Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar VTH-GT gemeente Emmen 2014

[Regeling vervalt per 27-11-2019.]
Geldend van 27-11-2014 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 13 november 2014, nr. BOACAT2014/053, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Emmen

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de gemeente Emmen van 21 oktober 2014 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie Noord-Nederland en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van Medewerker Marktmeester, Medewerker Parkeercontroleur en BOA (algemeen) in dienst van gemeente Emmen, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 20 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 6

 • 1 De gemeente Emmen brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

  dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst bij de afdeling VTH-Gebiedstoezicht van de gemeente Emmen in de functie van Medewerker Marktmeester, Medewerker Parkeercontroleur en BOA (algemeen), worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar VTH-GT gemeente Emmen 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 november 2014

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina