Instellingsbesluit Commissie MKB-Financiering

Geldend van 09-12-2014 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 3 december 2014, nr. WJZ/14169472, tot instelling van de Commissie MKB-financiering (Instellingsbesluit Commissie MKB-Financiering)

De Minister van Economische Zaken;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. Commissie: de Commissie MKB-Financiering.

Artikel 2

 • 1 Er is een Commissie MKB-Financiering.

 • 2 De Commissie heeft tot taak het adviseren van de minister over voorstellen voor initiatieven gericht op verbreding en vergroting van het aanbod aan MKB-financiering zoals bedoeld in de oproep van de minister van 30 oktober 2014, Staatscourant 2014, 31083.

 • 3 De Commissie adviseert in elk geval over:

  • a. de toegevoegde waarde van een initiatief voor MKB-financiering;

  • b. de deugdelijkheid en kwaliteit van het voorstel;

  • c. de economisch haalbaarheid van een initiatief;

  • d. de wijze van het mitigeren van het risico voor de Staat der Nederlanden bij een mogelijke overheidsgarantie;

  • e. de opzet en organisatie van het initiatief;

  • f. de kwaliteit en deskundigheid van de bij het initiatief betrokken partijen;

  • g. de kans dat met het initiatief op korte termijn nieuwe MKB-financiering kan worden verstrekt.

Artikel 3

 • 1 De Commissie bestaat uit een voorzitter en ten hoogste zes andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de minister benoemd. De voorzitter en de andere leden kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen.

 • 3 De leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in en treden niet op als vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep.

Artikel 4

 • 1 De Commissie stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast.

 • 2 De minister voorziet in het secretariaat van de Commissie.

 • 3 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de Commissie opgeborgen in het archief van dat ministerie.

 • 4 De Commissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de invulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 5

Te rekenen vanaf 1 oktober 2014 worden voor een periode van een jaar tot lid van de Commissie benoemd:

 • a. de heer prof. drs. A. Verberk, te Papendrecht, tevens voorzitter;

 • b. de heer prof. A.F.P. Bakker, te Bussum;

 • c. de heer drs. W.F.C. Cramer, te Heiloo;

 • d. de heer drs. R.W.O. Metz, te Berkel en Rodenrijs;

 • e. de heer mr. Th. J.M. Roos BA, te Apeldoorn;

 • f. de heer drs. E.G. Scholten, te Amsterdam;

 • g. de heer H. Sliedrecht RA, te Heerjansdam.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

's-Gravenhage, 3 december 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina