Regeling bezoldiging topfunctionarissen OS-sector

Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 17 november 2014, MinBuza-2014.665397, houdende een verlaagd bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in de sector Ontwikkelingssamenwerking (Regeling bezoldiging topfunctionarissen OS-sector)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gehoord de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 2.6, eerste lid, van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector;

Besluit:

Artikel 1

In afwijking van artikel 2.3, eerste lid, van de Wet normering topinkomens komen partijen bij rechtspersonen als bedoeld in de bijlage, bedoeld in artikel 1.3, eerste lid, onderdeel d, van die wet, onder het opschrift ‘Ministerie van Buitenlandse Zaken’, indien deze rechtspersonen een subsidie ontvangen ten laste van de rijksbegroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en niet elders zijn vermeld in deze bijlage, geen bezoldiging overeen die voor het kalenderjaar 2023 meer bedraagt dan € 205.000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

E.M.J. Ploumen

Naar boven