Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering provinciefonds uitkeringsjaar 2013

[Regeling materieel uitgewerkt per 05-12-2016.]
Geldend van 05-12-2014 t/m heden

Besluit tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het provinciefonds over het uitkeringsjaar 2013

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 9 van de Financiële verhoudingswet;

Besluit:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

T. Livius

Directeur Bestuur, Democratie en Financiën

Bijlage 1

De bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 9 van de Financiële verhoudingswet, over het uitkeringsjaar 2013.

Nr.

Maatstaven

Bedragen in €

1

opcenten motorrijtuigenbelasting

–65,90

2

inwoners provincie

15,14

3b

inwoners landelijk gebied

7,10

4

oppervlak land

28,04

5

oppervlak water

30,14

7

gewogen weglengte

17.506,15

9

vast bedrag

16.968.078,42

10

inwoners groei

99,92

11

inwoners krimp

556,24

12

inwoners omgevingsadressendichtheid

11,47

13

jongeren

23,73

14

woonruimten

49,71

15

oeverlengte

89,09

16

oppervlakte ecologische hoofdstructuur groen

37,81

17

oppervlakte bedrijventerreinen

118,62

18

inrichtingen gevaarlijke stoffen

144.612,50

19

werkgelegenheid

1,97

20

stuwende werkgelegenheid

18.308,64

Terug naar begin van de pagina