Regelingvrijstelling ex artikel 33a, eerste lid, Meststoffenwet 2014

Geldend van 17-12-2014 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 december 2014, nr. WJZ / 14180549, houdende een vrijstelling voor het jaar 2014 van het verbod, bedoeld in artikel 33a, eerste lid, van de Meststoffenwet, voor landbouwers die bepaalde diersoorten houden

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 38, eerste en derde lid, van de Meststoffenwet;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 wordt vrijstelling verleend van artikel 33a, eerste lid, van de Meststoffenwet aan landbouwers die de volgende diersoorten houden:

    • a. schapen;

    • b. geiten;

    • c. runderen, bestemd voor de productie van vlees, met uitzondering van rosévleeskalveren en witvleeskalveren.

  • 2 Het eerste lid is eveneens van toepassing op een landbouwer die op zijn bedrijf dieren houdt, behorende tot verschillende diersoorten, indien ten minste 90% van de fosfaat die op zijn bedrijf wordt geproduceerd, wordt geproduceerd door dieren die behoren tot de diersoorten, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 december 2014

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina