Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 15-07-2024.
Geldend van 01-01-2015 t/m 01-05-2019

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 2 december 2014, nr. IENM/BSK-2014/255126, houdende vaststelling van beleidsregels tot uitvoering van hoofdstuk IIA van de Wegenverkeerswet 1994 (Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen)

§ 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • bijzondere bromfiets: bromfiets als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, onder d, van de wet waarvoor een aanvraag voor een aanwijzing op grond van artikel 20b van de wet is ingediend bij de minister;

  • reguliere bromfiets: bromfiets als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, onder a, b en c, van de wet;

  • minister: Minister van Infrastructuur en Milieu;

  • RDW: Dienst Wegverkeer;

  • Richtlijn 2002/24/EG: Richtlijn 2002/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 maart 2002 betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen en de intrekking van Richtlijn 92/61/EEG van de Raad (PbEG 2002, L 124);

  • Richtlijn 2009/139/EG: Richtlijn 2009/139/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de voorgeschreven opschriften op twee- of driewielige motorvoertuigen (PbEU 2009, L 322);

  • Verordening (EU) nr. 168/2013: Verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers (PbEU 2013, L 60);

  • VIN: voertuigidentificatienummer;

  • VN/ECE-reglement: reglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties;

  • wet: Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Wijzigingen van en amendementen op de richtlijnen, verordening en VN/ECE-reglementen1 genoemd in deze beleidsregel gaan voor de toepassing van deze beleidsregel gelden met ingang van de datum waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn of -verordening of het betrokken amendement uitvoering moet zijn gegeven.

§ 2. Aanwijzingsprocedure

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Een aanvraag voor een aanwijzing van een bijzondere bromfiets in verband met de toelating tot het Nederlandse verkeer, wordt ingediend bij de minister.

 • 2 De aanvraag wordt per type of per individuele bijzondere bromfiets ingediend.

 • 3 Bij een aanvraag per type verklaart de aanvrager schriftelijk dat alle exemplaren die van dat type op de weg zullen worden gebracht, identiek zijn aan de ingevolge artikel 5, tweede lid, door de RDW beoordeelde bijzondere bromfiets.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De aanvraag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, vermeldt waarom het betreffende motorvoertuig, al dan niet met aanpassingen, niet aan de toelatingseisen voor een reguliere bromfiets kan voldoen.

 • 2 De aanvraag beschrijft op welke wijze het veiligheids- en milieubeschermingsniveau, bedoeld in artikel 11, tweede lid, wordt gewaarborgd.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 2 De minister vraagt de RDW te beoordelen of het betreffende motorvoertuig voldoet aan de technische toetsingscriteria, bedoeld in paragraaf 4.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De aanvrager is bij de fysieke beoordeling van het betreffende motorvoertuig aanwezig.

 • 2 Tijdens de fysieke beoordeling desgevraagd en op aanwijzing van de tester:

  • a. voert de aanvrager noodzakelijke rijtesten zelf uit;

  • b. demonteert de aanvrager onderdelen door middel van door hem meegebracht gereedschap.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De kosten van beoordeling, onderzoek en testrapporten komen voor rekening van de aanvrager.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De minister neemt binnen een termijn van acht weken na ontvangst van de aanvraag een besluit.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Van een besluit tot aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

§ 3. Algemene toetsingscriteria

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De bijzondere bromfiets valt buiten het toepassingsgebied van Richtlijn 2002/24/EG en Verordening (EU) nr. 168/2013.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Toelating van de bijzondere bromfiets stemt overeen met de volgende doeleinden van de wet:

  • a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  • c. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, alsmede de gevolgen voor het milieu;

  • d. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden; en

  • e. het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.

 • 2 De bijzondere bromfiets kan slechts worden toegelaten, indien een ten minste even hoog veiligheids- en milieubeschermingsniveau wordt gewaarborgd als het geval is bij toelating van een reguliere bromfiets.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De bijzondere bromfiets is compleet en, in het geval van een aanvraag tot aanwijzing per type, productierijp.

§ 4. Technische toetsingscriteria

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De bijzondere bromfiets is voorzien van een VIN dat in het frame, in het chassis of in een vergelijkbare constructie is ingeslagen en goed leesbaar is. Het VIN voldoet aan Richtlijn 2009/139/EG.

 • 2 Indien het VIN is ingeslagen op een plek die bij de technische beoordeling niet direct zichtbaar is, heeft de aanvrager bij de fysieke beoordeling, bedoeld in artikel 6, eerste lid, adequaat gereedschap voor handen om de onderdelen die het zicht op het VIN belemmeren, te verwijderen.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De langs- en dwarsliggers en chassisversterkingsdelen van het chassisraam, dan wel de daarvoor in de plaats tredende delen van de mee- of zelfdragende carrosserie:

  • a. vertonen geen breuken of scheuren;

  • b. zijn niet zodanig bevestigd, vervormd of door corrosie aangetast, dat de stijfheid en de sterkte van het chassisraam of van de mee- of zelfdragende carrosserie in gevaar worden gebracht dan wel dat het weggedrag van de bijzondere bromfiets nadelig wordt beïnvloed.

 • 3 Indien de bijzondere bromfiets is opgebouwd uit een frame met een voor- of achtervork, mag dat frame met die voor- of achtervork:

  • a. geen breuken of scheuren vertonen;

  • b. niet zijn doorgeroest; en

  • c. niet zodanig zijn vervormd dat de stijfheid en de sterkte ervan in gevaar worden gebracht.

 • 4 De onderdelen die deel uitmaken van het frame of van de zelfdragende constructie, zijn deugdelijk bevestigd.

 • 5 De bovenbouw van de bijzondere bromfiets is deugdelijk op het frame dan wel het onderstel bevestigd.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De bijzondere bromfiets is:

 • a. niet langer dan 2,00 m;

 • b. niet breder dan 1,10 m;

 • c. niet hoger dan 2,00 m.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De bijzondere bromfiets heeft een door de constructie bepaalde snelheid van niet meer dan 25 km/h.

 • 2 De bijzondere bromfiets is niet voorzien van een voorziening met het kennelijke doel de controle op de constructiesnelheid te bemoeilijken of te beïnvloeden.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Een bijzondere bromfiets voorzien van een verbrandingsmotor, heeft een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm³.

 • 2 Een bijzondere bromfiets voorzien van een elektromotor:

  • a. heeft een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW;

  • b. is voor wat betreft de invloed van elektromagnetische stralen getest volgens VN/ECE-reglement nr. 10.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Alle onderdelen van de brandstofsystemen zijn veilig en deugdelijk bevestigd.

 • 2 De aanwezige brandstofsystemen vertonen geen lekkage.

 • 3 De vulopening van een brandstofreservoir is afgesloten met een passende tankdop.

 • 4 De onderdelen van de elektrische aandrijflijn van een elektrisch aangedreven of hybride elektrische bijzondere bromfiets zijn:

  • a. deugdelijk;

  • b. deugdelijk bevestigd;

  • c. niet beschadigd;

  • d. vrij van lekkage;

  • e. goed afgeschermd, met uitzondering van de kabelset; en

  • f. goed geïsoleerd.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Een bijzondere bromfiets voorzien van een installatie voor Liquid Petroleum Gas (LPG), Liquid Natural Gas (LNG) of Compressed Natural Gas (CNG), voldoet onderscheidenlijk aan de VN/ECE-reglementen nr. 67 (LPG), dan wel nr. 110 (CNG), en aan nr. 115 (LPG en CNG) zoals geldend op het moment van de technische beoordeling, alsmede aan artikel 5.6.10, tweede tot en met achtste lid (LPG), dan wel artikel 5.6.10a, tweede tot en met negende lid (CNG), van de Regeling voertuigen.

Artikel 20

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Een bijzondere bromfiets voorzien van een verbrandingsmotor, is uitgerust met een uitlaatsysteem dat over de gehele lengte, met uitzondering van de afwateringsgaatjes, gasdicht is.

 • 2 Het uitlaatsysteem is deugdelijk bevestigd.

Artikel 21

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De accu’s zijn deugdelijk bevestigd.

 • 2 De elektrische bedrading is deugdelijk bevestigd en goed geïsoleerd.

 • 3 De motor is deugdelijk bevestigd.

 • 4 De motorsteunen zijn niet in ernstige mate beschadigd, de rubbers zijn niet doorgescheurd en de vulkanisatie is niet geheel losgeraakt.

Artikel 22

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De snelheid van de bijzondere bromfiets is op eenvoudige en doeltreffende wijze regelbaar.

 • 2 Bij optrekken, afremmen of snelheidsvermindering komen de wielen niet los van de ondergrond en maakt de bijzondere bromfiets geen zijwaartse beweging.

 • 3 De bijzondere bromfiets komt niet in beweging zonder dat deze wordt bediend dan wel het contact aanstaat.

Artikel 23

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De voor de transmissie noodzakelijke onderdelen zijn deugdelijk bevestigd.

 • 2 De stofhoezen van de aandrijfassen zijn deugdelijk bevestigd en zijn niet zodanig beschadigd dat die hoezen niet meer afdichten.

Artikel 24

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De assen zijn deugdelijk bevestigd en vertonen geen breuken of scheuren.

 • 2 De assen zijn niet zodanig vervormd dat de sterkte ervan in gevaar wordt gebracht.

 • 3 De assen zijn niet zodanig bevestigd, beschadigd of vervormd dat het weggedrag nadelig wordt beïnvloed.

 • 4 De assen zijn niet zodanig door corrosie aangetast, dat de sterkte ervan in gevaar wordt gebracht.

Artikel 25

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De fuseepennen, -lageringen, -bussen en -kogels zijn deugdelijk bevestigd.

 • 2 De stofhoezen van fuseekogels zijn deugdelijk bevestigd en niet zodanig beschadigd dat die hoezen niet meer afdichten.

 • 4 Indien een gedeelte van de binnenkant van het fuseekogelhuis en de fuseekogel zichtbaar is doordat de hoes is beschadigd of ontbreekt, vertoont dit gedeelte geen corrosie.

Artikel 26

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De wiellagers vertonen niet te veel speling. Hierbij is artikel 49 van bijlage VIII bij de Regeling voertuigen van toepassing.

Artikel 27

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De wielen, alsmede de onderdelen daarvan, vertonen geen breuken, scheuren ernstige corrosie of ernstige vervorming.

 • 2 De wielen en velgen zijn met alle daarvoor bestemde bevestigingsmiddelen deugdelijk bevestigd.

Artikel 28

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De wielen zijn voorzien van luchtbanden.

 • 2 De luchtbanden, bedoeld in het eerste lid, zijn van een type dat is goedgekeurd volgens VN/ECE-reglement nr. 75.

 • 3 Het karkas van de luchtbanden is niet zichtbaar.

 • 4 Het loopvlak van de luchtbanden bevat geen metalen elementen die tijdens het rijden daarbuiten kunnen uitsteken.

 • 5 De luchtbanden zijn over de gehele omtrek en breedte van het loopvlak voorzien van profilering.

 • 6 De wielen en luchtbanden lopen niet aan.

Artikel 29

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien de bijzondere bromfiets is voorzien van een veersysteem, is dat veersysteem goed werkend, vertonen de onderdelen daarvan geen breuken of scheuren en zijn die onderdelen niet door corrosie aangetast.

Artikel 30

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De bijzondere bromfiets is voorzien van een goed werkende stuurinrichting of een goed werkend besturingssysteem.

 • 2 De stofhoezen zijn niet zodanig beschadigd dat die hoezen niet meer afdichten.

 • 3 De koppelingen en verbindingen zijn spelingsvrij.

 • 4 De voor overbrenging van de stuurkrachten noodzakelijke onderdelen zijn deugdelijk bevestigd.

 • 5 De bediening van de stuurinrichting onderscheidenlijk het besturingssysteem, alsmede de koppelingen, worden door geen enkel onderdeel van de bijzondere bromfiets belemmerd.

Artikel 31

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De bijzondere bromfiets is voorzien van een van een goed werkend remsysteem waarvan de remvertraging ten minste 4,0 m/s² bedraagt.

 • 2 De onderdelen van het remsysteem, bedoeld in het eerste lid:

  • a. zijn deugdelijk bevestigd;

  • b. lopen niet aan;

  • c. schuren niet langs voertuigdelen; en

  • d. zijn niet door corrosie aangetast.

 • 3 De remhendel of het rempedaal maakt geen zodanige slag dat deze tot een aanslag kan worden ingedrukt of ingetrapt.

 • 4 Remmen van wielen op één as worden door dezelfde remhendel of hetzelfde rempedaal bediend.

 • 5 Van een bijzondere bromfiets op meer dan twee wielen, kan één van de remmen in aangezette toestand worden vastgezet, tenzij een afzonderlijke vastzetinrichting aanwezig is.

 • 6 De remkabels zijn niet gerafeld en goed gangbaar.

 • 7 De bediening van het remsysteem wordt door geen enkel onderdeel van de bijzondere bromfiets belemmerd.

 • 8 Indien de bijzondere bromfiets is voorzien van een hydraulisch remsysteem, bevindt het remvloeistofniveau zich niet onder het minimum.

Artikel 32

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Windschermen, stroomlijnkappen en permanent aangebrachte inrichtingen om lading mee te vervoeren, zijn deugdelijk bevestigd.

Artikel 33

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien de bijzondere bromfiets is voorzien van een carrosserie:

 • a. hebben de deuren of kappen die toegang geven tot de personenruimte een deugdelijke sluiting, welke sluiting wordt gewaarborgd door goed werkende sloten en scharnieren;

 • b. kunnen de deuren en kappen, bedoeld onder a, op normale wijze vanaf zowel de binnen- als de buitenzijde van het voertuig worden geopend;

 • c. is deze voorzien van een deugdelijk bevestigde linkerbuitenspiegel van een type dat is goedgekeurd volgens VN/ECE-reglement nr. 81, waarvan het glas geen verschijnselen van breuk vertoont en niet is verweerd;

 • d. mag deze zijn voorzien van een deugdelijk bevestigde rechterbuitenspiegel;

 • e. is deze voorzien van een deugdelijk bevestigde achteruitkijkspiegel waarvan het glas geen verschijnselen van breuk vertoont, indien zicht naar achteren mogelijk is.

Artikel 34

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien de bijzondere bromfiets is voorzien van een carrosserie met ramen:

 • a. vertonen die ramen geen beschadigingen of verkleuringen;

 • b. zijn die ramen niet voorzien van onnodige voorwerpen die het uitzicht van de bestuurder belemmeren;

 • c. is de lichtdoorlatendheid van die ruiten niet minder dan 55%; en

 • d. is de voorruit voorzien van een goed werkende:

  • 1°. ruitenwisserinstallatie die bij inschakeling de bestuurder voldoende uitzicht geeft;

  • 2°. ruitensproeierinstallatie; en

  • 3°. ontwasemings- en ontdooiingsinstallatie, indien het een gesloten carrosserie betreft.

Artikel 35

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De bijzondere bromfiets heeft geen scherpe delen die in geval van botsing gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers kunnen opleveren.

Artikel 36

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De bijzondere bromfiets is voorzien van:

  • a. rode opvallende retroreflecterende lijnmarkering of één of twee rode retroreflectoren, aangebracht aan de achterzijde van het voertuig op een hoogte van minimaal 0,15 m en maximaal 0,90 m;

  • b. witte of gele opvallende retroreflecterende markering of één of twee ambergele zijretroreflectoren, aangebracht aan de zijkant van het voertuig.

Artikel 37

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De bijzondere bromfiets zonder carrosserie mag zijn voorzien en de bijzondere bromfiets met carrosserie is voorzien van:

 • a. één of twee lichten aan de voorzijde van het voertuig;

 • b. één of twee achterlichten;

 • c. één of twee remlichten;

 • d. twee richtingaanwijzers aan de voorzijde en twee richtingaanwijzers aan de achterzijde van het voertuig; en

 • e. één of twee witte retroreflectoren aan de voorzijde van het voertuig.

Artikel 38

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Het licht aan de voorzijde straalt niet anders dan wit of geel.

 • 2 Het achterlicht en het remlicht stralen niet anders dan rood.

 • 3 De richtingaanwijzers stralen niet anders dan ambergeel.

Artikel 39

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De bijzondere bromfiets is niet voorzien van verblindende lichten.

 • 2 De bijzondere bromfiets is, met uitzondering van de richtingaanwijzers, niet voorzien van knipperende lichten.

Artikel 40

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 41

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 42

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De bijzondere bromfiets is niet voorzien van meer retroreflecterende voorzieningen en lichten dan op grond van de artikelen 36 en 37 is voorgeschreven of toegestaan.

Artikel 43

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De bijzondere bromfiets is voorzien van een goed werkende bel of van een goed werkende hoorn met vaste toonhoogte.

 • 2 De bijzondere bromfiets mag zijn voorzien van een geluidssignaalinrichting die er toe strekt ongeoorloofd gebruik of diefstal van het voertuig te voorkomen.

 • 3 Een hybride elektrische of elektrische bijzondere bromfiets mag zijn voorzien van een akoestisch voertuigwaarschuwingssysteem.

 • 4 De bijzondere bromfiets is niet voorzien van andere geluidssignaalinrichtingen dan die bedoeld in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 44

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien de bijzondere bromfiets is voorzien van een inrichting tot het koppelen van een aanhangwagen, is deze inrichting deugdelijk bevestigd, niet gescheurd, gebroken of vervormd en niet in ernstige mate door corrosie aangetast.

§ 5. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 45

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen.

Artikel 46

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,
namens deze,

de directeur-generaal Bereikbaarheid,

L.M.C. Ongering

Bijlage 1. Inlichtingenformulier

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Inlichtingenformulier betreffende de aanvraag van een door de Minister van Infrastructuur en Milieu aan te wijzen bromfiets als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • a) Ten aanzien van het bepaalde in artikel 4, eerste lid , van de Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen (hierna: Beleidsregel):

  De ondertekenaar van de aanvraag is van mening dat voor het voertuig waarvoor de aanvraag wordt ingediend, geen (type)goedkeuring op grond van Richtlijn 2002/24/EG2 dan wel Verordening (EU) nr. 168/20133 kan worden afgegeven, omdat:

  ...............

  ...............

  ...............

  ...............

  ...............

  ...............

  ...............

  ...............

 • b) Ten aanzien van het bepaalde in artikel 4, tweede lid, juncto derde lid, aanhef en onder a, onderdeel 1° , van de Beleidsregel:

  De ondertekenaar van de aanvraag is voorts van mening dat het bij de aanvraag gevoegde dossier aantoont dat een ten minste even hoog veiligheids- en milieubeschermingsniveau wordt gewaarborgd als het geval is bij toelating van een reguliere bromfiets, omdat:

  ...............

  ...............

  ...............

  ...............

  ...............

  ...............

  ...............

  ...............

De ondertekenaar van de aanvraag vraagt de minister het aangeboden voertuig individueel / per type4 aan te wijzen.

[Bij een aanvraag per type] De ondertekenaar van de aanvraag verklaart dat alle exemplaren die van het aan te wijzen type op de weg zullen worden gebracht, identiek zijn aan het door de RDW te beoordelen voertuig.

De volgende gegevens over het voertuig waarvoor de aanwijzing wordt aangevraagd, worden door de aanvrager in tweevoud verstrekt.

Daar waar foto’s zijn vereist, zijn deze voldoende gedetailleerd.

1.

Algemene gegevens

1.1.

Merk:

1.2.

Type:

1.3.

VIN:

1.4.

Handelsbenaming(en) (indien van toepassing):

1.5.

Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de fabrikant:

1.5.1.

Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de eventuele gevolmachtigde van de fabrikant:

 

2.

Algemene constructie van het voertuig

2.1.

Foto's en/of tekeningen van een representatief voertuig:

2.2.

Wielbasis:

2.3.

Aantal assen en wielen:

2.4.

Plaats en opstelling van de motor:

2.5.

Aantal zitplaatsen:

 

3.

Massa's (in kg) en afmetingen

3.1.

Ledige massa:

3.2.

Technisch toelaatbare maximummassa volgens opgave van de fabrikant:

3.3.

Lengte:

breedte:

hoogte:

 

4.

Motor

4.1.

Fabrikant:

4.2.

Merk:

4.2.1.

Type (zoals op de motor vermeld, of andere identificatiemiddelen):

4.2.2.

Plaatsing van het motornummer (in voorkomend geval):

4.3.

Motor met elektrische / compressie-ontsteking: (¹)

4.3.1.

Specifieke gegevens over de motor

4.3.1.1.

Werkingsprincipe: elektrische ontsteking / compressie-ontsteking, viertakt / tweetakt (¹)

4.3.1.2.

Aantal, opstelling en ontstekingsvolgorde van de cilinders:

4.3.1.3.

Cilinderinhoud: .................... cm³ (g)

4.3.1.4.

Nettomaximumvermogen: .................... kW bij .................... minG¹

4.3.1.5.

Nettomaximumkoppel: .................... Nm bij .................... minG¹

4.3.2.

Brandstof: diesel / benzine / mengsmering / LPG / andere (¹)

4.3.3.

Brandstofreservoir:

4.3.3.1.

Maximale inhoud:

4.3.4.

Uitlaatsysteem:

4.3.4.1.

Tekening van het volledige uitlaatsysteem:

4.3.5.

Voorzieningen tegen luchtverontreiniging:

4.3.5.1.

Additionele anti-verontreinigingsinrichtingen (indien aanwezig en niet onder een ander hoofdstuk vallend):

4.3.5.2.1.

Katalysator: ja / neen (¹):

4.3.5.2.2.

Aantal katalysatoren en elementen:

4.4.

Elektrische aandrijfmotor:

4.4.1.

Type (wikkeling, bekrachtiging):

4.4.1.1.

Maximaal continu vermogen (k): .................... kW

4.4.1.2.

Bedrijfsspanning: .................... volt

4.4.2.

Accu:

4.4.2.1.

Aantal cellen:

4.4.2.2.

Massa: .................... kg

4.4.2.3.

Capaciteit: .................... Ah (ampère-uur)

4.4.2.4.

Plaats: ...................

4.5.

Andere motoren of combinaties daarvan (specifieke gegevens over de onderdelen van dergelijke motoren):

 

5.

Overbrenging

5.1.

Maximumsnelheid van het voertuig en versnelling waarin deze wordt bereikt (in km/h):

5.2.

Snelheidsmeter:

5.2.1.

Merk(en):

5.2.2.

Type(s):

 

6.

Ophanging

6.1.

Standaard gemonteerde banden (categorie, afmetingen en maximale belasting) en velgen:

6.1.2.

Door de fabrikant aanbevolen bandenspanning: .................... kPa

6.1.3.

Combinatie(s) van banden en velgen:

6.2.

Symbool voor de laagste snelheidscategorie die overeenkomt met de theoretische maximumsnelheid van het voertuig:

6.3.

Laagste belastingsindex die overeenkomt met de maximumbelasting op elke band:

 

7.

Stuurinrichting

7.1.

Mechanisme en bediening:

7.1.1.

Soort mechanisme:

7.1.2.

Korte beschrijving van de eventuele elektrische en/of elektronische onderdelen van de besturing:

 

8.

Reminrichting

8.1.

Schema van de reminrichting:

8.2.

Voor- en achterrem: schijven / trommels: (¹)

8.2.1.

Merk(en):

8.2.2.

Type(n):

8.2.3.

Remhandels / -pedalen: (¹)

8.2.4.

Remvloeistofreservoir(s) (indien van toepassing):

8.3.

Andere inrichtingen (indien van toepassing): tekening en beschrijving:

8.4.

Korte beschrijving van de eventuele elektrische en/of elektronische onderdelen van de reminrichting:

 

9.

Carrosserie

9.1.

Carrosserietype:

9.2.

Aantal deuren:

9.3.

Aantal spiegels:

9.4.

Aantal ruitenwissers:

9.5.

Type ruitensproeierinstallatie:

9.6.

Type ontwasemings- en ontdooiingsinstallatie:

 

10.

Lichten en retroreflecterende voorzieningen

10.1.

Tabel retroreflectoren:

Naam:

Merk:

Type:

Aantal / Kleur:

Typegoedkeurnummer:

Retroreflector

achterzijde:

       

Retroreflector

zijkant:

       

Retroreflector

voorzijde

(geen verplichte retroreflector):

       

10.2.

Aantal koplampen:

10.3.

Aantal achterlichten:

10.4.

Aantal richtingaanwijzers voorzijde:

10.5.

Aantal richtingaanwijzers achterzijde:

   

11.

Uitrusting

11.1.

Koppelinrichting (in voorkomend geval):

11.1.1.

Type(n): haak / ring / andere (¹)

11.1.2.

Foto’s en/of tekeningen die de positie en de constructie van de koppelinrichting tonen:

11.2.

Plaatsing en identificatie van de bedieningsorganen, verklikkerlichten en meters:

11.2.1.

Foto’s en/of tekeningen van de plaatsing van symbolen, bedieningsorganen, verklikkerlichten en meters:

11.3.

Voorgeschreven opschriften:

11.3.1.

Foto’s en/of tekeningen van het chassisnummer (met afmetingen):

11.4.

Beveiligingsinrichting tegen gebruik van het voertuig door onbevoegden:

11.4.1.

Type:

11.4.2.

Korte beschrijving:

11.5.

Geluidssignaalinrichting:

(¹) S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.

Ondergetekende verklaart dat al deze bij de aanvraag behorende gegevens naar waarheid zijn ingevuld en dat het voertuig volledig conform die gegevens ter keuring bij de RDW zal worden aangeboden.

 

Plaats:

Datum:

   

Naam:

Handtekening

 1. VN/ECE-reglementen zijn te raadplegen via United Nations Economic Commission for Europe/Transport/Areas of Work/Vehicle Regulations/Agreements and Regulations/UN Regulations (1958 Agreement): http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html. ^ [1]
 2. Richtlijn 2002/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 maart 2002 betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen en de intrekking van Richtlijn 92/61/EEG van de Raad (PbEG 2002, L 124). ^ [2]
 3. Verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers (PbEU 2013, L 60). ^ [3]
 4. S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is. ^ [4]
Naar boven