Vergoedingenregeling College voor toetsen en examens

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 november 2014, nr. VO/689389, houdende de vaststelling van de vergoedingen van de voorzitter en overige leden van het College voor Toetsen en Examens (Vergoedingenregeling College voor toetsen en examens)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4 van de Wet College voor toetsen en examens;

Mede gelet op artikel 14 van de Kaderwet Zelfstandige Bestuursorganen;

Besluit:

Artikel 1

De voorzitter van het College voor Examens (sinds 1 augustus 2014: College voor toetsen en examens) ontvangt een vergoeding overeenkomstig salarisschaal 18 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren. De arbeidsduurfactor wordt van 1 oktober 2009 tot 1 oktober 2014 vastgesteld op 0,3 en vanaf 1 oktober 2014 op 0,2.

Artikel 2

De overige leden van het College voor Examens (sinds 1 augustus 2014: College voor toetsen en examens) ontvangen een schadeloosstelling. De schadeloosstelling bestaat uit een bedrag per vergadering. Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag worden als één vergadering aangemerkt. De hoogte van de schadeloosstelling van de leden wordt vastgesteld op 3% van salarisschaal 16 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt daarbij terug tot en met 1 oktober 2009.

Deze regeling zal met de bijbehorende toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina