Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015

[Regeling vervallen per 29-10-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2015.]
Geldend van 28-11-2014 t/m 31-12-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 november 2014, nr. VO/F-2014/678650, tot vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs voor het kalenderjaar 2015 en wijziging van de Regeling vaststelling ondersteuningsbedragen per leerling lwoo en pro, kalenderjaar 2014 (Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 85, derde lid, en 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 29-10-2015]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 29-10-2015]

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. wet: Wet op het voortgezet onderwijs;

 • b. directie: rectoren, directeuren, conrectoren en adjunct-directeuren als bedoeld in artikel 84, eerste lid, onder a, van de wet;

 • c. leraren: leraren als bedoeld in artikel 84, eerste lid, onder b, van de wet;

 • d. onderwijsondersteunend personeel: onderwijsondersteunend personeel als bedoeld in artikel 84, eerste lid, onder c, van de wet;

 • e. schoolsoortgroep 1: scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs, scholen voor praktijkonderwijs en scholengemeenschappen bestaande uit ten minste twee van deze schoolsoorten, inclusief het leerwegondersteunend onderwijs;

 • f. schoolsoortgroep 2: scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, hoger algemeen voortgezet onderwijs en scholengemeenschappen bestaande uit een combinatie van deze scholen;

 • g. schoolsoortgroep 3: scholengemeenschappen bestaande uit scholen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs en scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, al dan niet in combinatie met scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, inclusief het leerwegondersteunend onderwijs; en

 • h. schoolsoortgroep 4: scholengemeenschappen bestaande uit scholen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs, scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs, al dan niet in combinatie met scholen voor praktijkonderwijs of scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, inclusief het leerwegondersteunend onderwijs.

§ 2. Vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 2015

[Vervallen per 29-10-2015]

Artikel 2. Vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 2015

[Vervallen per 29-10-2015]

 • 1 Voor de directie bedraagt met ingang van 1 januari 2015 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats:

  • a. € 80.815,05 voor schoolsoortgroep 1;

  • b. € 96.453,41 voor schoolsoortgroep 2;

  • c. € 95.423,86 voor schoolsoortgroep 3; en

  • d. € 92.691,46 voor schoolsoortgroep 4.

 • 2 Voor de leraren bedraagt met ingang van 1 januari 2015 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats:

  • a. € 74.077,29 voor schoolsoortgroep 1;

  • b. € 84.013,73 voor schoolsoortgroep 2;

  • c. € 79.909,36 voor schoolsoortgroep 3; en

  • d. € 76.048,34 voor schoolsoortgroep 4.

 • 3 Voor het onderwijsondersteunend personeel bedraagt met ingang van 1 januari 2015 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats € 44.566,97, ongeacht de schoolsoortgroep.

Artikel 3. Aanvullende personele bekostiging per 1 januari 2015

[Vervallen per 29-10-2015]

 • 1 Indien een aanvullende bekostiging op grond van artikel 85a, eerste lid, van de wet wordt verstrekt vanaf 1 januari 2015, zijn op het vaststellen van die bekostiging het tweede tot en met het vierde lid van toepassing.

 • 4 Voor de formatie onderwijsondersteunend personeel geldt het in artikel 2, derde lid, genoemde bedrag.

Artikel 4

[Vervallen per 29-10-2015]

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling ondersteuningsbedragen per leerling lwoo en pro, kalenderjaar 2014.]

§ 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 29-10-2015]

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 29-10-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 29-10-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina