Reparatiewet BZK 2014

[Regeling materieel uitgewerkt per 29-11-2016.]
Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 29-11-2014 t/m 31-12-2014

Wet van 19 november 2014 tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 2014)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal wettelijke bepalingen op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties enkele wetstechnische gebreken te herstellen alsmede daarin andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel IX. Nieuwe grondslag Regeling inkomensgrenzen inkomensafhankelijke huurverhoging 2014

  • 2 [Red: Wijzigt het Besluit vermindering verhuurderheffing 2014.]

Artikel XVIa. Wet gemeenschappelijke regelingen

[Treedt in werking op 01-01-2015]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XVIc. Wet gemeenschappelijke regelingen

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet gemeenschappelijke regelingen, enz. (dualisering gemeente- en provinciebestuur, enz.).]

Artikel XVId. Wet gemeenschappelijke regelingen

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet gemeenschappelijke regelingen, enz. (dualisering gemeente- en provinciebestuur, enz.).]

Artikel XVIIIa. Wet van 9 april 2014 tot wijziging van de wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en de huisvestingswet naar aanleiding van de evaluatie van de wet bijzondere maatregelen grootstedelijke probelematiek (wet uitbreiding wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek) (Stb. 2014, 152)

[Red: Wijzigt de Huisvestingswet 2014.]

Artikel XX. Wet van 25 juni 2009 tot wijziging van diverse wetten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

[Red: Wijzigt de Wet van 25 juni 2009 tot wijziging van diverse wetten op de beleidsterreinen van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.]

Artikel XXI. Wetsvoorstel afschaffing plusregio’s

[Red: Wijzigt de Huisvestingswet 2014.]

Artikel XXII. Wetsvoorstel raadgevend referendum

[Red: Wijzigt de Wet raadgevend referendum.]

Artikel XXIV. Slotbepalingen

  • 1 Deze wet, met uitzondering van de artikelen XIVa, XVIa en XXIII, onderdeel Fa, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij wordt geplaatst.

  • 4 Artikel XIVa treedt in werking op het tijdstip waarop de Huisvestingswet 2014 in werking treedt. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na het tijdstip waarop die wet in werking is getreden, treedt artikel XIVa in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en werkt het terug tot en met het tijdstip waarop die wet in werking is getreden.

  • 10 Artikel XXIII, onderdeel Fa, treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 4 juni 2014 tot wijziging van de Woningwet in verband met het versterken van het handhavingsinstrumentarium (Stb. 2014, 249) in werking treedt. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na het tijdstip waarop die wet in werking is getreden, treedt artikel XXIII, onderdeel Fa, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en werkt het terug tot en met het tijdstip waarop die wet in werking is getreden.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 19 november 2014

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Uitgegeven de achtentwintigste november 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Naar boven