Wijzigingsregeling Ontslagbesluit (opzegging arbeidsverhouding met een payrollwerknemer)

[Regeling vervallen per 01-07-2015.]
Geldend van 01-01-2015 t/m 30-06-2015

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 november 2014, 2014-0000102276, tot wijziging van het Ontslagbesluit inzake de opzegging van de arbeidsverhouding met een payrollwerknemer

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 6, derde en vierde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945;

Besluit:

Artikel I. Wijziging ontslagbesluit

[Vervallen per 01-07-2015]

[Red: Wijzigt het Ontslagbesluit.]

Artikel II. Overgangsbepaling

[Vervallen per 01-07-2015]

Paragraaf 6a van het Ontslagbesluit is niet van toepassing, indien de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst tussen de payrollwerkgever en de payrollwerknemer is gelegen voor 1 januari 2015.

Artikel III. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-07-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 november 2014

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Terug naar begin van de pagina