselschadevergoedingen van het vermogen dat meetelt voor de vermogensinkomensbijtelling)
  Artikel: III
 179. Wijzigingswet Wet langdurige zorg (toegang tot deze wet aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij)
 180. Wijzigingswet Wet langdurige zorg, enz.
  Artikel: Va
 181. Wpg-machtigingsbesluit schadebeperkende maatregelen zorgfraude
  Artikel: 1
 182. Ziektewet
  Artikel: 40
 183. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 2, 4a, 10, 57, 66a, 69, 89, 123
Terug naar begin van de pagina