Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang; toepassing verlaagd ab-tarief voorlopige aanslag 2014

Geldend van 29-11-2014 t/m heden

Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang; toepassing verlaagd ab-tarief voorlopige aanslag 2014

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit bevat een goedkeuring voor een juiste vaststelling van de belasting over het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) bij toepassing van het verlaagde aanmerkelijkbelangtarief. De goedkeuring is gebaseerd op artikel 64 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

1. Inleiding

Gebleken is dat de eenmalige verlaging van het aanmerkelijkbelangtarief voor 2014 tot en met een belastbaar inkomen van € 250.000 niet tijdig in de aanslagsystemen van de Belastingdienst kon worden verwerkt. Dit leidt tot te hoge voorlopige aanslagen. Om dit te voorkomen is voor een praktische oplossing gekozen.

2. Goedkeuring

Ik keur goed dat bij een verzoek om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2014 of een verzoek tot wijziging van zo’n voorlopige aanslag, als inkomen uit aanmerkelijk belang 22/25e deel van het genoten voordeel wordt aangegeven. Deze goedkeuring geldt uitsluitend voor het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang tot en met € 250.000.1 De verschuldigde belasting over het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang wordt door toepassing van het bovenstaande tot het juiste bedrag berekend. Dit geldt ook voor verzoeken die reeds overeenkomstig deze lijn zijn ingediend.

De verlaging van de grondslag kan niet worden toegepast bij de reguliere aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014. Bij de definitieve aanslagen die naar aanleiding van die aangiften worden opgelegd, wordt namelijk het juiste percentage gehanteerd.

3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 november 2014

De

Staatssecretaris

van Financiën,
namens deze,

T.W.M. Poolen

Lid van het managementteam Belastingdienst

  1. Het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang is het inkomen uit aanmerkelijk belang verminderd met de te verrekenen verliezen uit aanmerkelijk belang.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina