Besluit mandaat en machtiging Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidieverstrekking Topsector Life Sciences and Health

Geldend van 22-10-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 november 2014, houdende verlening mandaat en machtiging aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidieverstrekkingTopsector Life Sciences and Health (Besluit mandaat en machtiging Rijksdienst Ondernemend Nederland subsidieverstrekking Topsector Life Sciences and Health)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelezen de instemming van de directeur kernprocessen NL en Juridische Zaken van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van 11 november 2014.

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. Minister: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  • b. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: baten-lastendienst van het Ministerie van Economische Zaken, bedoeld in artikel 1 van het Instellingsbesluit baten-lastenagentschap Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

  • c. Algemeen directeur RVO.nl: algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, welke functienaam tot 1 maart 2015 luidde ‘directeur- generaal van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland’;

  • d. Topsector Life Sciences and Health: de samenwerking van publiek-private partijen in de sector Life Sciences and Health die zich richt op betere oplossingen voor de patiënt en de reductie van zorgkosten.

Artikel 2

Aan de algemeen directeur RVO.nl wordt mandaat verleend tot:

  • a. het nemen van besluiten tot subsidieverstrekking op grond van de Kaderwet VWS-subsidies voor zover het gaat om bestedingen van middelen die bestemd zijn voor activiteiten van de Topsector Life Sciences and Health;

  • b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.

Artikel 3

  • 1 De algemeen directeur RVO.nl is gemachtigd tot het afdoen van alle stukken die betrekking hebben op besluiten als bedoeld in artikel 2.

  • 2 De algemeen directeur RVO.nl is gemachtigd ten aanzien van verweer- en beroepschriften in administratiefrechtelijke procedures, ten behoeve van het vertegenwoordigen van de minister in deze procedures en tot het afdoen van alle stukken die daarop betrekking hebben.

Artikel 4

  • 1 De algemeen directeur RVO.nl kan ondermandaat en machtiging verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen tot het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van zijn op grond van dit besluit toegekende bevoegdheden.

  • 2 Besluiten tot verlening van ondermandaat en machtiging worden in afschrift gezonden aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van het centraal register, bedoeld in artikel 17, van de Mandaatregeling VWS.

Artikel 5

Ondertekening van besluiten en stukken op grond van mandaat en machtiging vindt plaats op de volgende wijze:

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

namens deze,

(naam)

(handtekening)

(functie)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidieverstrekking Topsector Life Sciences and Health.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina