Wijzigingsbesluit Instellingsbesluit Begeleidingscommissie Onderwijs Bewijs (wijziging samenstelling begeleidingscommissie Onderwijs Bewijs)

Geldend van 28-11-2014 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 november 2014, nr. KENNIS/686517, tot wijziging van het Instellingsbesluit begeleidingscommissie Onderwijs Bewijs in verband met een wijziging in de samenstelling van de begeleidingscommissie Onderwijs Bewijs

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel II

Het eerste lid van artikel 11 van het Instellingsbesluit begeleidingscommissie Onderwijs Bewijs zoals dat luidde op het moment van inwerkintreding van dit besluit blijft van toepassing bij de afhandeling van de op grond van deze bepaling en voor het inwerkingtreden van dit besluit ontstane verplichtingen.

Artikel III

Deze wijziging treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina