Besluit opheffen beperking openbaarheid inventarisnummer 9107 in archief KdK 1898–1945

Geldend van 17-12-2014 t/m heden

Besluit opheffen van de beperking aan de openbaarheid van inventarisnummer 9107 in het archief van het KdK 1898–1945

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 15, derde lid Archiefwet 1995,

Gehoord hebbende de voormalig zorgdrager,

Besluit:

De beperking aan de openbaarheid van het inventarisnummer 9107 in het archief van het Kabinet der Koningin 1898–1945 (toegang 2.02.14) vervalt.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 8 december 2014

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris

M.L. Engelhard

Terug naar begin van de pagina