Besluit mandaat, volmacht en machtiging projectorganisatie Van-Werk-naar-Werk

Geldend van 06-12-2014 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 3 december 2014, nr. WJZ / 14167790, houdende regels inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging betreffende de projectorganisatie Van-Werk-Naar-Werk (Besluit mandaat, volmacht en machtiging projectorganisatie Van-Werk-Naar-Werk)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

Aan de hoofddirecteur Interne Organisatie wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor de P&O-aangelegenheden ten aanzien van de medewerkers van de projectorganisatie Van-Werk-Naar-Werk.

Artikel 2

 • 1 Aan de projectmanager Van-Werk-Naar-Werk wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen op het werkterrein van de projectorganisatie Van-Werk-Naar-Werk, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 130.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2 Aan de projectmanager Van-Werk-Naar-Werk wordt tevens mandaat, volmacht en machtiging verleend voor P&O-aangelegenheden van de onder hem ressorterende medewerkers, met uitzondering van de P&O-aangelegenheden waarvoor mandaat, volmacht en machtiging is verleend aan de secretaris-generaal, de directeur Bedrijfsvoering of de P&O-aangelegenheden waarvoor de sg aan de hoofddirecteur Interne Organisatie ondermandaat heeft verleend.

Artikel 3

 • 1 Aan de Van-Werk-Naar-Werk managers wordt, ieder voor zich op zijn werkterrein, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen op het werkterrein van de projectorganisatie Van-Werk-Naar-Werk, met uitzondering van het aangaan van financiële verplichtingen.

 • 2 Aan de Van-Werk-Naar-Werk managers wordt, ieder voor zich, tevens mandaat, volmacht en machtiging verleend voor de volgende P&O-aangelegenheden:

  • a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

  • b. het verlenen van zwangerschaps-, bevallings-, en ouderschapsverlof;

  • c. het goedkeuren van wijzigingen in werkroosters;

  • d. het accorderen van P-Direkt aanvragen;

  • e. het afhandelen van verzoeken inzake de opleiding van het personeel;

  • f. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen en buiten de EU.

Artikel 4

De uit dit besluit voor de projectmanager Van-Werk-Naar-Werk voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van zijn afwezigheid over op zijn plaatsvervanger.

Artikel 5

Een afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan de secretaris-generaal, de directeur Wetgeving en Juridische Zaken, de directeur Financieel-Economische Zaken, de directeur Bedrijfsvoering, de Auditdienst Rijk, de Algemene Rekenkamer en aan degenen aan wie krachtens dit besluit mandaat, volmacht en machtiging is verleend.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2014.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging projectorganisatie Van-Werk-naar-Werk.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 december 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina