Regeling bijzondere bekostiging 2014–2015

[Regeling vervallen per 01-08-2017.]
Geldend van 11-12-2014 t/m 31-07-2017

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 november 2014, PO/F&V/688376 tot het verstrekken van bijzondere bekostiging voor personeelskosten (Regeling bijzondere bekostiging 2014–2015)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 123, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 120, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Bijzondere bekostiging

[Vervallen per 01-08-2017]

  • 1 Voor de eerste 5 maanden van het schooljaar 2014–2015 ontvangt het bevoegd gezag van een basisschool, het bevoegd gezag van een speciale school voor basisonderwijs en het bevoegd gezag van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bijzondere bekostiging voor personeelskosten.

  • 2 De bijzondere bekostiging, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 11,35 per leerling.

  • 4 De bijzondere bekostiging op grond van het eerste lid, die het bevoegd gezag voor de school ontvangt, wordt bepaald door het leerlingenaantal van de school te vermenigvuldigen met het in het tweede lid genoemde bedrag per leerling.

Artikel 3. Betaling

[Vervallen per 01-08-2017]

De bijzondere bekostiging bedoeld in artikel 2 wordt in december 2014 uitbetaald.

Artikel 4. Verantwoording bijzondere bekostiging

[Vervallen per 01-08-2017]

De bijzondere bekostiging op grond van deze regeling wordt verantwoord in de jaarrekening en de jaarverslaglegging, zoals bedoeld in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 augustus 2017.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bijzondere bekostiging 2014–2015.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina