Beleidsregel tegemoetkoming DGF eendagskuikens en broedeieren aviaire influenza 2014

Geldend van 02-12-2014 t/m heden

Beleidsregel tegemoetkoming DGF eendagskuikens en broedeieren aviaire influenza 2014

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 91 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a. bedrijf: broederij of vermeerderingsbedrijf;

 • b. broedeieren: eieren van pluimvee die zich ter verkrijging van kuikens of embryo’s in een broedmachine bevinden, dan wel kennelijk bestemd zijn om voor dit doel in een broedmachine te worden ingelegd;

 • c. eendagskuikens: levend pluimvee bestemd om binnen 72 uur na geboorte als eendagskuiken geplaatst te worden;

 • d. vermeerderingsbedrijf: inrichting die zich toelegt op de productie van broedeieren, bestemd voor de productie van gebruikspluimvee of vaccineieren;

 • e. Tijdelijke regeling standstill: Tijdelijke regeling standstill hoogpathogene aviaire influenza 2014-II.

Artikel 2

De Minister verstrekt uit het Diergezondheidsfonds op aanvraag met inachtneming van de volgende bepalingen een tegemoetkoming in de schade die is ontstaan als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza in november 2014.

Artikel 3

 • 1 Voor tegemoetkoming in de schade komen in aanmerking natuurlijke personen en rechtspersonen die, in voorkomend geval blijkens gegevens van de Kamer van Koophandel, een bedrijf als bedoeld in artikel 1 exploiteren.

 • 2 De tegemoetkoming in de schade wordt verstrekt aan:

  • a. vermeerderingsbedrijven voor de broedeieren die in de periode van 20 november 2014, 14:00 uur, tot en met 29 november 2014, 23:59 uur, zijn geproduceerd met het oog op afzet in Nederland of in een land buiten de Europese Unie;

  • b. broederijen voor de eendagskuikens die worden geboren in de periode vanaf 20 november 2014, 14:00 uur, uit broedeieren die zijn ingelegd voor 20 november met het oog op afzet in Nederland of in een land buiten de Europese Unie;

  • c. broederijen voor de broedeieren die in de periode van 20 november 2014, 14:00 uur, tot en met 29 november 2014, 23:59 uur, zijn vernietigd.

Artikel 4

 • 1 De Minister stelt het bedrag van de tegemoetkoming in de schade vast.

 • 3 De tegemoetkoming wordt in voorkomend geval verminderd met de restwaarde van de broedeieren en de eendagskuikens.

 • 4 Voor de waardebepaling geldt het tijdstip van inwerkingtreding van de Tijdelijke regeling standstill.

Artikel 5

 • 1 Voor de aanvraag voor de tegemoetkoming in de schade wordt gebruik gemaakt van een daartoe door de minister beschikbaar gesteld middel, vergezeld van alle gevraagde bewijsstukken.

 • 2 De aanvrager is verplicht de met de uitvoering van of toezicht op de naleving van deze regeling belaste personen alle medewerking te verlenen, die zij nodig achten voor de vervulling van hun taken.

 • 3 Indien de aanvrager niet de eigenaar is van de broedeieren of eendagskuikens wordt de aanvraag mede ondertekend door de eigenaar.

 • 4 Een aanvraag voor tegemoetkoming in de schade wordt ingediend tussen 15 december 2014 en 1 februari 2015.

Artikel 6

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel tegemoetkoming DGF eendagskuikens en broedeieren aviaire influenza 2014.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 november 2014

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina